Advertisement

fiscale
Home Administrare flote Fiscalitate Cele mai importante propuneri de modificare a Codului Fiscal explicate de consultanții de la Deloitte. Când intră în vigoare

Cele mai importante propuneri de modificare a Codului Fiscal explicate de consultanții de la Deloitte. Când intră în vigoare

Proiectul de Lege publicat în data de 19 septembrie 2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung propune o serie de modificări ale Codului Fiscal cu impact asupra mai multor impozite și taxe, dar și asupra sistemului RO e-Factura. Actul normativ este așteptat să intre în vigoare începând din 2024. Potrivit Deloitte, propunerile sunt în stadiul de proiect și pot suferi modificări până la publicarea în Monitorul Oficial.

Cele mai importante modificări:

Impozit pe profit companii

Începând cu 1 ianuarie 2024:

✓ Contribuabilii, cu excepția celor menționați în art. 15, care au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 50.000.000 de euro în anul precedent, sunt obligați să plătească impozit pe profit (IpP) la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), dacă impozitul pe profit (IpP) calculat cumulativ de la începutul anului fiscal până la sfârșitul perioadei de calcul este mai mic decât IMCA.

✓ Procentul menționat în cadrul formulei de calcul IMCA este de 1%.

✓ În cazul în care din aplicarea formulei de calcul pentru determinarea IMCA rezultă o valoare negativă, impozitul minim este zero.

✓ În scopul efectuării comparației dintre IpP și IMCA, impozitul pe profit de avut în vedere va fi ajustat astfel:

 • se scad: cheltuieli sponsorizare/mecenat, alte sume care se scad potrivit legii, reducerea de impozit conform OUG 153/2020;
 • nu se scad: creditul fiscal extern, impozitul pe profitul reinvestit, impozitul pe profit scutit conf. Legii cooperației agricole nr. 566/2004.

✓ Sunt prevăzute dispoziții speciale pentru cazurile în care contribuabilul înregistrează pierdere fiscală/profit impozabil la sfârșitul unui trimestru/an fiscal.

✓ Se stabilește o procedură detaliată pentru calculul și compararea impozitului minim pe cifra de afaceri cu plățile anticipate efectuate pe parcursul anului fiscal. Aceasta include reguli speciale pentru contribuabilii care aplică sistemul anual de plată cu efectuarea de plăți anticipate, precum și pentru grupurile fiscale.

✓ Se introduce un set de reguli pentru grupurile fiscale, care detaliază modul în care membrii grupului fiscal sau persoana juridică responsabilă trebuie să calculeze și să comunice impozitul minim pe cifra de afaceri, în funcție de sistemul de plată aplicat de grupul fiscal.

✓ Sunt prevăzute categoriile de sume care nu se scad din IMCA datorat, respectiv sumele reprezentând: impozitul pe profit scutit sau redus, creditul aferent sponsorizărilor/mecenatului, alte sume care se scad din IpP, reducerea conf. OUG 153/2020.

Impozit pe profit instituții de credit

Începând cu 1 ianuarie 2024:

✓ Se introduce un impozit suplimentar pentru instituțiile de credit române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, sub forma unui impozit de 1% pe cifra de afaceri, care se adaugă la impozitul pe profit existent.

✓ Se prevede datorarea unui impozit pe cifra de afaceri (ICA) de 1% aplicat asupra cifrei de afaceri, de către instituțiile de credit (persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine), suplimentar față de IpP.

✓ Este menționată o listă exhaustivă a veniturilor și cheltuielilor în baza cărora se calculează cifra de afaceri (CA).

✓ Calcul declarare și plată ICA:

 • T1 – T3: până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata;
 • T4: până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.

✓ Se precizează că impozitul pe cifra de afaceri este considerat o cheltuială nedeductibilă în determinarea rezultatului fiscal.

✓ ICA datorat trimestrial se determină ca diferență între ICA calculat cumulat de la începutul anului fiscal și ICA datorat pentru perioada anterioară celei de calcul.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Începând cu 1 ianuarie 2024:

✓ Se reintroduce cota de 3%, în plus față de cota de 1%, cu următoarele condiții de aplicare:

 1. 1% – dacă veniturile nu depășesc valoarea de 60.000 euro inclusiv și persoana juridică nu desfășoară activități economice încadrate în anumite coduri CAEN din industriile IT, HoReCa, unele activități juridice și activități de asistență medicală/stomatologică.
 2. 3% – dacă veniturile depășesc valoarea 60.000 euro sau microîntreprinderea desfășoară activități încadrate în anumite coduri CAEN din industria IT, HoReCa, activități juridice și activități de asistență medicală/stomatologică.

În cazul în care contribuabilul nu îndeplinește condițiile specifice de mai sus, va aplica noua cotă de impozitare corespunzătoare începând cu trimestrul în care înregistrează o astfel de situație.

În cazul în care contribuabilul desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute mai sus și obține venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, se aplica cota de impozitare de 3% și pentru veniturile din aceste alte activități.

Impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare

Începând cu 1 ianuarie 2024:

✓ Se introduce impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare, aplicabil pentru:

 • persoanele fizice care au în proprietate/proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România a căror valoare impozabilă calculată, individuală sau cumulată, după caz, depășește 2.500.000 de lei;
 • persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme care trebuie înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 de lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de cinci ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului / pentru fracțiunea de ani rămasă de la predarea-primirea acestuia.

Cota de impozitare este de 0,3% și se aplică asupra:

 • diferenței dintre valoarea impozabilă comunicată de organul fiscal prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 de lei, respectiv
 • diferenței dintre valoarea de achiziție a autoturismelor și plafonul de 375.000 de lei.

Contribuabilii vor calcula și declara impozitul special până la data de:

 • 30 aprilie a anului curent (pentru clădiri), respectiv
 • 31 decembrie a anului curent (pentru autoturisme).

Impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii

Facilitățile fiscale aplicabile pentru angajații și angajatorii din domeniul tehnologiei informației (IT), al construcțiilor, din sectorul agricol și industria alimentară

✓ Scutirea de impozit pe venit pentru veniturile salariale, aplicabilă pentru angajații din domeniul tehnologiei informației (IT), va fi limitată la un cuantum de 10.000 de lei din veniturile salariale și asimilate salariilor obținute lunar, cu respectarea condițiilor de eligibilitate. Această facilitate va fi disponibilă numai până la data de 31 decembrie 2028.

✓ Scutirea de la impozitul pe venit pentru angajații din domeniul IT, construcțiilor, în sectorul agricol și industria alimentară se aplică la un singur angajator/plătitor de venit și doar pentru veniturile obținute în baza unui singur contract de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial de muncă (sau, pentru domeniul IT, raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau statut special prevăzut de lege).

✓ Angajații din domeniul agricol, construcțiilor, industria alimentară și IT vor beneficia de reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale (CAS) cu procentul din aceasta corespunzător contribuției la Pilonul II de pensii (procent prevăzut în Legea nr. 411/2004 și care va crește la 4,75% începând cu data de 1 ianuarie 2024). Angajații pot opta însă pentru plata contribuției la Pilonul II.

✓ Se reintroduce obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru angajații din domeniul construcțiilor și din sectorul agricol și industria alimentară, indiferent de nivelul veniturilor salariale și asimilate salariilor obținut.

✓ Sunt eliminate prevederile prin care contribuția asiguratorie de muncă (CAM) putea fi diminuată până la nivelul de 0,27% pentru angajații din domeniul construcțiilor și cei din sectorul agricol și industria alimentară. Se revine astfel la
cota standard de 2,25% și pentru angajații din aceste domenii.

✓ Toate prevederile/modificările de mai sus sunt aplicabile începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial a actului normativ care le reglementează.

Alte prevederi care vizează veniturile salariale și asimilate salariilor

✓ Regimul fiscal aplicabil tichetelor de masă acordate angajaților este extins și pentru sume reprezentând echivalentul în lei al tichetelor de masă, în aceleași limite și condiții prevăzute de lege pentru acestea, pentru angajații care nu beneficiază de astfel de bilete de valoare.

✓ Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament acordată de angajator pentru angajații proprii și membrii de familie ai acestora nu poate fi exceptată de la aplicarea impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale în cazul angajaților care beneficiază de vouchere de vacanță.

✓ Valoarea nominală a tichetelor de masă, a echivalentului în bani (lei) al tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță acordate de angajatori este inclusă în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). La acest moment, tichetele de masă și voucherele de vacanță acordate de angajatori sunt supuse numai impozitului pe venit, nu și contribuțiilor sociale.

✓ Toate prevederile/modificările de mai sus vor intra în vigoare începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024.

Venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală

✓ Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile din activități independente se va datora la o bază de calcul anuală egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit (ajustată, după caz) care nu poate fi mai mare decât nivelul de 60 de salarii minime brute pe țară. La determinarea bazei anuale de calcul a CASS nu se iau în considerare pierderile fiscale anuale.

✓ Pentru veniturile din activități independente obținute din una sau mai multe surse este impusă o bază minimă decalcul a CASS de șase salarii minime brute pe țară. În cazul în care contribuția estimată sau reținută la sursă (în cazul veniturilor realizate în baza contractelor de activitate sportivă) a fost determinată asupra unei baze de calcul mai mici decât șase salarii minime brute pe țară, contribuabilul datorează o diferență de CASS până la nivelul celei corespunzătoare bazei de calcul egală cu șase salarii minime brute pe țară. Diferența de CASS nu se datorează în cazul în care, în anul fiscal precedent, persoana fizică a realizat venituri din salarii și asimilate salariilor la nivelul a cel puțin șase salarii minime brute pe țară sau a realizat alte venituri (din investiții, alte surse etc.) pentru care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la un nivel cel puțin egal cu șase salarii minime brute pe țară.

✓ Pentru veniturile din activități independente și din drepturi de proprietate intelectuală se introduce posibilitatea deducerii la calculul impozitului pe venit a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în anumite limite.

✓ Toate modificările/prevederile menționate mai sus sunt aplicabile începând cu veniturile aferente anului 2024.

Venituri a căror sursă nu a fost identificată

✓ Veniturile constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată, vor fi impuse cu o cotă de impozitare de 70% (față de cota de 16% aplicabilă în prezent). Aceste prevederi intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2024.

Alte aspecte

✓ Se introduce exceptarea de la plata CASS a prosumatorilor, definiți potrivit legii, pentru veniturile obținute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică, în anumite condiții.

✓ Această prevedere este aplicabilă începând cu veniturile lunii următoare publicării în Monitorul Oficial a acestui act normativ.

RO e-Factura începând cu 1 ianuarie 2023

Actualul proiect emis de Ministerul Finanțelor Publice propune instituirea unui sistem de raportate a facturilor în perioada 1 ianuarie – 31 iunie 2024, fără aplicarea de sancțiuni în primele trei luni și trecerea la emiterea și transmiterea obligatorie a facturilor prin Sistemul RO e-factura în relația B2B începând cu 1 iulie 2024.

 1. Persoane impozabile stabilite în România au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura, pentru operațiunile taxabile în România, efectuate în relația B2B,
 2. Persoane impozabile stabilite în România au obligația în perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024 să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura, pentru operațiunile taxabile în România, efectuate în relația cu instituții publice (B2G) pentru alte tranzacții decât cele deja acoperite de legislația actuală privind facturarea electronică B2G ce a intrat în vigoare din anul 2022.
 3. Persoane impozabile nestabilite, dar înregistrate în scopuri de TVA în România (i.e., contribuabilii nerezidenți), pentru operațiunile taxabile în România, efectuate în relația B2B au obligația începând cu data de 1 ianuarie 2024 să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO eFactura.
 4. Sunt exceptate de la cele de mai sus:
 • exporturile de bunuri realizate de către furnizor sau de altă persoană în contul său;
 • livrările intracomunitare de bunuri cu locul de plecare în Romania.

Furnizorii prevăzuți la alin. (1) – (3) sunt obligați să transmită facturile emise către destinatari conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care atât furnizorul/prestatorul, cât și destinatarul sunt înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la a 15-a zi a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei sau de la data încasării unor avansuri. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la:

− 5.000 de lei la 10.000 de lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari;

− 2.500 de lei la 5.000 de lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii;

− 1.000 de lei la 2.500 de lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Prin excepție, nerespectarea acestei prevederi în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2024, nu se sancționează.

Taxa pe valoarea adăugată (“TVA”) – începând cu 1 ianuarie 2024

✓ Revizuirea semnificației expresiei „locuințe care în momentul livrării pot fi locuite ca atare” pentru a stabili un grad de finisare și dotări necesare, astfel încât TVA la cota redusă să se aplice doar locuințelor ce pot fi ocupate fără investiții suplimentare semnificative. Se definesc condițiile cumulative ce trebuie îndeplinite pentru aplicarea cotei reduse de TVA.

*Locuințele care pot fi locuite la livrare, conform articolului 291 alineatul (2) litera m) punctul 3, trebuie să îndeplinească următoarele condiții cumulative:

 1. Trebuie să aibă acces liber individual la spațiul locuibil, fără interferențe în posesia și utilizarea exclusivă a spațiului de către alte persoane sau familii.
 2. Trebuie să aibă acces la energie electrică și apă potabilă, cu o evacuare controlată a apelor uzate și a reziduurilor menajere.
 3. Acestea trebuie să fie compuse cel puțin dintr-un spațiu pentru odihnă, un spațiu pentru pregătirea hranei și un grup sanitar.
 4. Finisajele exterioare trebuie să includă cel puțin acoperiș (dacă este prevăzut în construcție), geamuri și ușă de intrare.
 5. Finisajele interioare trebuie să includă cel puțin pereți finisați cu vopsea, tapet, faianță sau alte elemente de finisare, podele finisate cu gresie, parchet sau alte elemente de finisare, și uși interioare, în funcție de proiect.
 6. Trebuie să aibă instalații sanitare, inclusiv obiecte sanitare cum ar fi vasul de toaletă, lavoarul și cuvă de spălător, cu baterii corespunzătoare.
 7. Trebuie să fie echipate cu instalații electrice, inclusiv tablou electric, doze, întrerupătoare/comutatoare și prize.

✓ Sunt prevăzute o serie de modificări cu privirea la cota de TVA aplicabilă pentru anumite categorii. Principalele modificări sunt următoarele:

 • Se propune trecerea de la cota de 5% la 9% pentru livrarea și instalarea panourilor fotovoltaice, panourilor solare termice, pompelor de căldură și altor sisteme de încălzire eficiente.
 • Se propunerea aplicarea cotei de 9% pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 de lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice. Ca și excepție, pentru locuințele pentru care s-au încheiat în cursul anului 2023 acte care prevăd plata în avans și care sunt livrate în cursul anului 2024, se menține cota redusă de TVA de 5%.
 • Se propune aplicarea cotei standard de TVA (19%) pentru sălile de fitness, bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative și evenimente sportive.
 • Se propune trecerea de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la aplicarea cotei standard de TVA pentru livrarea de bere fără alcool și de alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs (altele decât cozonacul și biscuiții).

✓ Se organizează „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA”, în format electronic și se stabilesc obligațiile notarilor publici. Procedura privind organizarea „Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA” o să se stabilească prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

✓ Eliminarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru operațiunile efectuate către unități spitalicești de stat conform articolului 294 alineatul (5).

Taxa pe valoarea adăugată (“TVA”) – începând cu 1 iulie 2024

✓ La articolul 319 din Codul Fiscal, după alineatul (1) se introduce un nou alineat care subliniază că, pentru operațiunile desfășurate între persoane impozabile stabilite în România, doar facturile electronice care respectă condițiile stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România vor fi considerate facturi valabile (fiind și cele în temeiul cărora se va putea exercita dreptul de deducere a TVA).

✓ Totodată, în cazul în care o persoană impozabilă stabilită în România primește și înregistrează o factură emisă de către operatori economici din România într-o relație B2B fără a respecta regulile RO e-Factura, aceasta se consideră o contravenție, fiind propusă a fi sancționată prin aplicarea unei amenzi în valoare egală cu cuantumul TVA înscris în factură, aspect care ar fi contrar principiilor europene aplicabile în materie de TVA.

✓ Adițional, în cazul în care o persoană impozabilă stabilită în România, primește o factură emisă de către operatori economici din România într-o relație B2G, aceasta poate fi achitată doar în cazul în care sunt respectate prevederile art. II din Legea nr. 139/2022 cu privire la sistemul RO-e Factura. Nerespectarea prevederilor constituie contravenție, ce se sancționează cu o amendă de la 500 de lei la 1.000 de lei.

Accize – începând cu 1 ianuarie 2024

✓ Se introduc noi accize nearmonizate. Mai exact, este vorba despre accize la:

 • produse destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori din tutun, cu sau fără nicotină cu încadrarea tarifară NC 2404 12 00, 2404 19 10, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare de la codul NC 8543 40 00 (1.094,93 lei per kg);
 • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5g – 8 g/100 ml (40 lei per hl);
 • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml (60 lei per hl).

✓ Se introduc obligații noi pentru operatorii economici care produc sau importă băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat supuse accizelor nearmonizate, care vor trebui să notifice aceste fapte autorităților vamale.

✓ Se dorește ca nivelul accizelor pentru produsele din categoria alcool și băuturi alcoolice (nr. crt. 1-5 din Anexa 1 la Titlul VIII) să nu mai fie actualizat cu creșterea prețurilor de consum.

✓ Se propune majorarea nivelului accizelor pentru alcool și băuturi alcoolice începând cu 1 ianuarie 2024.

✓ Pentru produsele din tutun prelucrat, se propune majorarea nivelului accizelor începând cu 1 ianuarie 2024.

✓ Se propune majorarea accizelor la toate produsele energetice (cu excepția benzinei cu plumb).

✓ Se propune un regim fiscal unitar pentru produsele destinate inhalării fără ardere, indiferent de ingredientele acestora, pentru a evita frauda și a asigura aplicarea uniformă a legii.

Aceste propuneri vizează modificări în sistemul fiscal pentru a răspunde la anumite nevoi și preocupări legate de accize și sănătate publică.

Alte măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

Modificare cu referire la sancțiuni

Pentru a asigura o aplicare eficientă a regulilor și pentru a atinge obiectivele legislative, se propune eliminarea posibilității de a plăti doar jumătate din amenda minimă, consolidând astfel disciplina operațională în acest domeniu, cu aplicabilitate pentru Legea contabilității nr.82/1991, Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cât și sancțiunile prevăzute de sistemul RO e-Transport.

E-Sigiliu pentru transportatori

Acesta este un sistem bazat pe utilizarea unor sigilii electronice inteligente și a unei aplicații informatice care permite autorităților competente monitorizarea în timp real a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea sunt aflate în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național.

Aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română în baza unei analize de risc. În cazul aplicării de sigilii inteligente pe mijloacele de transport, conducătorul auto are obligația asigurării integrității acestora.

Neîndeplinirea de către conducătorul auto a obligației constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 50.000 de lei.

 

 

 

CITEȘTE ȘI:

Șoferii aflați sub influenţa drogurilor sau alcoolului nu vor mai putea conduce până la 10 ani. Proiect

Circulație deschisă pe secțiunea Nușfalău – Suplacu de Barcău, parte din Autostrada A3

 

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

biodiesel
CarburanţiFiscalitate

După mașinile electrice, Comisia Europeană va taxa și biodieselul importat din China

După ce a introdus taxe vamale suplimentare pentru vehiculele electrice chinezești, Comisia...

companie
Fiscalitate

Germania va acorda, până în 2028, noi facilități pentru mașinile electrice de companie

Angajații germani care conduc o mașină de companie complet electrică beneficiază deja...

acciza
CarburanţiFiscalitate

Ministerul Finanțelor propune creșterea subvenției la acciza pentru combustibil pentru transportatori și distribuitori

Ministerul Finanțelor a publicat în transparență un proiect de act normativ prin...

Mini
Fiscalitate

Mini, în centrul negocierilor dintre BMW și Comisia Europeană privind suprataxele vamale

Mini, marca britanică BMW își prezintă argumentele în fața Comisiei Europene pentru...