Cum se modifică înregistrarea firmelor la Registrul Comerţului

Procedura de înregistrare a firmelor şi a persoanelor fizice autorizate din România în Registrul Comerţului s-a modificat, urmând ca acestea să fie înregistrate şi la nivelul Uninii Europene, din anul 2017. Legea, nr.152/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 13 iulie 2015.Registrul Comerţului

Principalele modificări şi completări aduse de Legea nr. 152/2015 vor intra în vigoare la date diferite, după cum urmează:

La trei zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial:

1. Legea societăţilor nr. 31/1990 se va modifica astfel:

Constituirea de ipoteci asupra părţilor sociale către persoane din afara societății va fi permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţii reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.

Va fi posibilă aplicarea măsurii sechestrului sau vânzarea părţilor sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată la solicitarea creditorilor personali ai asociaților.

Dizolvarea unei societăţi va fi posibilă la cererea oricărei persoane interesate dacă societatea în cauză nu își va depune în 60 de zile după expirarea termenului legal situaţiile financiare anuale, raportările contabile, precum şi declaratia din care să rezulte că nu a desfăşurat activitate de la constituire.

cum-se-modifica-inregistrarea-firmelor-la-registrul-comertuluiDizolvarea şi lichidarea unei societati la iniţiativa Oficiului Naţional al Registrului Comerţului („ONRC”) va fi posibilă dacă în termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii de dizolvare a societăţii nu s-a formulat nicio cerere de numire a lichidatorului. Societatea nu va mai fi radiată din oficiu, ci ONRC sau orice persoană interesată va trebui să solicite tribunalului radierea acesteia din registrul comerţului.

Listele aferente societăţilor pentru care ONRC urmează să formuleze acţiuni de radiere, respectiv dizolvare, se vor publica pe pagina web a ONRC sau pe portalul de servicii on-line, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de formularea cererii.

Rapoartele expertului independent referitoare la proiectul comun de fuziune şi documentele supuse controlului necesare unei fuziuni transfrontaliere vor fi obligatorii, numai în măsura în care legea care guvernează societatea absorbantă sau societăţile absorbite prevede astfel, în cazul în care aceasta se realizeaza prin absorbţie, de către o societate absorbantă care deţine cel puţin 90%, dar nu totalitatea acţiunilor/părţilor sociale ale societăţii absorbite.

2. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului se va modifica astfel:

Transmiterea documentelor în format electronic va fi posibilă şi pentru cererile de înregistrare şi documentele eliberate în format electronic, având încorporată o semnătură electronică extinsă.

Registrul Comerțului va trebui să transmită Regiei Autonome “Monitorul Oficial” în ziua următoare depunerii toate actele înregistrate care fac obiectul publicării, iar publicarea în Monitor va trebui realizată în cel mult 21 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Oficiul Registrului Comerţului („ORC”). Nici termenul de o zi şi nici cel de 21 de zile nu au fost reglementate anterior

La 90 de zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial:

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului va prevedea, în sarcina persoanelor juridice române care deschid sucursale în străinătate, obligaţia menţionării sucursalelor la oficiul registrului comerţului din România, după înregistrarea lor în statele respective.

La data de 7 iulie 2017:

1. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului se va modifica după cum urmează:

Registrul central al comerţului, precum şi registrele comerţului teritoriale vor face parte din sistemul de interconectare a registrelor comerţului din statele membre ale Uniunii Europene. Punctul de acces electronic la sistemul de interconectare va fi portalul European e-Justiţie.

Oficiul registrului comerţului va realiza prin intermediul sistemului de interconectare, cu titlu gratuit, schimbul de documente şi informaţii cu registrele comerţului din statele membre ale Uniunii Europene în cazul operaţiunilor de fuziune transfrontalieră şi al sucursalelor înfiinţate de societăţi cu sediul în state membre ale Uniunii Europene.

Pentru identificarea persoanelor fizice şi juridice înregistrate în registrul comerţului, acestea vor primi şi un identificator unic la nivel European (EUID), care va include elementul de identificare al României, elementul de identificare al registrului naţional, numărul persoanei din registrul respectiv, precum şi alte elemente necesare pentru a evita erorile de identificare.

2. Legea societăţilor nr. 31/1990 se va modifica astfel:

Fuziunea transfrontalieră va fi notificată prin sistemul de interconectare a registrelor comerţului de către ORC la care este înmatriculată societatea absorbantă catre ORC la care sunt înmatriculate societăţile absorbite, în vederea radierii celor din urmă.

De reţinut

Prin recenta lege care modifică procedura de înregistrare în Registrul Comerțului a firmelor şi a persoanelor fizice autorizate, s-au introdus noi motive pentru care societăţile pot fi dizolvate.

De asemenea, s-a reglementat posibilitatea aplicării sechestrului şi a vânzării inclusiv cu privire la părţile sociale, şi s-au introdus noi dispoziţii referitoare la ipotecarea părților sociale.

Aceste modificări devin aplicabile în termen de trei zile de la publicarea noii legislaţii.

În plus, se va modifica procedura de înregistrare a firmelor şi a persoanelor fizice autorizate din România în Registrul Comerţului, urmând ca acestea să fie înregistrate şi la nivelul Uniunii Europene, începând cu anul 2017.

 

Adaugati comentariu