Număr record de transportatori

Transportul rutier de mărfuri este unul dintre domeniile cu cea mai mare creştere a numărului de companii înfiinţate în anul 2016, comparativ cu anul precedent.
transport

Conform datelor de la Registrul Comerţului, înfiinţarea companiilor în sectorul transportului rutier de mărfuri este în plină creştere, anul 2016 reprezentând maximul istoric, cu peste 3.800 de noi firme în acest domeniu.

Unul dintre motivele avansului numărului de transportatori rutieri de mărfuri este dat şi de programul SRL-D, prin intermediul căruia, în perioada 2011-2016, au fost înfiinţate peste 1.300 de societăţi. Mai mult decât atât, în intervalul 2014-2016 cele mai multe întreprinderi debutante au fost înfiinţate chiar în acest sector de activitate, depăşind alte domenii precum service-urile auto sau construcţiile.

Avansul este vizibil atât în cazul numărului de angajaţi, cât şi al vânzărilor totale obţinute în 2016 comparativ cu anul precedent. Într-o economie în care au dispărut aproximativ 90.000 de locuri de muncă din mediul privat, domeniul transportului rutier de mărfuri a înregistrat o majorare a numărului de angajaţi de la aproximativ 122.000 de persoane la peste 129.000 persoane.

În ceea ce-i priveşte pe transportatori, creştere se observă şi în cazul vânzărilor, acestea ajungând în anul 2016 la aproximativ 35 miliarde lei, de la 33 miliarde lei în anul 2015. Dacă în anul 2015 o companie din domeniul transportului rutier de mărfuri obţinea în medie o cifră de afaceri de 1,13 milioane lei, în anul 2016 aceasta a avansat la 1,18 milioane lei. Profitul mediu înregistrat de aceste companii a scăzut însă cu 7.000 lei, de la aproximativ 62.000 lei la 55.000 lei.

Cei mai mulţi angajaţi în companiile din domeniul transportului rutier de mărfuri sunt în Bucureşti şi judeţul Cluj, peste 10.000 persoane, în Argeş – peste 9.000, Bihor – aproximativ 7.600 şi Timiş aproximativ – 7.000 de angajaţi.

Cei mai profitabili transportatori se regăsesc în judeţele Mehedinţi, Vrancea, Tulcea şi Constanţa, unde profitabilitatea este de aproximativ 9%. La polul opus, în judeţele din vestul ţării – Bihor, Arad şi Satu-Mare, – funcţionează cele mai puţin profitabile companii de transporturi rutiere de mărfuri.

Cu toate acestea, trebuie precizat că o parte dintre societăţile aflate în evidenţa Registrului Comerţului nu sunt însă active, în condiţiile în care la Autoritatea Rutieră Română figurează mai puţine.

Înfiinţarea societăţii

Pentru a înfiinţa o societate de transport rutier de mărfuri trebuie parcurse câteva etape, adică înregistrarea propriu-zisă a firmei şi obţinerea licenţei de la Autoritatea Rutiera Română. Birocraţia nu este uşor de învins, dar vestea bună este că au fost eliminate aproape toate taxele de la Registrul Comerţului.

Primul pas de făcut este înfiinţarea propri-zisă a companiei, codul CAEN aplicabil fiind 4941.

Şi pentru transportatori, procedura este cea obişnuită, nefiind diferită prin natura activităţii. După rezervarea denumirii, urmează redactarea documentelor necesare, precum act constitutiv, declaraţii asociaţi/administratori, specimen de semnătura administrator, contract de sediu, acte de identitate asociaţi,  formulare tip.

Capitalul social minim pentru acest tip de activitate este de 200 lei, iar numărul minim de asociati este de 1 persoană.

Dosarul se va depune la Oficiul Registrului Comerţului din raza în care societatea îşi va avea sediul social şi se va soluţiona, în cazul în care nu sunt motive pentru amânare, în 3 zile lucrătoare de la data depunerii.

Pentru transportatori, costurile pentru înfiinţarea unei companii s-au redus începând cu acest an. Prin legea nr. 1/2017, au fost eliminate toate taxele ONRC, singura taxa pe care viitorii antreprenori o vor achita fiind cea aferentă publicării în Monitorul Oficial a rezoluţiei de înfiinţare. Cuantumul taxei este de 122 lei.

După înfiinţarea societăţii, trebuie obţinută licenţa de la Autoritatea Rutieră Română (ARR).

Atenţie! Înainte de depunerea dosarului, trebuie achiziţionate autovehiculele ce vor fi folosite în activitatea societăţii.

Pentru obţinerea licenţei de transport trebuie îndeplinite câteva condiţii eliminatorii precum: onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională.

 • Dosarul va cuprinde o serie de documente precum:
 • Formulare tip disponibile pe site-ul autorităţii
 • Cartea de identitate a managerului de transport
 • Contractul de sediu
 • Contractul încheiat cu service-ul unde se vor face reparaţiile/întreţinerea autovehiculelor
 • Cazierul juridic pentru firma şi managerul de transport
 • Contractul de muncă al managerului de transport
 • Bilanţul pe anul anterior sau asigurare
 • Talon, inspecţie tehnica periodică şi RAR valabil pentru fiecare autovehicul.

Pentru transportatori, taxa pentru emiterea licentei este de 1.048 lei/vehicul.

Exemplarul original al licenţei de transport se eliberează pe o perioadă de 5 ani şi se păstrează la sediul societăţii.

Pentru fiecare maşină se va obţine, ulterior, o copie conformă a licenţei. Unui operator de transport i se poate elibera un număr  maxim de copii conforme, corespunzător numărului de vehicule. Copia conformă se elibereaza de către ARR pe o perioadă de maximum 1 an, iar originalul acestui document trebuie ţinut la bordul autovehiculului.

Întreprinderea debutantă

De regulă, o societate tip SRL-D are aceleasi responsabilităţi ca şi o societate de tip SRL, însă există şi unele obligaţii special destinate debutanţilor: să înştiinţeze în maxim 30 zile de la data înfiinţării Oficiul Teritorial pentru IMM-uri şi cooperaţie al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM (AIPPIMM) în jurisdicţia căreia se află sediul social; să realizeze două angajări dacă primeşte finanţare nerambursabilă din fonduri europene în valoare de 10.000 de euro sau dacă beneficiază de creditul contragarantat;  să reinvestească în anul următor minim 50% din profitul realizat în anul anterior; să depună la timp la AIPPIMM toate situaţiile financiare semestriale şi anuale pentru verificare.

O societate îşi pierde statutul de întreprindere debutantă în următoarele situaţii:

– la data de 31 decembrie a anului în care se împlinesc 3 ani de la data înregistrării;

– la data la care oricare dintre autorităţile competente constată că societatea nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr 97/2014. Adică nu mai îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) este societate cu răspundere limitată care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
 2. b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
 3. c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi. Condiţiile pentru întreprinzătorul debutant trebuie îndeplinite de fiecare dintre asociaţi, astfel cum se prevede la art. 2;
 4. d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

– la data la care activitatea microîntreprinderii aparţinând întreprinzătorului debutant a încetat voluntar sau când a fost declanşată procedura de insolvenţă;

– la împlinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligatii fiscale neîndeplinite;

– la data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri pe anul în curs a atins echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, microîntreprinderea are obligaţia de a notifica în scris, cel mai târziu până la sfârşitul lunii următoare, Oficiul Registrului Comerţului în a cărui rază teritorială se află sediul său social.

(Articol publicat în revista Flote Auto, noiembrie 2016)

 

 

Adaugati comentariu