Restituirea taxelor auto. Cererile se depun până la 31 august 2018

Statul poate începe restituirea taxelor auto şi a timbrului de mediu declarate neconforme de Curtea Europeană de Justiţie, normele metodologice (procedurile) fiind publicate în MO nr. 1040 din 29 decembrie 2017.restituirea taxelor auto

După apariţia OUG 52/2017 şi a modelului cererii de restituire (Ordinul viceprim-ministrului, ministrului
mediului şi ministrului finanţelor publice nr. 1.144/1.672/2017), aprobarea şi publicarea Normelor
metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă a fost ultimul pas în rambursarea, de către stat, a banilor.

Actul normativ, Ordinul ministrului mediului şi ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 al
Ministrului Mediului, detaliază modul în care românii îşi pot recupera banii în funcţie de 5 situaţii dinstincte:

I. Procedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora (procedura generală,
inclusiv situaţia vehiculelor achiziţionate prin leasing financiar);

II. Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, precum şi a
cheltuielilor băneşti stabilite de aceste instanţe şi a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită;

III. Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art. 5 şi 6 din ordonanţa de urgenţă (situaţia restituirilor din
oficiu);

IV. Procedura de restituire în situaţia în care autovehiculul nu a fost înmatriculat;

V. Procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la
autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, încasate în alt cont al Administraţiei Fondului pentru
Mediu decât cel prevăzut de legislaţia în vigoare la momentul efectuării plăţii.

Potrivit Normelor metodologice, restituirea se referă la
a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, prevăzută la art. 214^1-214^3 din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru
instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011;
c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare;
d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind
timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.

Dobânda cuvenită contribuabilului se calculează asupra sumei de restituit care se înmulţeşte cu numărul de
zile aferent perioadei cuprinse între data perceperii taxei/timbrului şi data restituirii efective şi cu nivelul
dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Codul de procedură fiscală, respectiv 0,02%/zi.

IMPORTANT! Conform actului normativ, „dreptul contribuabilului de a cere restituirea se naşte la data
intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv la 7 august 2017, indiferent de momentul la care s-a
perceput taxa, iar cererea de restituire se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018„.

Cererea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită
contribuabilului.

La cerere se anexează următoarele documente:

a) documentul doveditor al plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru
autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru
autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea
plăţii acesteia, în original sau în copie. În situaţia în care contribuabilul care solicită restituirea taxei/timbrului,
după caz, nu deţine documentul care atestă plata, instituţia fiscală face verificări la Trezoreria Statului (potrivit
pct. 2 subpct. 2.8 şi 2.10-2.12)

b) cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare, în copie, din care să reiasă calitatea
contribuabilului de fost sau actual proprietar al autovehiculului pentru care se solicită restituirea sumelor.

Conform OUG 52/2017, restituirea se face într-o singură tranşă, astfel:

– pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018;

– pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

 

 

Adaugati comentariu