Procedura COMPLETĂ pentru restituirea taxelor auto

În Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1040 din 29 decembrie 2017 au fost publicate NORMELE METODOLOGICE din 29 decembrie 2017 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea taxelor auto. Normele metodologice au fost aprobate prin Ordinul nr. 1.488/3.198/2017.
restituirea taxelor auto

CAP. I
Procedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora

1. Cadru general

1.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, reprezentând:
a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;
c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;
d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
e) dobânzile aferente sumelor prevăzute la lit. a)-d), calculate de la data perceperii acestora şi până la data restituirii. Nivelul dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală.

1.2. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1.1 se face pe baza cererii depuse de contribuabil la organul fiscal central competent în administrarea acestuia, la care se anexează următoarele documente:
a) documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, în original sau în copie. În situaţia în care contribuabilul care solicită restituirea taxei/timbrului, după caz, nu deţine documentul care atestă plata, verificarea plăţii se efectuează potrivit pct. 2 subpct. 2.8 şi 2.10-2.12;
b) cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare, în copie, din care să reiasă calitatea contribuabilului de fost sau actual proprietar al autovehiculului pentru care se solicită restituirea sumelor.

1.3. Modelul cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule este cel aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017. Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită contribuabilului.

1.4. În situaţia achitării sumelor de restituit de către societăţile de leasing, cererea de restituire se depune de către proprietarii care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar, la care se anexează documentele prevăzute la pct. 1.2.

1.5. Dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

1.6. Prin organ fiscal central competent se înţelege organul fiscal central din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, competent în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil.

 

CITEŞTE ŞI: Restituirea taxelor auto. Cererile se depun până la 31 august 2018

2. Procedura de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

2.1. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal central competent, prin compartimentul cu atribuţii de compensare/restituire, denumit în continuare compartiment de specialitate, verifică documentele prezentate de contribuabil şi situaţia fiscală a acestuia, urmând să soluţioneze cererea de restituire potrivit prezentei proceduri.

2.2. După verificarea prealabilă potrivit pct. 2 subpct. 2.1 şi în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal central competent stabileşte suma aprobată la restituire şi procedează la compensare cu eventuale obligaţii fiscale restante şi/sau restituire, în conformitate cu dispoziţiile art. 167 şi art. 168 alin. (8) din Codul de procedură fiscală.

2.3. În conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, termenul de soluţionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispoziţiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal central competent, acesta putând fi prelungit în situaţiile prevăzute la alin. (2) al aceluiaşi articol.

2.4. Cererea de restituire, însoţită de documentele prevăzute la pct. 1.2, se poate depune la registratura organului fiscal central competent sau se poate transmite prin poştă cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

2.5. Dacă organul fiscal central competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante în soluţionarea cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora. În cazul în care documentele solicitate de către organul fiscal central competent necesare în vederea soluţionării cererii nu sunt depuse de către contribuabil în termen de cel mult 60 de zile de la data solicitării, cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent.

2.6. Termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informaţii suplimentare relevante în soluţionarea acesteia şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal central competent.

2.7. În situaţia sumelor solicitate la restituire de către un contribuabil care a dobândit autovehiculul în baza unui contract de leasing financiar, după verificarea plăţii efectuată după seria cărţii de identitate a autovehiculului sau a codului de identificare fiscală a societăţii de leasing care a efectuat plata şi respectiv, a restituirii/nerestituirii sumei achitate de societatea de leasing, organul fiscal central competent în administrarea contribuabilului comunică informaţiile conform pct. 3.3 în vederea includerii în „Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule emise în săptămâna …/Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ….., al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10 la ordin.

2.8. În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la:
a) introducerea, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire, în baza de date centralizată, a informaţiilor cuprinse în cererea de restituire şi documentele anexate, după caz;
b) verificarea în baza de date centralizată, dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire;
c) verificarea, în mod electronic, dacă documentul care atestă plata sumelor solicitate la restituire este înregistrat în baza de date centralizată în care sunt înregistrate plăţile.

2.9. Cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent prin emiterea Deciziei de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, în următoarele situaţii:
a) în situaţia în care contribuabilul nu anexează la cererea de restituire documentele prevăzute la pct. 1 subpct. 1.2 lit. b) ori nu transmite informaţiile şi documentele solicitate de organul fiscal central competent, în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare;
b) în situaţia în care contribuabilul nu indică în cererea de restituire contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită;
c) în situaţia în care, în urma verificării efectuate potrivit subpct. 2.8 lit. b), organul fiscal central competent constată că suma solicitată la restituire a fost deja compensată sau restituită, după caz;
d) în situaţia în care, în urma verificării efectuate potrivit subpct. 2.8 lit. c) sau 2.11, organul fiscal central competent sau unitatea Trezoreriei Statului, după caz, constată că documentul care atestă plata sumelor solicitate la restituire nu a fost identificat în baza de date în care sunt înregistrate plăţile.

2.10. În situaţia în care nu s-a putut identifica în baza de date documentul care atestă plata, compartimentul de specialitate editează din sistem informatic o listă cu contribuabilii pentru care nu a fost identificată plata, care va cuprinde cel puţin următoarele informaţii: denumire sau nume şi prenume contribuabil/codul de identificare fiscală al contribuabilului, seria cărţii de identitate a autovehiculului, numărul şi data documentului de plată anexat de contribuabil la cerere sau, după caz, suma plătită pentru care nu a putut fi identificată plata taxei/timbrului a cărei restituire se solicită.

2.11. În vederea verificării de către unităţile Trezoreriei Statului a existenţei sumelor achitate de contribuabili în conturile deschise la acestea, reprezentând taxa/timbrul a cărei/cărui restituire se solicită, compartimentul de specialitate va transmite unităţii Trezoreriei Statului lista prevăzută la subpct. 2.10, în termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea verificării prevăzute la subpct. 2.8.

2.12. După efectuarea verificărilor de către unitatea Trezoreriei Statului, potrivit subpct. 2.11, se va proceda astfel:
a) în situaţia în care plăţile efectuate de contribuabili sunt înregistrate în evidenţa unităţilor Trezoreriei Statului, acestea editează extrasele de cont în care se regăsesc plăţile respective, pe care le transmit cu adresă de înaintare compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la subpct. 2.10;
b) în situaţia în care plăţile efectuate de contribuabili nu sunt înregistrate în evidenţa unităţilor Trezoreriei Statului, această informaţie se comunică cu adresă scrisă compartimentului de specialitate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii listei prevăzute la subpct. 2.10.

2.13. După verificarea efectuată potrivit subpct. 2.8, respectiv 2.11, şi în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de către contribuabil, organul fiscal central competent întocmeşte Referatul privind soluţionarea cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

2.14. Restituirea efectivă a sumelor se efectuează de către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal central competent, astfel:
a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018;
b) timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019.

2.15. În vederea soluţionării cererii de restituire a sumelor, organul fiscal central competent întocmeşte, în 2 exemplare, după caz, unul dintre următoarele documente:
a) Decizia de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.
b) Decizia de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută la anexa nr. 4 la ordin.

2.16. Organul fiscal central competent comunică contribuabilului un exemplar din documentele prevăzute la subpct. 2.15, iar cel de-al doilea se arhivează la dosarul fiscal.

3. Procedura de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente

3.1. În vederea restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, procedează la verificarea datelor din evidenţa analitică pe plătitori sub aspectul existenţei unor eventuale obligaţii de plată neachitate înregistrate de către contribuabil şi aplică în mod corespunzător dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal.

3.2. După verificarea prevăzută la subpct. 3.1, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, constată şi operează eventualele compensări cu obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor la data restituirii şi întocmeşte în 3 exemplare următoarele documente:
a) Decizie privind compensarea obligaţiilor fiscale;
b) Notă privind restituirea/rambursarea unor sume;
c) Decizie de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget.

3.3. În prima zi lucrătoare a fiecărei săptămâni, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor 1-6, precum şi administraţiile judeţene ale finanţelor publice, în baza informaţiilor comunicate de către organele fiscale centrale din subordine, pe baza evidenţei cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire, transmit în format electronic Administraţiei Fondului pentru Mediu Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, emise în săptămâna ….., respectiv Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ….., prevăzută în anexa nr. 10 la ordin, pentru săptămâna anterioară, însoţite de evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire prevăzută în anexa nr. 7 la ordin.

3.4. Restituirea sumelor prevăzute la pct. 1 subpct. 1.1 lit. b)-d) şi a dobânzilor aferente calculate până la data plăţii se fac din bugetul Fondului pentru mediu, din contul de venituri 20.I.16.09.00 „Timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

3.5. Administraţia Fondului pentru Mediu virează în contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468) ale căror coduri IBAN sunt înscrise în situaţia centralizatoare prevăzută în anexa nr. 10 la ordin, suma totală destinată efectuării restituirii/compensării de fiecare unitate a Trezoreriei Statului, înştiinţând în acest sens şi organele fiscale centrale prevăzute la subpct. 3.3, virarea efectuându-se după cum urmează, dar nu mai târziu de 15 decembrie a anului în curs:
a) în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea Situaţiei centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, emise în săptămâna…;
b) până la data de 5 septembrie 2018 – pentru sumele înscrise în Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ….., transmisă Administraţiei Fondului pentru Mediu până la data de 31 august 2018;
c) în termen de 2 zile lucrătoare – pentru sumele înscrise în Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ….., transmisă Administraţiei Fondului pentru Mediu după data de 1 septembrie 2018.
Sumele cuprinse în situaţia centralizatoare prevăzută la subpct. 3.3, aferente deciziilor de soluţionare a cererilor emise între 16 decembrie – 31 decembrie a anului în curs, se virează de Administraţia Fondului pentru Mediu în termen de 5 zile lucrătoare ale anului următor.

3.6. Situaţia centralizatoare prevăzută la subpct. 3.3 reprezintă documentul pe baza căruia Administraţia Fondului pentru Mediu înregistrează în evidenţele financiar-contabile, angajează cheltuielile din creditele bugetare şi efectuează lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pe baza cărora se dispune plata în contul prevăzut la subpct. 3.5.

3.7. În vederea efectuării operaţiunilor de compensare/ restituire după primirea înştiinţării prevăzute la subpct. 3.5 de la Administraţia Fondului pentru Mediu prin care confirmă efectuarea viramentului sumelor solicitate, organul fiscal central competent, prin compartimentul de specialitate, transmite unităţii Trezoreriei Statului un exemplar din documentele prevăzute la subpct. 3.2 lit. a) şi/sau b), după caz, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data programată pentru efectuarea restituirii, astfel cum a fost înscrisă în borderoul prevăzut la subpct. 3.8.

3.8. În vederea programării contribuabililor pentru care vor fi restituite sumele rămase ca urmare a efectuării eventualelor compensări potrivit subpct. 3.2, organul fiscal central competent întocmeşte Borderoul privind programarea plăţii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora, prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.

3.9. Compensarea şi restituirea sumelor reprezentând taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale se fac de la bugetul de stat, din contul de venituri bugetare în care a fost încasată suma.

3.10. Compensarea şi restituirea sumelor prevăzute la pct. 1 subpct. 1.1 lit. b)-d), precum şi a dobânzilor calculate până la data plăţii integrale se fac din contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabililor, în contul de venit bugetar şi/sau în contul bancar indicat de către contribuabil prin cererea sa de restituire, după caz, cu încadrarea în soldul creditor al contului sintetic 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“. Administraţia Fondului pentru Mediu asigură sumele în contul prevăzut la subpct. 3.5, în vederea efectuării de către organele fiscale centrale competente a compensărilor şi/sau restituirilor, după caz.

3.11. Cheltuielile efectuate de către organele fiscale centrale competente cu comunicarea actelor administrative prevăzute de prezenta procedură se recuperează din bugetul din care au fost restituite sumele aprobate la restituire, aplicându-se în mod corespunzător prevederile subpct. 3.9 şi subpct. 3.10.

3.12. Restituirea sumelor cuvenite contribuabililor se efectuează prin decontare bancară în contul bancar indicat prin cererea de restituire.

3.13. Dacă până la restituirea integrală a sumelor cuvenite contribuabililor intervin schimbări privind datele de identificare ale acestora sau ale contului bancar, menţionate în cerere, contribuabilul are obligaţia de a înştiinţa organul fiscal central competent de îndată.

3.14. În situaţia în care, ca urmare a indicării unui cont bancar eronat, se returnează, de către instituţiile de credit, sumele în contul din care acestea au fost plătite, unitatea Trezoreriei Statului transmite informaţiile respective organului fiscal central competent în administrarea contribuabilului.

3.15. În termen de 5 zile de la primirea informaţiilor prevăzute la subpct. 3.14, organul fiscal central notifică contribuabilul cu privire la faptul că a indicat un cont bancar eronat, iar contribuabilul are obligaţia indicării contului bancar corect până cel târziu la data de 1 decembrie 2018, în situaţia în care suma solicitată la restituire reprezintă taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi, respectiv, nu mai târziu de data de 1 martie 2019, în situaţia în care suma solicitată la restituire reprezintă timbrul de mediu pentru autovehicule.

3.16. Programarea pe zile a contribuabililor se face de către organul fiscal central competent la data stabilită în borderoul prevăzut la subpct. 3.8, respectiv în nota privind restituirea/ rambursarea unor sume.

3.17. Documentele întocmite în vederea soluţionării cererilor de restituire se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

3.18. Sumele existente în contul precizat la subpct. 3.5, la data de 21 decembrie, vor fi virate Administraţiei Fondului pentru Mediu în termen de 2 zile, în contul de venituri din care au fost acordate, precizat la pct. 3.4., în limita soldului creditor al contului 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“.

3.19. Administraţia Fondului pentru Mediu asigură în bugetul Fondului pentru mediu al anului următor, în acelaşi cont de venituri, sumele ce au fost virate conform subpct. 3.18 şi virează aceste sume în anul următor, în maximum 5 zile lucrătoare, în contul precizat la subpct. 3.5.

4. Procedura privind calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele aprobate la restituire reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

4.1. După efectuarea restituirii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, potrivit pct. 3 subpct. 3.1-3.19, organul fiscal central competent calculează dobânda cuvenită contribuabilului, în cel mult 15 zile de la data restituirii, dar nu mai târziu de termenul stabilit prin ordonanţa de urgenţă pentru restituirea taxelor/timbrului.

4.2. Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează asupra sumei de restituit care se înmulţeşte cu numărul de zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului şi data restituirii efective şi cu nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, respectiv 0.02%/zi.

4.3. Dobânzile datorate contribuabililor în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâri judecătoreşti sunt cele dispuse de instanţa judecătorească.

4.4. În situaţia prevăzută la pct. 3 subpct. 3.14, data restituirii este data virării în contul indicat de contribuabil în cererea de restituire, inclusiv în situaţia în care acest cont a fost eronat indicat şi restituirea efectivă nu s-a produs, suma fiind returnată de către instituţia de credit.

4.5. Pentru calcularea dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal central competent întocmeşte, în 2 exemplare, Procesul-verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar celălalt se arhivează la dosarul său fiscal.

4.6. În vederea restituirii dobânzilor cuvenite contribuabililor, organul fiscal central competent aplică în mod corespunzător prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.19.

5. Prevederi privind evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire

5.1. Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 7 la ordin, se gestionează informatic de către compartimentele de specialitate din cadrul organelor fiscale centrale competente, prin intermediul bazei de date centralizate.

5.2. În termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, Administraţia Fondului pentru Mediu transmite informatic organelor fiscale centrale competente situaţia cererilor de restituire depuse la aceasta, precum şi sumele restituite, pentru care nu au fost transmise informaţii până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, în vederea actualizării bazei de date centralizate prevăzute la subpct. 5.1, cu toate sumele restituite de către aceasta, potrivit legii.

5.3. Administraţia Fondului pentru Mediu este răspunzătoare pentru restituirea de către organele fiscale centrale competente a unor sume care nu sunt transmise, potrivit subpct. 5.2, în vederea actualizării bazei de date centralizate, pentru care contribuabilii solicită restituirea potrivit prezentelor norme metodologice.

CAP. II
6. Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, precum şi a cheltuielilor băneşti stabilite de aceste instanţe şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită

6.1. Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi dobânzile aferente stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, precum şi cheltuielile băneşti stabilite de aceste instanţe şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea silită, pentru care la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă nu au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire, precum şi cele care devin executorii după data de 31 august 2018.

6.2. Pentru restituirea sumelor stabilite prin hotărâri definitive ale instanţei judecătoreşti competente, contribuabilul depune la organul competent o cerere la care anexează hotărârea judecătorească definitivă, în copie.

6.3. Cererile depuse de contribuabili potrivit subpct. 6.2 se soluţionează de organul competent, indiferent dacă acesta renunţă, ulterior, la solicitarea de restituire a sumelor dispuse de instanţa de judecată, întrucât renunţarea nu afectează obligaţia organului competent de a duce la îndeplinire dispozitivul hotărârii judecătoreşti.

6.4. Pentru sumele de restituit stabilite de către instanţa judecătorească, organul competent este organul fiscal central competent sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz, astfel cum este stabilit prin hotărârea judecătorească definitivă.

6.5. În cazul hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se stabilesc ca organe competente pentru soluţionarea acestora atât organul fiscal central, cât şi Administraţia Fondului pentru Mediu, cererea de restituire se soluţionează de către organul competent la care se depune.

6.6. Sumele stabilite de instanţa judecătorească prin hotărâre definitivă se restituie de către organele competente astfel:
a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2018;
b) timbrul de mediu pentru autovehicule se restituie în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai devreme de 1 septembrie 2018.

6.7. În situaţia în care instanţa judecătorească dispune plata dobânzii cuvenite contribuabilului, data de la care aceasta se calculează se stabileşte astfel:
a) în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii prevăzute de Codul de procedură fiscală, dobânda se calculează conform dispoziţiilor art. 182 din acest act normativ sau de la data stabilită de instanţele de judecată prin hotărâre judecătorească definitivă, după caz;
b) în cazul în care s-a stabilit acordarea dobânzii legale, dobânda se calculează de la data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule sau data stabilită de instanţele de judecată prin hotărârea judecătorească definitivă, după caz.

6.8. Pentru soluţionarea cererilor depuse, Administraţia Fondului pentru Mediu poate solicita, ori de câte ori consideră necesar, Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule sau unităţilor Trezoreriei Statului informaţii privind datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei/timbrului de mediu, respectiv privind confirmarea plăţii acesteia.

6.9. Restituirea sumelor stabilite de instanţa judecătorească prin hotărâre definitivă se efectuează de organul competent aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 1 subpct. 1.3-1.4, pct. 2 subpct. 2.1.-2.4, subpct. 2.7, subpct. 2.8 lit. a) şi b), subpct. 2.9. lit. c), subpct. 2.13, subpct. 2.15-2.16, pct. 3 subpct. 3.1-3.19, pct. 4 subpct. 4.1-4.6, pct. 5 subpct. 5.1.-5.3 şi pct. 9 subpct. 9.1-9.7.

6.10. În vederea actualizării bazei de date centralizate prevăzute la pct. 5 subpct. 5.1, Administraţia Fondului pentru Mediu transmite informatic situaţia cererilor de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri judecătoreşti, precum şi a oricăror altor sume stabilite de instanţele judecătoreşti şi restituite de către aceasta, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice sau de la data restituirii ulterioare a unor astfel de sume.

CAP. III

7. Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 5 şi 6 din ordonanţa de urgenţă

7.1. Sumele rămase de restituit reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.19, pct. 4 subpct. 4.1-4.6 şi pct. 5 subpct. 5.1-5.3 se aplică în mod corespunzător.

7.2. Sumele rămase de restituit reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.19, pct. 4 subpct. 4.1- 4.6 şi pct. 5 subpct. 5.1- 5.3 se aplică în mod corespunzător.

7.3. Dobânzile datorate contribuabililor aferente sumelor prevăzute la subpct. 7.1 şi 7.2 se calculează şi se plătesc de către organele competente, pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor şi data restituirii acestora, ori conform celor dispuse prin hotărârile judecătoreşti definitive, după caz. Prevederile pct. 4 subpct. 4.1- 4.6 se aplică în mod corespunzător.

7.4. În cazul cererilor depuse de contribuabili potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care nu au fost emise decizii de soluţionare, sumele se restituie, din oficiu, de organul fiscal central competent, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Prevederile pct. 3 subpct. 3.1-3.19, pct. 4 subpct. 4.1-4.6. şi pct. 5 subpct. 5.1- 5.3 se aplică în mod corespunzător.

CAP. IV

8. Procedura de restituire a taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, în situaţia în care autovehiculul nu a fost înmatriculat

8.1. În situaţia în care înmatricularea autovehiculului sau transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul înmatriculat nu a fost efectuată, suma reprezentând taxa achitată/timbrul de mediu pentru autovehicule achitat, denumită în continuare taxă neutilizată, se restituie la cererea contribuabilului.

8.2. Contribuabilul îndreptăţit să solicite restituirea taxei neutilizate în condiţiile prevăzute la subpct. 8.1 va depune la organul fiscal central competent, în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei neutilizate, document pe care este înscrisă menţiunea „taxă neutilizată“ şi care este semnat şi ştampilat de către persoana desemnată din cadrul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculări vehicule.

8.3. În cazul în care documentul de plată nu este depus conform subpct. 8.2, cererea de restituire se respinge de către organul fiscal central competent prin emiterea Deciziei de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

8.4. După primirea cererii de restituire, compartimentul de specialitate sau unitatea Trezoreriei Statului, după caz, verifică existenţa sumei achitate de contribuabil în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului.

8.5. După verificarea plăţii potrivit subpct. 8.4, compartimentul de specialitate din cadrul organului fiscal central competent verifică în baza de date centralizată privind cererile de restituire şi sumele aprobate la restituire dacă taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule a fost sau nu restituită.

8.6. În situaţia în care taxa/timbrul achitat nu a fost restituit, organul fiscal central competent va proceda la restituirea sumelor neutilizate, aplicând în mod corespunzător prevederile pct. 2 subpct. 2.2- 2.16, pct. 3 subpct. 3.1- 3.19, pct. 4 subpct. 4.1- 4.6, pct. 5 subpct. 5.1 şi pct. 9 subpct. 9.1- 9.7.

CAP. V

9. Procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, încasate în alt cont al Administraţiei Fondului pentru Mediu decât cel prevăzut de legislaţia în vigoare la momentul efectuării plăţii

9.1. În situaţia în care contribuabilul a achitat taxa/timbrul, în mod eronat, în alt cont al Administraţiei Fondului pentru Mediu decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislaţiei în vigoare la momentul plăţii, restituirea sumei respective se va efectua de către organul fiscal central competent în baza Dispoziţiei de restituire a unor sume reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, prevăzută în anexa nr. 8 la ordin, emisă de Administraţia Fondului pentru Mediu.

9.2. Pentru eliberarea dispoziţiei de restituire prevăzute la subpct. 9.1, contribuabilul depune o cerere în acest sens la Administraţia Fondului pentru Mediu, la care anexează o copie a documentului care atestă plata taxei/timbrului.

9.3. În baza cererii prevăzute la subpct. 9.2, Administraţia Fondului pentru Mediu verifică existenţa plăţii eronate efectuate de către contribuabil pentru achitarea taxei/timbrului.

9.4. După verificarea efectuată potrivit subpct. 9.3, în situaţia în care Administraţia Fondului pentru Mediu constată faptul că plata a fost virată eronat în alt cont decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislaţiei în vigoare la momentul plăţii, aceasta întocmeşte, în trei exemplare, Dispoziţia de restituire a unor sume reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, dintre care două exemplare le comunică contribuabilului.

9.5. În situaţia în care, după efectuarea verificării potrivit subpct. 9.3, Administraţia Fondului pentru Mediu constată faptul că plata nu este înregistrată în conturile acestei instituţii, emite, în două exemplare, Dispoziţia de respingere a cererii privind confirmarea plăţii efectuate eronat a taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 9 la ordin, din care un exemplar îl comunică contribuabilului.

9.6. Odată cu emiterea dispoziţiei de restituire prevăzute la subpct. 9.4, Administraţia Fondului pentru Mediu transferă suma plătită eronat de către contribuabil, în contul prevăzut la pct. 3 subpct. 3.5.

9.7. Pentru restituirea sumei plătite eronat în alt cont al Administraţiei Fondului pentru Mediu decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislaţiei în vigoare la momentul plăţii, contribuabilul depune la organul fiscal central competent cererea prevăzută la pct. 1 subpct. 1.2, împreună cu un exemplar original al dispoziţiei de restituire eliberat de Administraţia Fondului pentru Mediu. Prevederile pct. 2 subpct. 2.1-2.7, subpct. 2.8 lit. a) şi b), subpct. 2.9 lit. a)-c) şi subpct. 2.13-2.16, pct. 3 subpct. 3.1- 3.19, pct. 4 subpct. 4.1-4.6 şi pct. 5 subpct. 5.1-5.3 se aplică în mod corespunzător.

 

 

Adaugati comentariu