Norma privind asigurările RCA intră în vigoare din 23 decembrie 2016

Norma privind asigurările RCA, nr. 39/2016,  a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 986 din 8 decembrie 2016 şi va intra în vigoare după 15 zile, adică în data de 23 decembrie.asigurari-floteauto

Norma este destinată punerii în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, care a modificat substanţial legislaţia RCA, introducând, printre altele, şi plafonarea tarifelor pe o perioadă de 6 luni.

Noul act normativ reglementează:
a) forma şi conţinutul contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumit în continuare contract RCA;
b) condiţiile şi criteriile de autorizare a asigurătorului pentru practicarea asigurării RCA;
c) procesul privind avizarea, constatarea prejudiciilor şi lichidarea dosarului de daună;
d) sistemul bonus-malus;
e) forma, dimensiunile, conţinutul şi procedurile privind utilizarea formularului de constatare amiabilă de accident;
f) procesul de avizare şi înregistrare, obligaţiile şi responsabilităţile personalului care efectuează constatarea daunelor.

Cele mai importante prevederi:

– Asigurătorii RCA transmit prin sistem informatic către baza de date CEDAM informaţii complete referitoare la contractele RCA încheiate pentru vehiculele înmatriculate sau înregistrate şi pentru cele care urmează a fi înmatriculate sau înregistrate în România, inclusiv:
a) valabilitatea contractului;
b) data de încetare a valabilităţii, denunţării sau rezilierii contractului;
c) daunele înregistrate ca urmare a evenimentelor produse pe parcursul derulării contractului;
d) informaţii referitoare la tipul daunei, inclusiv componenta de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori decesul;
e) nume, prenume, CNP, serie şi număr CI/BI ale conducătorilor auto declaraţi;
f) nume, prenume, CNP, serie şi număr CI/BI ale conducătorului auto responsabil de producerea accidentului şi atributul suplimentar dacă este una dintre persoanele declarate în contractul RCA;
g) informaţii privind compensarea directă, în situaţia în care contractul RCA a fost emis cu agrearea de către părţi a mecanismului de compensare directă şi dacă dauna înregistrată intră în această categorie;
h) informaţii privind răscumpărarea în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din OUG nr. 54/2016.

– Potrivit art. 9 din Normă, asigurătorii RCA publică şi actualizează periodic pe site-ul propriu următoarele:
a) datele necesare care să permită persoanelor prejudiciate accesul direct la informaţiile privind procedura de avizare şi constatare a daunelor;
b) lista specialiştilor constatare daune şi a personalului de specialitate responsabil cu desfăşurarea activităţii de lichidare a daunelor;
c) accesul la tariful de primă specific potenţialului asigurat.

– În cazul vehiculelor pentru care, din cauza limitărilor tehnice sau juridice, nu există posibilitatea de a circula în afara teritoriului României, asigurătorii RCA emit doar contractul RCA, fără a include documentul internaţional de asigurare.

– Asigurătorii RCA stabilesc tarifele de primă pe categorii de riscuri omogene, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale general acceptate.

– Tarifarea asigurărilor RCA conţine sistemul bonus-malus.

– Asigurătorii RCA pot utiliza în calculul tarifelor de primă următoarele criterii de risc:
a) tip asigurat;
b) tip vehicul;
c) capacitate cilindrică, putere motor, masă maximă autorizată sau numărul de locuri
în funcţie de tipul vehiculului;
d) regiune geografică;
e) vârstă.

– Limitele de despăgubire stabilite de către A.S.F. sunt:

a) pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte la un nivel de 1.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR;

b) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte la un nivel de 5.000.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR;

c) pentru pagubele materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse începând cu 1 ianuarie 2017, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR;

d) pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente produse începând cu 1 ianuarie 2017, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR.

În cazul în care în acelaşi eveniment au fost prejudiciate mai multe persoane şi valoarea totală a prejudiciilor depăşeşte limitele de despăgubire specificate în contractul RCA, despăgubirea va fi stabilită în funcţie de cota-parte din valoarea prejudiciului care revine fiecărei persoane îndreptăţite la despăgubire pentru prejudiciile suferite în acelaşi accident.

– Asigurătorii RCA asigură accesul potenţialilor contractanţi la tarifele de primă practicate pe site-ul fiecărui asigurător RCA, la sediile/punctele de lucru ale acestuia şi oferă toate informaţiile în legătură cu criteriile luate în calcul la stabilirea primei de asigurare.

Indiferent de canalul de distribuţie utilizat, asigurătorul RCA practică aceeaşi primă de asigurare, stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat.

Oferta asigurătorului RCA este valabilă pentru o perioadă de minimum 3 zile şi conţine următoarele informaţii:
a) prima de asigurare totală rezultată din aplicarea tarifului de primă, care este menţionată pe poliţa de asigurare;
b) comisionul plătit intermediarului, exprimat în valoare absolută şi ca procent din prima de asigurare totală;
c) menţionarea faptului că valoarea absolută a comisionului prevăzut la lit. b) se determină prin aplicarea procentului asupra primei de asigurare totală şi că acesta este inclus în prima totală;
d) cheltuiala medie de achiziţie directă;
e) data până la care oferta este valabilă.

– Asigurătorul RCA efectuează constatarea prejudiciilor în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării primite de la persoana prejudiciată.

Asigurătorii RCA acordă despăgubiri şi în cazul în care persoana prejudiciată a procedat la repararea vehiculului avariat înainte ca asigurătorii să efectueze constatarea avariilor, dacă împrejurările, cauzele producerii evenimentului asigurat şi cuantumul pagubei rezultă din actele aflate la dosar.

După exprimarea în scris a acceptului cu privire la oferta de despăgubire, plata se efectuează conform indicaţiilor persoanei prejudiciate, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

Cuantumul despăgubirii plătite poate fi reanalizat la solicitarea persoanei prejudiciate pe baza documentelor justificative depuse ulterior plăţii.

Asigurătorul RCA răspunde în scris solicitării de reanalizare în termen de 5 zile lucrătoare, cu confirmare de primire, după cum urmează:

a) formulând o nouă ofertă de despăgubire justificată; sau
b) notificând motivele pentru care a respins pretenţiile formulate.

Eventualele diferenţe de plată a despăgubirii se achită în termen de 10 zile de la data acceptării ofertei de către persoana prejudiciată.

– Sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus şi 8 clase de malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare.

Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor practicate de către asigurătorul RCA la care potenţialul asigurat urmează să încheie contractul RCA.

Perioada de referinţă este anul calendaristic anterior datei de emitere a contractului RCA.

Dacă în perioada de referinţă este înregistrată o daună plătită, asiguraţii sunt penalizaţi prin reducerea clasei de bonus în cazul în care asiguraţii beneficiază de clasele B1- B8 şi aplicarea clasei de malus în cazul în care asiguraţii beneficiază de clasele B0 şi M1- M8, după cum urmează:
a) două clase, pentru fiecare daună materială;
b) 4 clase pentru două sau mai multe daune materiale;
c) 6 clase pentru daunele care conţin şi despăgubiri pentru vătămarea sănătăţii şi a integrităţii corporale ori pentru deces.

În situaţia în care un asigurat deţine mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.

În cazul înstrăinării sau radierii vehiculului asigurat, transferul clasei de bonus-malus pe contractul RCA al unui vehicul nou-dobândit se face doar dacă contractul anterior a încetat şi pornind de la clasa anterioară de bonus-malus, ţinând cont de istoricul de daune avizate până la data transferului, astfel încât plăţile viitoare de despăgubire să fie preluate în istoricul vehiculului nou dobândit.

Transferul clasei bonus-malus se realizează pe baza solicitării scrise a asiguratului însoţite de următoarele documente privind:
a) Înstrăinarea sau radierea vehiculului;
b) achiziţia vehiculului nou-dobândit.

Asigurătorii RCA pot lua în calcul şi istoricul şoferului sau şoferilor în ajustarea sistemului de bonus-malus.

 

Adaugati comentariu