Codul Rutier va fi modificat din 2018

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cunoscută şi sub numele de Codul Rutier, va fi modificată din nou. Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne spun că, de data aceasta, schimbarea este cerută de transpunerea unor prevederi europene în legislaţia naţională.pwc

Potrivit unui proiect de OUG supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), România trebuie să aplice, începând cu data de 20 mai 2018, prevederile Directivei 2014/46/UE.

Directiva se referă atât la regimul menţinerii vehiculelor într-o stare sigură şi acceptabilă din punct de vedere al mediului, prin intermediul inspecţiilor tehnice periodice şi controalelor tehnice în trafic, cât şi la procedura de înmatriculare a vehiculelor care să permită suspendarea autorizării de a folosi în traficul rutier un vehicul care constituie un risc imediat pentru siguranţa rutieră.

Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor europene presupune opt modificări ale OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu completările şi modificările ulterioare.

1. Noţiunea de suspendare a înmatriculării

Proiectul de modificare a OUG nr.195/2002 instituie noţiunea de suspendare a înmatriculării ca operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public, precum şi regimul juridic al acestei operaţiuni/măsuri, respectiv situaţiile în care aceasta se produce de drept, respectiv când încetează, precum şi sancţiunile aplicate în cazul nerespectării interdicţiei de a circula cu un vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată.

Situaţiile în care se propune producerea suspendării de drept a înmatriculării vizează următoarele:

  • noul proprietar (cumpărător) nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului;
  • expirarea / anularea inspecţiei tehnice periodice a vehiculului.

Astfel, prin proiect se defineşte suspendarea înmatriculării ca operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public.

2. Interdicţia circulaţiei cu înmatricularea suspendată

Se instituie interdicţia de a circula cu un vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată.

Astfel este propusă modificarea art. 10 alin.(1) din OUG nr.195/2002 ce stabileşte cazurile în care este interzisă circulaţia pe drumurile publice cu vehicule:

„(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum şi a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat.
(2) Constatarea deficienţelor vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, în baza verificării stării tehnice a acestora de către instituţiile abilitate de lege.”

3. Transmiterea dreptului de proprietate

Se propune instituirea unui mecanism potrivit căruia în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar să se înscrie în evidenţele autorităţilor competente de înmatriculare simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar.

Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar va fi obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

În cadrul acestui mecanism, organul fiscal care operează scoaterea autovehiculului din evidenţa fiscală a fostului proprietar va avea obligaţia de a notifica autorităţii competente înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală în termen de cinci zile lucrătoare autorităţii competente. Aceasta face menţiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul de 90 de zile, înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data transcrierii transmiterii dreptului de proprietare.

4. Suspendarea înmatriculării

Prin proiect se propune, de asemenea, ca suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului să intervină şi la data expirării sau, după caz, a anulării inspecţiei tehnice periodice. Suspendarea înmatriculării va înceta la data la care vehiculul trece o nouă inspecţie tehnică periodică.

Suspendarea înmatriculări va fi înregistrată în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate în cazul în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termenul de 90 de zile, precum şi în situaţia expirării/anulării inspecţiei tehnice periodice.

5. Radierea din oficiu

Se propune reglementarea radierii din oficiu a vehiculelor, în urma notificării primite de la autorităţile competente din ţară sau din celelalte state membre, precum şi de la persoanele juridice autorizate, care atestă faptul că vehiculul a fost definitiv scos din uz.

În cazul radierii vehiculului în aceste condiţii, autoritatea competentă îl va informa pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea acestei operaţiuni în termen de 30 de zile de la radiere.

6. Alte măsuri administrative

Proiectul de modificare al Codului rutier se referă şi la anumite măsuri administrative ce vizează:

  • înscrierea de către autorităţile competente de înmatriculare a datelor de identificare a vehiculului şi a datelor de identificare a proprietarului/deţinătorului mandatat în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate;
  • stabilirea datelor de identificare a proprietarului/deţinătorului mandatat care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate;
  • înscrierea în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate a datelor de identificare a titularului permisului de conducere românesc de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;
  • instituirea pierderii valabilităţii permiselor de conducere româneşti care au fost preschimbate cu documentele similare în alte state.

7. Corelări terminologice

Se propun anumite modificări punctuale ce vizează corelări terminologice, după cum urmează:

– se înlocuieşte sintagma „defecţiuni tehnice” cu termenul „deficienţe”, pentru corelare cu legislaţia specială din domeniul tehnic, potrivit căreia prin deficienţă se înţelege defecţiunea tehnică.
În context, în cuprinsul art. 99 alin. (1) pct.18, a fost eliminată sintagma „defecţiuni tehnice”, întrucât, prin demersul de transpunere a Directivei 2014/45/UE, de către Ministerul Transporturilor, în legislaţia specifică, defecţiunile tehnice au fost clasificate în trei categorii de deficienţe, respectiv minore, majore şi periculoase.
Astfel, este individualizată clasa în care se încadrează deficienţa, potrivit noii clasificări din legislaţia specifică pe domeniul tehnic.
Circulaţia cu deficienţe minore nu poate fi sancţionată întrucât, potrivit definiţiei date în legislaţia specială, nu au efect semnificativ asupra siguranţei vehiculului, prin urmare nu prezintă pericol social de natură a fi considerată contravenţie.

– se instituie sintagma ,,deficienţe majore” pentru corelarea cu legislaţia specifică din domeniul tehnic.

– se utilizează sintagma ,,deficienţe periculoase” pentru corelarea cu legislaţia specifică din domeniul tehnic.

– se înlocuieşte sintagma „Registrul Auto Român” cu formularea „instituţiile abilitate de lege”, întrucât potrivit legislaţiei speciale actuale şi Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier are competenţe de a verifica tehnic anumite categorii de vehicule.
Articolul a fost completat cu un nou alineat, pentru a elimina situaţiile din practică, în care poliţistul rutier restituie certificatul de înmatriculare în baza constatării directe a remedierii defecţiunii, fără a fi certificată printr-un document, eliberat de autoritatea abilitată care a constatat anterior existenţa acesteia.
Potrivit reprezentanţilor MAI, Registrul Auto Român este în măsură să stabilească dacă defecţiunea a fost remediată corespunzător. „Având în vedere că defecţiunea se constată printr-o notă tehnică, considerăm că şi remedierea acesteia trebuie confirmată printr-un document oficial, eliberat de autoritatea abilitată”arată sursele citate.

8. Acţiuni de informare

Prin proiect se instituie şi un mecanism tranzitoriu de informare a participanţilor la trafic, a proprietarilor şi a deţinătorilor mandataţi ai vehiculelor cu privire la:

  • obligaţiile proprietarului, deţinătorului mandatat şi conducătorului de autovehicul referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor şi valabilitatea acesteia,
  • obligaţia proprietarului de autovehicul de a solicita autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate,
  • condiţiile de suspendare a înmatriculării vehiculului şi consecinţele conducerii unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată, respectiv a unui vehicul înregistrat care nu are efectuată inspecţia tehnică periodică valabilă.

Această informare se va realiza de către poliţia rutieră din cadrul Poliţiei Române, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

Sunt prezentate, cu titlu exemplificativ, mai multe instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar fi, comunicate de presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe pagina de internet a Poliţiei Române, a Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, organizarea unor acţiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin poliţiştii rutieri, sau la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului.

 

 

One thought on “Codul Rutier va fi modificat din 2018

  1. Dacă tot dați o lege a circulației privind starea și vechimea autovehicolelor, pe când o lege prin care să interzică circulația pe drumurile deplorabile din România? Aveți curajul și puterea de caracter pentru o astfel de lege? Sunt un umil contribuabil și plătitor, ce plătesc mii de lei pentru a-mi face autoturismul cât de cât sigur pe „DRUMURILE PUBLICE” din România!

Adaugati comentariu