Advertisement
rca-floteauto
Home Administrare flote Asigurări Noile reguli pentru piaţa RCA de la 1 ianuarie 2015

Noile reguli pentru piaţa RCA de la 1 ianuarie 2015

Cele mai importante noutăţi introduse de la începutul acestui an în legislaţia RCA sunt menţionarea comisionului sau costului de distribuţie pe poliţa de asigurare, uniformizarea tarifelor indiferent de canalul de vânzare utilizat şi limitarea costurilor de reparaţie.

Deşi, aparent, este cea mai simplă formă de asigurare vândută pe piaţa din România, poliţa RCA este însoţită de clauze puţin cunoscute de mulţi dintre asiguraţi sau păgubiţi, dar care pot influenţa decisiv procesul de despăgubire. În acest context, vă prezentăm modificările legislative introduse prin Norma nr. 23/2014, ce vor avea un ecou puternic pe acest segment de business.

În primul rând, noile reguli impuse de Autoritatea de Supraveghere Financiară instituie obligaţia ca poliţa să conţină următoarele tipuri de informaţii:

 • părţile implicate în contract;
 • perioada de valabilitate a asigurării;
 • limitele maxime de despăgubire stabilite de asigurător;
 • prima de asigurare;
 • comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achiziţie directă;
 • clasa bonus-malus;
 • numărul de înmatriculare/înregistrare ori numărul de identificare al vehiculului;
 • statele în care acest document are valabilitate.

rcaComisionul de intermediere va fi menţionat pe poliţa de asigurare RCA, emisă în format electronic, atât în valoare absolută, cât şi ca procent aplicat primei, fiind inclus ca valoare în prima de asigurare totală.

Cheltuiala medie de achiziţie directă (costul de distribuţie) va fi înscrisă pe poliţă tot ca valoare procentuală, fiind şi ea inclusă în prima de asigurare. În plus, aceasta va fi calculată de asigurătorul RCA pentru poliţele de asigurare emise prin personal propriu în luna calendaristică anterioară emiterii poliţei.

Autoritatea de Supraveghere Financiară va aloca fiecărui asigurător nou-autorizat o serie unică, care va fi menţionată pe poliţele RCA şi pe vinietă.

Ce tarife vor fi plătite în 2015?

Asigurătorii RCA vor stabili tarifele de primă pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate. Tarifele de primă vor trebuie să se acopere toate obligaţiile ce decurg din încheierea RCA, constituirea rezervelor tehnice prevăzute în legislaţia în vigoare şi plata contribuţiilor către fondurile stabilite în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi cheltuielile de achiziţie şi de administrare, conform recentului act normativ.

Limitele de despăgubire şi tarifele de primă vor trebui notificate către ASF cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care pot fi practicate, împreună cu o declaraţie a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, însuşită şi semnată de conducătorul executiv al societăţii.

Excepţie de la această prevedere va face indexarea tarifelor de primă, care va fi notificată cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei în care vor fi practicate.

Tarifele de primă vor putea fi modificate după minimum un an de la ultima notificare, cu excepţia indexărilor sau a majorărilor pe anumite categorii de riscuri.

Asigurătorii vor fi obligaţi de anul viitor să transmită în format electronic către ASF ipotezele folosite, metodele actuariale şi justificarea aplicării acestora pentru calculul tarifelor, împreună cu baza de date utilizată pentru aceste calcule. În plus, tarifarea asigurărilor RCA va trebui să conţină sistemul bonus-malus.

Nerespectarea de către asigurătorii RCA a acestei prevederi va putea fi sancţionată cu retragerea autorizaţiei de a practica asigurarea obligatorie RCA.

Aceeaşi valoare, indiferent de canalul de vânzare

Potrivit Normei 23/2014, asigurătorii RCA vor asigura accesul potenţialilor clienţi la tarifele de primă practicate pe site-urile acestora, la sediul social al şi la unităţile teritoriale şi vor oferi toate informaţiile în legătură cu criteriile luate în calcul la stabilirea primei de asigurare.

Indiferent de canalul de distribuţie utilizat, asigurătorul RCA va avea obligaţia de a practica aceeaşi primă de asigurare, stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat.

Va fi interzisă asigurătorilor RCA/intermediarilor în asigurări acordarea oricăror avantaje colaterale asiguraţilor la încheierea unei poliţe RCA, cu excepţia asigurărilor facultative.

Aplicaţia utilizată în punctele de vânzare pentru calculul primei de asigurare trebuie să ia în considerare toate criteriile stabilite de asigurător în tariful de primă. Oferta trebuie să conţină criteriile specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv răspunsurile oferite de către potenţialul asigurat”, se specifică în Norma RCA nr. 23/2014.

Potrivit actului normativ, oferta asigurătorului va trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de minimum 3 zile şi să conţină următoarele informaţii:

 • prima de asigurare totală rezultată din aplicarea tarifului de primă, ce va fi menţionată pe poliţa de asigurare;
 • comisionul plătit de asigurător intermediarului, în valoare absolută şi ca procent din prima de asigurare totală; în ofertă se va menţiona faptul că valoarea absolută a comisionului se determină prin aplicarea procentului asupra primei de asigurare totală şi că acesta este inclus în prima totală;
 • cheltuiala medie de achiziţie directă, care va fi menţionată pe poliţa de asigurare RCA ca procent, cu menţiunea că este inclusă în prima de asigurare totală;
 • data până la care oferta este valabilă.

Calculul primei de asigurare

Prima de asigurare va fi calculată pentru un an de subscriere, potrivit tarifelor de primă anuale practicate de asigurător, aferente perioadei de valabilitate a poliţei de asigurare RCA. Asigurătorii vor avea obligaţia să analizeze, trimestrial, nivelul cheltuielilor de achiziţie înregistrate şi să adopte măsurile prin care să asigure concordanţa politicilor de achiziţie cu obligaţiile asumate prin poliţele încheiate, potrivit recentului act normativ.

Pentru a proteja asiguraţii sau păgubiţii, pe baza analizei indicatorilor raportaţi, ASF va putea limita comisionul de intermediere.

Asigurătorii RCA au obligaţia să prevadă în orice contract de intermediere obligaţia intermediarului de a încasa prima de asigurare aferentă poliţelor RCA integral în contul asigurătorului sau, în cazul plăţilor în numerar, de a vira prima de asigurare încasată integral în contul asigurătorului, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării”, se arată în Norma RCA nr. 23/2014.

Ce va garanta RCA-ul

RCA-ul plătit de proprietarul sau de utilizatorul unui vehicul va garanta, pentru perioada de valabilitate înscrisă, despăgubirea prejudiciilor provocate prin accidente de vehicule produse în limitele teritoriale de acoperire, în vigoare la data accidentului.

asigurareÎn plus, în limitele teritoriale de acoperire a RCA, vor fi acoperite prejudiciile în conformitate cu legislaţia în vigoare din statul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul de vehicul şi cu cel mai mare nivel de despăgubire dintre cel prevăzut în legislaţia respectivă şi cel prevăzut în contractul de asigurare.

Noua normă mai stipulează că “preţurile practicate de unităţile de specialitate utilizate în stabilirea cuantumului pagubei nu pot fi mai mari decât preţurile practicate de către unităţile de specialitate autorizate de către producătorii de vehicule, respectiv reprezentanţii din România ai acestora”.

Limita de despăgubire, 5 milioane euro

Asigurătorii RCA vor avea obligaţia de a stabili, de la începutul lui 2015, limite de despăgubire, care nu vor putea fi mai mici decât cele stabilite de către ASF.

Limitele ASF-ului vor fi următoarele:

 • un milion de euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR, pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, pentru accidentele produse începând cu anul 2012;
 • 5 milioane de euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR, pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, pentru accidentele produse începând cu anul 2012.

Aceste limite vor fi revizuite din 5 în 5 ani, în funcţie de evoluţia indicelui european al preţurilor de consum (IEPC) stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizaţi ai preţurilor de consum.

Dacă în unul şi acelaşi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane şi valoarea totală a prejudiciilor depăşeşte limitele RCA-ului, despăgubirea va fi stabilită în funcţie de cota-parte din valoarea prejudiciului ce revine fiecărei persoane îndreptăţite la despăgubire pentru prejudiciile suferite în acelaşi accident.

Plata despăgubirilor

Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii şi cuantificării daunei, solicitat în scris de către asigurător, sau de la data la care asigurătorul a primit o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la suma de despăgubire pe care este obligat să o plătească.

Asigurătorul RCA va fi obligat să elibereze asiguratului/utilizatorului, în termen de 15 zile de la înregistrarea solicitării acestuia, un certificat privind daunele înregistrate, pe parcursul ultimilor 5 ani de relaţii contractuale, sau absenţa acestor daune.

Dacă asigurătorul RCA nu îşi va îndeplini obligaţiile în termenele de mai sus sau şi le va îndeplini defectuos, inclusiv dacă va diminua nejustificat despăgubirea, i se aplica o penalizare de 0,2%, calculată pentru fiecare zi de întârziere, la întreaga sumă de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată, care se plăteşte de asigurător.

Documentele pentru controlul poliţiei

Conform recentului act normativ, la controalele efectuate de autorităţile abilitate, respectiv de poliţie, dovada existenţei RCA va fi constituită cu următoarele documente:

 • poliţa de asigurare RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă, precum şi vinieta aplicată pe parbrizul vehiculului în loc vizibil din exterior pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România;
 • documentul internaţional de asigurare;
 • documentele internaţionale de asigurare de răspundere civilă a vehiculelor, eliberate de asigurători RCA din străinătate, cu valabilitate pe teritoriul României şi numai pentru perioada menţionată în acestea, sau poliţa de asigurare de frontieră pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în afara SEE şi a Confederaţiei Elveţiene.

Pentru vehiculele care vor staţiona în mod obişnuit într-un stat membru al Uniunii Europene, plăcuţele de înmatriculare vor atesta că biroul naţional din statul membru este garant al plăţii despăgubirii către persoana păgubită într-un accident de vehicul, potrivit actului normativ care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2015.

Asigurătorii RCA vor fi obligaţi să confirme valabilitatea poliţelor RCA şi să comunice copii ale acestor poliţe la solicitarea instanţelor de judecată şi a altor autorităţi publice, a regiilor autonome, la solicitarea asigurătorilor care s-au subrogat în drepturile persoanei păgubite, precum şi la solicitarea altor persoane fizice şi juridice.

(Articol publicat în revista AutoExpert Flote, decembrie 2014)

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

UNSAR
Asigurări

UNSAR: Cele mai mari 50 de daune plătite companiilor au însumat 24 mil. euro în 2022

Cele mai mari 50 de despăgubiri achitate anul trecut de asiguratorii membri...

FGA
Asigurări

FGA a plătit peste 663 milioane de lei în primele 10 luni, în urma falimentelor a 5 asigurători

Fondul de garantare a asiguraților (FGA) a soluționat 72.688 cereri de plată,...

plafonarea tarifelor RCA
Asigurări

Consiliul Concurenței: Dezechilibrul pieței RCA se va menține și în anul 2024

Până la sfârșitul anului 2023, ca urmare a falimentului Euroins, un număr...

brokeri de asigurare
Asigurări

10 brokeri de asigurare au fost sancționați de ASF în luna septembrie

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna septembrie a anului...