În 3 ani, aproape 1.400 de utilitare au fost achiziţionate prin Rabla

Achiziţionarea unei utilitare de până la 3,5 tone poate fi realizată mai uşor prin accesarea programului Rabla. Datele AFM arată că, numai în ultimii trei ani, în flotele companiilor au intrat astfel un număr de 1.387 de vehicule din categoria N1.
utilitare

Autoutilitarele uşoare, de până la 3,5 tone, au fost introduse pentru prima dată în programul Rabla, cel mai longeviv program al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), în 2009. Numai în ultimii trei ani, au fost casate 2.415 vehicule din categoria N1 şi alte 286 de vehicule din categoria de M1 / N1 (vehicule din categoria M1 derivat din categoria N1). Cu tichetele astfel obţinute, companiile au achiziţionat deja 1.387 de utilitare uşoare.

În acest an, persoanele juridice pot depune dosarele de acceptare la AFM până în data de 30 septembrie.

În 2020, prima de casare, de 6.500 de lei, se acordă pentru autovehiculul nou, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC. În cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 140 g CO2/km NEDC în regim de funcţionare mixt.

La prima de casare se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiţii:
– la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020;
– în cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105 g CO2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020;
– la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acordă un ecobonus în valoare de 2.500 lei.

Dacă maşina nouă întruneşte ambele condiţii de la cele două ecobonusuri de mai sus, atunci se vor putea cumula.

9 paşi pentru înscrierea în programul Rabla

Pasul I. Publicarea Dispoziţiei de deschidere a sesiunii dedepunere a dosarelor de acceptare

Pasul II. Depunerea dosarului de acceptare la sediul AFM

Proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale trebuie să depună dosarul de acceptare paginat şi opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la registratura AFM.
Plicul conţinând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către AFM în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.

Pasul III. Publicarea listei cu persoanele juridice acceptate pentru Rabla

Persoanele juridice pot solicita alocarea primelor de casare numai după includerea lor în lista proprietarilor acceptaţi, publicată pe pagina de internet a AFM (afm.ro).

Pasul IV. Prezentarea la producător cu documentele necesare obţinerii notei de înscriere

Pasul V. Obţinerea notei de înscriere de la producătorul validat, generată de aplicaţia PSIPAN

Persoanele juridice se pot înscrie la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, dar nu mai târziu de 31 decembrie a fiecărui an aferent desfăşurării programului, cu excepţia anului 2024, când data-limită de înscriere la unul din producătorii validaţi este 20 noiembrie.

Înscrierea constă în îndeplinirea următoarelor formalităţi:
a) identificarea proprietarului în baza documentelor prezentate;
b) verificarea includerii acestuia în lista proprietarilor acceptaţi de către Autoritate şi corespondenţa cu persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat; în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor solicita documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
c) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;
d) introducerea în aplicaţia PSIPAN a următoarelor date:
1. atributele de identificare a proprietarului persoană juridică: denumire, forma juridică de organizare, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon/fax, e-mail;
2. datele de identificare ale autovehiculului uzat: categoria de folosinţă: M1, M1/N1, N1 marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare şi cantitatea de emisii de CO2 NEDC, exprimată în g/km; numărul, emitentul şi data eliberării certificatului de înmatriculare, seria, numărul, emitentul şi data eliberării cărţii de identitate;
e) generarea automată a contractului de finanţare şi a notei de înscriere şi eliberarea acestora proprietarului.
Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, cu excepţia anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi
noiembrie.

Pasul VI. Casarea autovehiculului uzat prin predarea la un colector autorizat

Proprietarul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăseşte în lista operatorilor economici autorizaţi, elaborată şi publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere, într-o perioadă de maximum 120 de zile de la data emiterii contractului de finanţare şi notei de înscriere, însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a datelor de înscriere.
Proprietarul căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice poate preda autovehiculul uzat la un colector, numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.
Certificatul de distrugere a autovehiculului uzat se eliberează cu respectarea prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările ulterioare.

Pasul VII. Radierea autovehiculului uzat

Radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se face de către proprietarul înscris, în interiorul termenului de 120 de zile de la de la data emiterii contractului de finanţare şi notei de înscriere, însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor de înscriere şi casarea autovehiculului uzat.
Proprietarul înscris trebuie să păstreze o copie a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, în vederea completării dosarului de participare.

Pasul VIII. Întoarcerea la producător cu documentele casării şi radierii

Completarea dosarului cu certificatul de distrugere în original sau copie legalizată şi certificatul de radiere, în original.

Pasul IX. Achiziţionarea autovehiculului nou prin Rabla

În termenul de 120 de zile a valabilităţii notei de înscriere, producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.
Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziţionat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepţie, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanţarea, sunt achiziţionate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârşitul perioadei de leasing.
Producătorul validat emite factura autovehiculului nou în termenul de valabilitate a notei de înscriere.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, iulie – august 2020)

 

CITEȘTE ȘI:

Autostrada Sudului. Proiectul de lege a ajuns pe masa Senatului

Guvernul a reglementat măsura de sprijinire a unui timp flexibil de lucru

 

 

Adaugati comentariu