7 modificări ale Codului Fiscal de la 1 ianuarie 2017

Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2016 prevede atât modificări, cât şi completări aduse Codului Fiscal. Modificările intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017, cu excepţia completărilor aduse privind contribuţiile sociale obligatorii, care vor intra în vigoare la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial.
Mazars

Cele mai importante modificări şi completări aduse de OUG 84/2016 sunt prezentate în continuare:

Titlul I. Dispoziţii Generale

Au fost aduse modificări definiţiei programului de tip „stock option plan”:
− se limitează instrumentele financiare care pot fi tranzacţionate în cadrul unui astfel de program la titluri de participare (aşa cum sunt reglementate de lege) emise de societatea respectivă;
− condiţia privind tranzacţionarea titlurilor de participare ale societăţii pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare este eliminată.

Au fost introduse reguli noi privind deductibilitatea cheltuielilor înregistrate de către contribuabilii inactivi şi de către beneficiarii acestora la calculul impozitului pe profit în cazul reactivării potrivit Codului de procedură fiscală (i.e., în cursul aceluiaşi an fiscal sau în ani fiscali diferiţi).

Titlul II. Impozitul pe profit

Introducerea unor reglementări referitoare la stabilirea anului fiscal modificat, şi anume în situaţiile specifice de revenire de la anul fiscal modificat la cel calendaristic, precum şi de modificare a perioadei anului fiscal modificat.

Extinderea pe perioadă nedeterminată a facilităţii fiscale privind scutirea de impozit pe profit asupra profitului investit. Facilitatea fiscală se extinde şi asupra dreptului de utilizare a programelor informatice.

Deductibilitatea cheltuielilor efectuate pentru desfăşurarea învăţământului profesional si tehnic.

Titlul III. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

Reducerea limitei capitalului social peste care se poate aplica opţiunea pentru plata impozitul pe profit de către persoanele juridice nou-înfiinţate de la 25.000 euro la 45.000 lei, inclusiv reguli tranzitorii pentru societăţile care au aplicat această opţiune până la 31 decembrie 2016.

Titlul IV. Impozitul pe venit

Se elimină obligaţia depunerii declaraţiei anuale privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (formularul 205) pentru plătitorii de venituri cu reţinere la sursă din salarii, din drepturi de proprietate intelectuală, pensii, arendare, asocieri între persoane juridice şi persoane fizice sau o entitate – asociere fără personalitate juridică, care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Titlul V. Contribuţii sociale obligatorii

Remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri va fi exceptată de la plata contribuţiilor sociale obligatorii.

Sunt aduse completări în sensul aplicării aceloraşi obligaţii de declarare, calcul şi plată a contribuţiilor sociale obligatorii care sunt aferente sumelor reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti, şi pentru drepturile reprezentând diferenţe de venituri din salarii stabilite potrivit legii pentru perioade anterioare.

Titlul VII. Taxa pe valoare adăugată

Introducerea regimului special pentru agricultori – persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială cu sediul activităţii economice în Romania şi care realizează servicii agricole sau activităţi de producţie agricolă. Persoanele care aplică regimul nu au dreptul să deducă sau să colecteze TVA aferentă operaţiunilor agricole efectuate, însă vor percepe o compensaţie procentuală aferentă contravalorii produselor agricole livrate/serviciilor agricole prestate. Procentul de compensare este de 1% pentru anul 2017, 4% pentru anul 2018 şi 8% pentru anul 2019. Beneficiarii bunurilor/serviciilor achiziţionate de la agricultori au dreptul să deducă contravaloarea compensaţiei agricole facturate.

Se abrogă obligaţia înregistrării persoanei impozabile în Registrul Operatorilor Intracomunitari în vederea asigurării vizibilităţii codului de TVA al operatorului în VIES.

Se instituie măsuri mai favorabile cu privire la deducerea TVA în situaţia în care persoana impozabilă are codul de TVA anulat de către autoritatea fiscală:
− Persoana impozabilă îşi exercită dreptul de deducere pentru achiziţiile de bunuri şi/sau servicii efectuate în perioada în care a avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, prin înscrierea în primul decont de taxă depus după înregistrare sau, după caz, într-un decont ulterior, chiar dacă factura nu cuprinde codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile.
− Beneficiarii de livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate de persoane impozabile care au avut codul de TVA anulat la momentul efectuării operaţiunilor au dreptul de a-şi exercita dreptul de deducere a TVA aferentă achiziţiilor efectuate după reactivarea codului de TVA al furnizorului.

Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital – Ajustarea se efectuează eşalonat, în ultima perioada fiscală a fiecărui an în care se constată modificarea destinaţiei de utilizare.

Se suspendă până la data de 31 decembrie 2019 obligaţia depunerii declaraţiilor 392A, 392B si 393.

Titlul IX. Impozite şi taxe locale

Se introduce scutirea integrală pentru clădirea folosită ca domiciliu, terenului aferent clădirii de domiciliu şi un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, deţinute in comun cu soţul sau soţia de către persoane cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

Dacă bunurile menţionate mai sus sunt deţinute în comun de soţi şi cu o terţă persoană, scutirea nu se acordă acestei terţe persoane.

 

Adaugati comentariu