Ghid de asistenţă fiscală – Plata taxelor şi depunerea declaraţiilor

Interacţiunea cu administraţiile fiscale nu este cel mai prietenos lucru din România. Mai mult decât atât, modificările frecvente ale Codului fiscal au complicat şi mai mult lucrurile. În cele ce urmează, veţi găsi răspunsurile inspectorilor fiscali la cele mai frecvente întrebări ale contribuabililor.impozitul auto

Plata taxelor, a impozitelor sau amenzilor, depunerea declaraţiile fiscale ori încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare pot deveni pentru multe companii o veritabilă problemî. Un scurt ghid de asistenţă în domeniu, care trece în revistă cele mai întâlnite situaţii, ar putea veni în ajutorul acestora.

Impozitul pe mijloacele de transport

Dacă am vândut maşina, de ce trebuie depusă declaraţie de scoatere din evidenţă, dacă anterior mi s-a eliberat certificat fiscal de vânzare? De ce nu se încetează automat?

Conform Codului Fiscal, atât cumpărătorul, cât si vanzatorul unui mijloc de transport au obligaţia de a depune o declaraţie fiscală de luare în evidenţă/de scoatere din evidenţă împreună cu documentele justificative, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită.
Precizăm că în Monitorul Oficial nr. 659 din 29 august 2016 a fost publicat Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (OMDRAP) nr. 1069/2016, prin care se aprobă formularul tipizat „Contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport” model 2016 ITL – 054.
În conformitate cu prevederile legale, “actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport în cazul în care ambele părţi au domiciliul fiscal în România, se prezintă de persoana care înstrăinează, în original, precum şi 4 fotocopii ale acestuia, cu menţiunea «Conform cu originalul»”.
Formularul original va fi semnat olograf atât de persoana care instrăinează, cât şi de cea care dobândeşte, iar cele 4 fotocopii vor fi semnate de cele două părţi în rubrica “Conform cu originalul”.
Cele 5 exemplare sunt utilizate, după cum urmează:
– un exemplar rămâne la persoana care înstrăinează;
– un exemplar rămâne la persoana care dobândeşte mijlocul de transport;
– un exemplar rămâne în arhiva organului fiscal local la care este luată în evidenţa fiscală persoana care înstrăinează;
– un exemplar se depune la organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport, după ce organul fiscal de la domiciliul dobânditorului menţionează pe acesta, numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport;
– un exemplar se depune la organul fiscal local unde îşi are domiciliul fiscal persoana care dobândeşte bunul mobil.
Persoanele interesate pot procura formularul, în mod gratuit, de la orice ghişeu al administraţiilor finanţelor publice sau îl pot descărca de pe site-urile acestor instituţii.

Figurez la plata impozitului cu o maşina veche, pe care am vândut-o cu ani în urmă, dar nu mai deţin acte justificative. Cum o scot din evidenţa fiscală?

Conform Codului Fiscal, contribuabilul care nu mai poate face dovada existenţei fizice a mijlocului de transport cu care figurează înregistrat în evidenţele compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale va prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare ale contribuabilului şi ale mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia. Scoaterea din evidenţa fiscală se va face la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a depus cererea, după plata la zi a debitului reprezentând impozitul auto.

Am cumpărat şi am vândut în aceeaşi zi o maşină. De ce trebuie să o mai înregistrez în evidenţa fiscală?

Conform Codului Fiscal, orice persoană care dobândeşte un mijloc de transport trebuie să se înregistreze în termen de 30 de zile de la data dobândirii în evidenţa fiscală, indiferent de durata deţinerii mijlocului de transport respectiv, chiar şi în cazul în care, în aceeaşi zi, imediat după dobândire, are loc înstrăinarea acestuia. Meţionăm că pentru înstrăinare trebuie să solicitaţi un certificat de atestare fiscală.

Termene de plată

Care este cuantumul majorării de întârziere?

Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Care sunt termenele de plată pentru impozitului pe mijloace de transport?

Termenele de plată sunt 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an. Primul termen de plată din 2016 a impozitelor şi taxelor pe mijloace de transport a fost amânat de la 31 martie până la 30 iunie, pentru ca toţi contribuabilii să poată beneficia de clarificările pe care Ministerul de Finanţe le-a adus în privinţa noului Cod fiscal şi a normelor de aplicare ale acestuia.

De ce nu se achită sumele incluse în somaţiile primite împreună cu accesoriile calculate la data poştei?

Sumele incluse în somaţiile emise reprezintă debite neachitate la termenul scadent, care atrag calcularea de accesorii până la momentul stingerii acestora, respectiv momentul plăţii efective.

De ce se calculează majorări de întârziere dacă anul fiscal nu s-a încheiat?

Conform Codului de Procedură Fiscală, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere. Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

De ce am dosar la urmărire şi executare silită, dacă nu s-a încheiat încă anul?

Anul fiscal este împărţit în două semestre, cu scadenţe la 31.martie şi 30 septembrie, iar neachitarea impozitelor şi taxelor la aceste termene conduce la declanşarea procedurii de urmărire şi executare silită.

Amenzi

De ce este condiţionată plata taxelor si impozitelor, de achitarea amenzilor aflate în urmărire?

Ordinea de stingere a datoriilor la bugetul local astfel cum este reglementata prin prevederile Codului de Procedura Fiscală menţionează plata cu prioritate a amenzilor contravenţionale individualizate cuprinse în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală.
În scopul stingerii obligaţiilor fiscale, vechimea acestora se va stabili astfel:
– în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale;
– în funcţie de termenul de plată prevăzut pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organul fiscal competent, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii.
Termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării deciziei, astfel:
a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;
b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv;
– în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil/plătitor, în cazul în care legea prevede obligaţia acestuia de a calcula cuantumul obligaţiei fiscale;
– în funcţie de data primirii, în condiţiile legii, a titlurilor executorii transmise de alte instituţii.

De ce sunt somat să plătesc abia acum amenzi de circulaţie din anii trecuţi?

Procesele verbale de amenzi sunt introduse în evidenţa fiscală imediat ce sunt transmise de poliţie sau alte instituţii abilitate. În cazul în care acestea sunt achitate trebuie să înaintaţi copii ale chitanţelor pentru ca debitul să poată fi stins.

De ce trebuiesc achitate cu prioritate amenzile din dosarele de urmărire?

Sumele realizate din executare silită se achită, în ordinea vechimii, mai întâi creanţa principală şi apoi accesoriile acesteia. Pe cale de consecinţă, dacă dosarul de urmărire ce conţine amenzi este mai vechi, atunci acesta se achită cu prioritate.

(Articol publicat în revista Flote Auto, octombrie 2016)

Adaugati comentariu