Advertisement

Electric Up 2
Home Finanţare Fonduri publice Guvernul a aprobat Programul Electric Up 2, pentru finanțarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și panourilor fotovoltaice

Guvernul a aprobat Programul Electric Up 2, pentru finanțarea stațiilor de încărcare pentru mașini electrice și panourilor fotovoltaice

Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgență pentru lansarea programului Electric Up 2, prin care firmele pot obține o finanțare de 150.000 de euro pentru instalarea stațiilor de încărcare a mașinilor electrice și a panourilor fotovoltaice.

„Printr-o ordonanţă de urgenţă, Guvernul susţine întreprinderile mici şi mijlocii şi domeniul HoReCa pentru a-şi asigura energia necesară prin instalarea de panouri fotovoltaice şi prin instalarea de staţii pentru vehiculele electrice. Programul Electric UP continuă cu o nouă etapă de finanţare în care se acordă un ajutor de până la 150.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Trei sferturi din valoarea cheltuielilor eligibile sunt acoperite din fonduri primite prin acest program, IMM-urile urmând să vină cu o finanţare de 25% din valoarea proiectului”, a precizat Mihai Contantin, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Programul vizează finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniul Horeca pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kwp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de minimum 22kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in.

Fiecare firmă poate primi maximum 150.000 de euro, adică sprijin financiar de până la 75% din valoarea cheltuielilor eligibile, restul de 25% fiind suportat din fondurile proprii ale beneficiarului. La prima ediție a programului, valoarea maximă a finanțării era mai mică, de 100.000 de euro.

La solicitarea beneficiarului, se poate acorda un avans de 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, în maximum 60 de zile de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă,cu condiția prezentării unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.

Potrivit Ghidului de finanțare, garanția pentru lucrările și produsele finanțate este de 5 ani.

De reținut că se acordă punctaj maxim dacă stația de reîncărcare este amplasată pe domeniul public sau privat, cu acces public permanent, pentru o putere instalată mai mare de 22 kW.

Criterii minime de eligibilitate

Pot obține finanțare pentru instalarea stațiilor de reîncărcare, în cadrul programului Electric Up 2, operatorii economici din domeniul HORECA și IMM-urile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
– au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat și bugetele locale;
– au deschis un cont la Trezoreria Statului alocat programului de finanțare Electric Up, respectiv contul 50.52.03 – disponibil al beneficiarilor de ajutor de minimis; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare; cerința va fi considerată îndeplinită prin prezentarea unui extras de cont sau a declarației prin care se angajează să deschidă cont;
– nu se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară; cerința este considerată îndeplinită prin completarea și asumarea prin semnatură a formularului de depunere;
– se angajează că va instala stația/stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin Ghidul de finanţare; cerința este considerată îndeplinită prin prezentarea și asumarea prin semnătură a declarației pe proprie răspundere privind implicarea instalatorului ales în cadrul proiectului;
– au calitatea de proprietar/administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul;
– ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
– valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosarul de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 2831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012, în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică;
– în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.

Cheltuielile finanțate

Pentru obținerea finanțării destinate instalării stațiilor de reîncărcare, sunt considerate eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
– cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte/prize de încărcare (2x11kW);
– cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, reprezentând maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;
– cheltuieli de consultanță și management de proiect, de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului;
– cheltuieli cu lucrările de montaj și punere în funcțiune a staţiei/stațiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, stabilită la semnarea contractului.

Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă.

Pe de altă parte, cheltuielile aferente racordării (branşamentul, inclusiv tariful de racordare) la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru finanţare.
Conform Ghidului de finanțare, sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, cheltuielilor de consultanță și management a proiectului, angajate ulterior intrării în vigoare a OUG nr.159/2020, dovedite cu înscrisurile aferente.

Cerințe tehnice minime

Potrivit Ghidului de finanțare, beneficiarul este obligat să asigure un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor/punctelor de reîncărcare solicitate și al conectorilor disponibili pentru reîncărcare destinate exclusiv încărcării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător.

Totodată, interfața de operare a utilizatorului (display-ul sau aplicația informatică) trebuie să fie în limba română și în limba engleză și să fie amplasată la maxim 1.500 mm de sol pentru a facilita accesul persoanelor cu dezabilități. Stațiile vor fi prevăzute cu display digital sau display luminos (led care indică status încărcare) cu aplicație informatică destinată telefoanelor inteligente.

Beneficiarul mai este obligat să prevedă semnalizarea corespunzătoare a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de reîncărcare cu un panou de informare, iar acestea sunt echipate cu sistem care să permită generarea de rapoarte, afișarea rapoartelor și export de date prin care să poată fi urmărită energia absorbită și consumată, numărul orelor de funcționare și numărul vehicule electrice încărcate.

Implementarea proiectului se realizează în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, termen în care beneficiarul depune certificatul de racordare şi încheie toate formalităţile privind instalarea și punerea în funcțiune a stației/stațiilor de reîncărcare, plata facturilor şi evidențierea plății contribuţiei proprii.

Prima ediție a programului ElectricUp a avut 2.536 de solicitanți, din care 1.881 declarați admiși și s-au decontat peste 1.500 de dosare.

 

 

CITEȘTE ȘI:

CNIR va lansa licitația pentru proiectarea Drumului Expres București – Giurgiu

8 din 10 șoferi vor să știe cât a fost valoarea despăgubirii achitate

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

Primăria Galați
Fonduri publice

Primăria Galați își cumpără o flotă de 15 mașini electrice

Primăria Galați își cumpără o flotă de 15 mașini electrice, prin programul...

Poliția Locală Timișoara
Fonduri publice

Poliția Locală Timișoara își reînnoiește flota cu 7 autospeciale, prin programul Rabla

Poliția Locală Timișoara intenționează să achiziționeaze 7 autospeciale prin programul Rabla Clasic,...

AFIR
Fonduri publice

AFIR își completează parcul auto cu 33 de autovehicule, în valoare de peste 3 mil. lei

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) își completează parcul auto cu 33...

autoturisme de intervenție
Fonduri publice

ANAF și Autoritatea Vămilor vor fi dotate cu 160 de autoturisme de intervenție operativă, în valoare de 9,2 milioane de euro

Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate va achiziționa un număr de 160 autoturisme...