Ordonanţa de Urgenţă privind suspendarea ratelor la bănci, adoptată. Textul integral

Companiile sau persoanele fizice care au fost afectate de măsurile luate în contextul pandemiei de COVID-19, pot solicita suspendarea ratelor la bănci pentru o perioadă de până la nouă luni, dar nu mai mult de 31.12 2020, a anunţat ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, după şedinţa de Guvern în care a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă.Start-Up Nation

Potrivit acestuia, solicitarea pentru amânarea ratelor se poate face până la încetarea stării de urgenţă, ea putând fi depusă electronic sau telefonic, fără a fi nevoie de semnarea unor acte adiţionale. Acest lucru înseamnă că în următoarele 2-3 săptămâni trebuie să se facă solicitarea către instituţiile financiar-bancare.

„Cine poate să acceseze? Având în vedere că decizia a venit în urma pandemiei de coronavirus, iar decizia BNR se referă la persoanele afectate de aceasta criză, am introdus un articol care stipulează că se aplică tututor celor care au fost afectaţi direct sau indirect de pandemie. Ce înseamna direct e foarte clar, indirect vom preciza în normele de aplicare a OUG. Dar în România cam toţi am fost afectaţi”, a precizat ministrul Finanţelor.

În ceea ce priveşte dobânda pe perioada de suspendare a ratelor, Florin Cîţu a explicat că aceasta se va capitaliza, adică se va adauga creditului, dar se va reeşalona. Excepţie fac creditele ipotecare, unde dobânda se va putea plăti timp de 5 ani.

„Ştiu că iarăşi era o întrebare în spaţiul public ce se întâmplă cu dobânzile la momentul în care a trecut perioada de suspendare şi dacă trebuie să plăteşti imediat rata mărită cu suma dobânzilor. Nu se întâmplă acest lucru. La art. 4 am stipulat: dobânda datorată de debitor corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent. Deci, se vor adăuga creditului, dar se reeşalonează pe toată durata creditului. Deci, efortul nu va fi foarte mare imediat pentru a plăti această sumă. Excepţie sunt creditele ipotecare pentru care se plăteşte eşalonat până la maxim 5 ani. De ce această excepţie? Aici, pentru că statul român a intervenit să îi ajute pe cei cu credite ipotecare şi la art. 5 spunem foarte clar: statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, garantează în procent de 100% plata dobânzii capitalizate aferente creditelor ipotecare. Deci, în cazul creditelor ipotecare statul român garantează plata dobânzii capitalizate 100%, dar trebuie ca această dobândă să fie plătită pe o perioadă de 5 ani de la momentul suspendării”, a explicat şeful de la Finanţe.

El a reiterat că aplicarea ordonanţei se va face după momentul în care vor fi elaborate şi publicate normele de implementare, inclusiv modalităţile şi condiţiile de acordare şi recuperare a garanţiilor de stat, în maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgenţă.

„Eu cred că oricum săptămâna viitoare vom fi gata şi cu aceste norme. Am lucrat foarte mult la ele împreună cu sistemul bancar şi cu Banca Naţională şi sper să fie operabile săptămâna viitoare”, a punctat ministrul.

 

Textul integral al Ordonanţei de Urgenţă privind suspendarea ratelor la bănci

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă:

Art.1. În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) Creditori – instituţii de credit definite de Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 227/2007, cu modificãrile si completãrile ulterioare, şi instituţii financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificãrile si completãrile ulterioare, precum şi sucursalele instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebamcare din străinătate care desfăşoară activitate pe teritoriul României;

b) Debitori – persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, aşa cum sunt definite la art.2 lit.g –i) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 44 /2008 privind desfãşurarea activitaţilor economice de cãtre persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, aprobatã cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016 şi întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, aşa cum sunt definite la art.3 alin.(1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţãrii şi dezvoltãrii întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi instituţii financiare nebancare definite de Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificãrile si completãrile ulterioare, incluse in Registrul General, care au calitatea de împrumutaţi în contractele de credit,

c) scrisoare de garantie – angajamentul irevocabil şi necondiţionat prin care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., se obliga in numele si contul statului sa plătească creditorului sumele care reprezinta dobanzi amânate la plată aferente creditelor ipotecare, contractate de la creditor de persoane fizice, care beneficiaza de facilitatea de suspendare a platilor in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu creditorul prevazut la lit.a) . Valabilitatea scrisorii de garantie este de maximum 5 ani;

d) garant – statul prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;

e) garanţie de stat – angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, care acoperă pierderea suportată de creditor, ca urmare a producerii riscului de credit conform scrisorii de garantie prevazuta la lit.c).

f) credit ipotecar – credit acordat de un creditor unui debitor persoana fizica, garantat cu ipotecă asupra unui imobil şi credit ce implică un drept legat de un bun imobil, astfel cum sunt acestea reglementate de Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, precum şi creditele acordate prin programul “Prima casă”, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului “Prima casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

g) riscul de credit – riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitorii persoane fizice a obligaţiilor ce le revin de rambursare a dobânzilor suspendate la plata, aferente facilitatii garantate de stat.

Art.2. (1) Prin derogare de la OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori şi de la OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentand rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni dar nu mai mult de 31.12.2020.

(2) Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.

(3) Pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturitatii creditelor depaseste limita de varsta prevazuta prin reglementarile creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedeaza la restructurarea creditelor cu incadrarea in limita de varsta.

(4) De prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază debitorii care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Facilitatea prevazuta la alin. (1) poate fi acordata doar pentru creditele care nu înregistrează restante la data instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei.

(6) Măsura prevăzută la alin. (1) se acordă doar debitorilor ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19.

Art.3. (1) Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu până la încetarea stării de urgenţă pe teritoriul României.

(2) În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea printr-unul dintre mijloacele enumerate la alin. (1), acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunţat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situaţie în care creditorul are obligaţia înregistrării convorbirii.

(3) Debitorul poate opta prin solicitarea transmisa creditorului să suspende obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentand rate de capital, dobânzi şi comisioane, pe perioada cuprinse intre 1 si 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

(4) Creditorul analizează solicitarea şi o aprobă în condiţiile prevăzute în normele de implementare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5) Prelungirea duratei contractuale menţionate la art. 2 produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitarile aprobate de creditori.

Art. 4. Dobânda datorată de debitori corespunzatoare sumelor scadente a căror plată este suspendata potrivit art. 2 se capitalizeaza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte esalonat pe durata ramasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare, cu excepţia creditelor ipotecare pentru care se plăteşte esalonat până la maximum 5 ani.

Art. 5. (1) Statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, denumit in continuare M.F.P., garantează in procent de 100 % plata dobânzii capitalizate potrivit art. 4 aferenta creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.

(2) În scopul prevăzut la alin. (1), prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, M.F.P. este autorizat să mandateze FNGCIMM în vederea emiterii de scrisori de garanţie în numele şi în contul statului în favoarea creditorilor. Acordarea şi derularea garanţiilor de stat se realizează pe baza unei convenţii de garantare încheiate între F.N.G.C.I.M.M. şi creditori. Modelul convenţiei de garantare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(3) In termen de 30 de zile de la primirea solicitarii, creditorul notifica debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor prezentei ordonante de urgenţă.

(4) Fiecare creditor comunică FNGCIMM pe propria răspundere valoarea totală a angajamentului de garantare rezultat din cumularea sumelor de plată conform graficelor de esalonare a platii sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitorii potrivit alin. (1).

(5) După efectuarea plăţii valorii de executare a garanţiei de Ministerul Finanţelor Publice, FNGCIMM intocmeste un titlu de creanta prin care se individualizeaza obligatiile de plata ale persoanelor fizice beneficiare ale facilitatii prevăzute la alin. (1). Titlu de creanta devine titlu executoriu în condiţiile legii.

(6) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către FNGCIMM în numele şi contul statului pentru facilitatea prevazuta la alin. (1) este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni Generale, titlul “Alte transferuri” cod 55, alin. “Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat” cod 55.01.50.

(7) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate în baza prezentului articol, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanţie, sunt creanţe bugetare si se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Sumele încasate conform alin. (7) sunt venituri ale bugetului de stat.

(9) Pentru neplata la scadenţa a obligaţiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, debitorul datorează obligaţii fiscale accesorii care se calculeaza şi se comunica de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. Pentru a beneficia de suspendarea rambursarii ratelor, dobânzilor şi comisioanelor in conformitate cu prevederile art.2 alin. (1), IMM-urile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmãtoarele condiţii:

  •  În calitate de angajator, se încadrează în prevederile art. XI alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
  •  Nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Art. 7 In aplicarea prezentei ordonante de urgenta MFP elaboreaza normele de implementare, inclusiv modalitatea şi condiţiile de acordare şi recuperare a garanţiilor de stat, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 15 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă..

 

CITEŞTE ŞI:

Mitsubishi Corp ar putea cumpăra 10% din acțiunile Renault

Rabla 2020. Procedură modificată pentru radierea din circulaţie a vehiculului uzat

Video: Jeep Wrangler vs Suzuki Jimny vs Bowler Bulldog

 

Adaugati comentariu