8 modificări ale Codului Fiscal prin Legea 30/2019

Printre modificările Codului Fiscal se numără extinderea limitelor de deductibilitate a cheltuielilor cu dobânda, cheltuielile cu sponsorizările, impozitul pe venitul microîntreprinderilor sau cota redusă de TVA pentru livrarea de locuinţe.
Măsuri de sprijin

În Monitorul Oficial nr. 44/17.01.2019 a fost publicată Legea 30/2019 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, care modifică atât prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cât şi prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

Iată principalele aspecte cuprinse în cadrul actelor normative:

1. Modificări privind Codul Fiscal

• Extinderea limitelor de deductibilitate a cheltuielilor cu dobânda şi a altorcosturi echivalente dobânzii din punct de vedere economic

Începând cu 1 ianuarie 2019, plafonul deductibil pentru costurile excedentare ale îndatorării se majorează de la 200.000 euro la 1.000.000 euro. Mai mult, sumele costurilor excedentare ale îndatorării care depăşesc acest plafon vor putea fi deduse limitat în perioada fiscală în care sunt suportate, până la nivelul de 30% din baza de calcul. Baza de calcul este reprezentată de diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, în perioada fiscală de referinţă, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale îndatorării, precum şi sumele deductibile reprezentând amortizarea fiscală.

Dacă baza de calcul are o valoare negativă sau egală cu zero, sumele excedentare plafonului deductibil de 1.000.000 euro sunt nedeductibile pentru perioada fiscală de referinţă, putând însă să fie reportate fără limită de timp în anii fiscali următori şi în aceleaşi condiţii de deducere.

De asemenea, se aduc clarificări în legătură cu dreptul de reportare al contribuabililor care îşi încetează existenţa în urma unei fuziuni sau divizări, precum şi al celor care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg.

• Cheltuieli de sponsorizare

Începând cu 1 aprilie 2019, contribuabilii care efectuează sponsorizări către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult vor scădea sumele aferente acestora din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de Codul Fiscal, doar dacă beneficiarul este înscris, la data încheierii contractului, în
Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de ANAF, este public şi se afişează pe site-ul ANAF, iar înscrierea se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ o serie de condiţii.

• Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

Începând cu 1 aprilie 2019, veniturile din ajustări pentru pierderi aşteptate aferenteactivelor financiare se scad din baza impozabilă a impozitului pe veniturilemicroîntreprinderilor.

De asemenea, cheltuielile cu sponsorizările înregistrate de microîntreprinderi se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor conform prevederilor din Codul Fiscal (metodologie similară celei aplicate plătitorilor de impozit pe profit), doar în situaţia în care beneficiarul sponsorizării este înscris la data încheierii contractului înRegistrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

• Cheltuieli cu deductibilitate limitată

Începând cu 1 ianuarie 2019, Legea 30/2019 introduce cheltuielile cu tichetele culturale în categoria cheltuielilor sociale ce pot fi deduse în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

• Impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice din criptomonede

Pentru câştigurile din criptomonede realizate de persoanele fizice în 2019, acestea intră în categoria veniturilor din alte surse, fiind impozitate cu o cotă de 10% (în trecut, impozitul fiind aplicat pe veniturile din vânzarea monedelor virtuale). De asemenea, aceste câştiguri vor trebui incluse în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale.

Totuşi, dacă valoarea câştigului este mai mică de 200 lei/tranzacţie, sumele nu se vor impozita cu condiţia ca valoarea cumulată anuală a câştigurilor să nu depăşească nivelul de 600 lei.

• Ajustarea bazei de impozitare a TVA

Modificarea, aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2019, vizează permiterea ajustării bazei de impozitare a TVA în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a beneficiarului şi nu ca urmare a închiderii falimentului beneficiarului, aşa cum se stipula în prevederea legală anterioară.

Prin urmare, se modifică data de la care este permisă ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul menţionat, începând cu data sentinţei/data încheierii prin care s-a decis intrarea în faliment, şi nu începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de închidere a procedurii falimentului, hotărâre rămasă definitivă/definitivă şi irevocabilă, aşa cum se prevedea anterior.

Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani începând cu 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a decis intrarea în faliment prin sentinţă sau încheiere.

Ca situaţie tranzitorie, Legea 30/2018 prevede cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019, iar hotărârea judecătorească definitivă/definitivă şi irevocabilă de închidere a procedurii nu a fost pronunţată până la această dată, în acest caz ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019.

• Cota redusă de TVA pentru livrarea de locuinţe

Legea 30/2019 modifică şi condiţiile pentru livrarea de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%, în sensul în care se elimină condiţionarea achiziţionării unei singure locuinţe cu cota redusă de 5% de către o persoană necăsătorită sau familie. De asemenea, se elimină limitarea la 250 m2 a suprafeţei terenului pe care este construită locuinţa.

Modificarea se aplică începând cu 1 ianuarie 2019.

• Garanţia pentru asigurarea plăţii accizelor

În general, modificarea vizează introducerea în Codul Fiscal a modalităţilor de constituire a garanţiei pe care antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat/importatorul autorizat are obligaţia să o depună pentru a asigura plata accizelor ce pot deveni exigibile, modalităţi care existau în Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

Modificarea se aplică începând cu 1 ianuarie 2019.

2. Modificări privind Codul de Procedură Fiscală

• Administrarea creanţelor în funcţie de clasa/subclasa de risc fiscal

Legea 30/2019 aduce anumite clarificări în ceea ce priveşte criteriile şi analiza de risc a contribuabililor. Astfel, procedurile de administrare a creanţelor fiscale, cu excepţia procedurii de soluţionare a contestaţiilor, se realizează în funcţie de clasa/subclasa de risc fiscal în care sunt încadraţi contribuabilii, respectiv risc fiscal mic/mediu/ridicat.

Criteriile generale în funcţie de care se stabileşte clasa/subclasa de risc fiscal sunt: criterii cu privire la înregistrarea fiscală, depunerea declaraţiilor fiscale, nivelul de declarare şi realizarea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat şi către alţi creditori.

Analiza de risc se efectuează periodic, iar contribuabilul nu poate face obiecţii cu privire la modul de stabilire a riscului şi a clasei/subclasei de risc fiscal în care a fost încadrat.

Criteriile de cuantificare a riscului fiscal vor fi introduse prin Ordin ANAF.

Modificarea se aplică începând cu 20 ianuarie 2019.

• Comunicarea actului administrativ

Începând cu 20 ianuarie 2019, se introduce posibilitatea înregistrării din oficiu acontribuabililor în sistemul de comunicare electronică prin mijloace electronice detransmitere la distanţă de către organul fiscal central în scopul comunicării acteloradministrative emise de acesta. De asemenea, comunicarea actelor administrative fiscale pentru contribuabilii/plătitorii care au fost înregistraţi din oficiu şi nu au accesat sistemul de comunicare electronică în termen de 15 zile de la comunicarea datelor referitoare la înregistrare, se realizează doar prin publicitate.

• Obligaţii fiscale restante

Legea 30/2019 introduce menţiunea conform căreia nu sunt considerate obligaţii fiscale restante cele stabilite în acte administrative fiscale contestate şi care sunt garantate conform Codului de Procedură Fiscală.

În plus, se prevede faptul că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante atunci când suma obligaţiilor fiscale datorate este mai mică sau egală cu:

  • Suma de rambursat sau restituit pentru care există cerere în curs desoluţionare,
  • Sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autorităţile contractante.

Nu în ultimul rând, se elimină obligativitatea publicării de către organele fiscale pe pagina de internet proprie a listei debitorilor persoane fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii.

Modificarea se aplică începând cu 20 ianuarie 2019.

• Introducerea procedurii de mediere

Începând cu 20 ianuarie 2019, Legea 30/2019 introduce, cu titlu de noutate, procedura medierii în vederea clarificării întinderii obligaţiei fiscale înscrise în somaţia privind demararea procedurii de executare silită şi a analizării de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a acestuia, în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor fiscale.

Printre altele, procedura prevede că debitorul notifică organul fiscal cu privire la intenţia sa de a demara procedura medierii în termen de 15 zile de la primirea somaţiei iar în maxim 10 zile de la primirea notificării organul fiscal organizează întâlnirea cu contribuabilul.

Dacă în 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu se solicită înlesnire la plată, organul fiscal continuă măsurile de executare silită.

 

 

Adaugati comentariu