De la 1 august 2017, ASF schimbă soluţionarea petiţiilor

Procedura pentru soluţionarea petiţiilor referitoare la activitatea societăţilor de asigurare şi reasigurare, precum şi brokerilor de asigurare va fi schimbată de la 1 august 2017, ca urmare a intrării în vigoare a Normei nr. 18 a ASF.Norma nr. 18 a Autorităţii de Supraveghere Financiare a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 13 iulie 2017.

Potrivit prevederilor actului normativ, societăţile de asigurare răspund petiţiilor primite direct de la petenţi, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

Societăţile transmit în format electronic, pentru fiecare solicitare primită de la ASF, în termen de maximum 10 zile sau în termenul precizat în mod expres în aceasta, următoarele documente:

a) nota de fundamentare întocmită de colectivul de analiza şi soluţionare a petiţiilor, în care soluţia adoptata să fie justificată temeinic, cu respectarea şi precizarea, în mod obligatoriu, a dispoziţiilor legale şi contractuale avute în vedere la adoptarea deciziei comunicate;

b) dosarul de dauna integral, în copie, însoţit de:

 • opis-ul aferent acestuia, în copie;
 • procesul-verbal de constatare sau procesul-verbal suplimentar de constatare, după caz, însoţite de solicitările de efectuare a acestora, în copie;
 • nota sau referatul şi documentele care au stat la baza respingerii dreptului la despăgubire, în copie;
 • raportul de investigaţii proprii sau expertiza tehnică, în situaţia în care dosarul de daună a făcut obiectul unor cercetări suplimentare, în copie;
 • fotografiile existente la dosar;
 • contractul RCA sau poliţa de asigurare facultativă, condiţiile de asigurare aplicabile în speţa şi inspecţia de risc efectuata la încheierea poliţei, dacă este cazul, în copie.

c) fişa dosarelor de daună deschise în baza contractelor RCA, întocmită conform precizărilor pe care le va transmite structura organizatorică care solicită documentaţia;

d) dovada informării detaliate a asiguratilor, contractantilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentantilor acestora asupra modului de stabilire a despagubirilor, cu justificarea eventualelor diferente fata de sumele solicitate in cererea de despagubire;

e) dovada transmiterii către petent a informării asupra solutiilor adoptate pentru rezolvarea tuturor aspectelor prezentate in petitia adresata de catre acesta A.S.F., cu precizarea temeiurilor legale si contractuale, insotita de documentele care au stat la baza adoptarii solutiilor, la solicitarea ASF sau a petentului;

f) opis-ul documentelor transmise;

g) alte documente jusitificative solicitate.

In cazul in care din analiza notei de fundamentare intocmita de catre colectivul de analiza si solutionare a petitiilor, transmisa ASF, rezulta indicii ca prin solutia adoptata nu sunt respectate drepturile asiguratilor, contractantilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau se constata intârzierea nejustificata a transmiterii documentatiei solicitate, fapt care poate conduce la nesolutionarea in termenul legal a petitiilor, ASF adopta, individual sau cumulativ, urmatoarele masuri:
a) comunică societatilor si/sau brokerilor in cauza punctul de vedere privind solutionarea aspectelor semnalate in petitii si solicita reanalizarea, in regim de urgenta, a solutiei comunicate A.S.F. sau petentului;
b) aplică măsuri sancţionatoare în cazul în care, din analiza documentaţiei puse la dispoziţie de societate, se pot constata incalcari ale prevederilor legale fara a mai fi necesara efectuarea unui control inopinat;
c) efectuează un control inopinat la societăţi si/sau la brokerii asupra modului de rezolvare a aspectelor semnalate in petitii de catre societatea si/sau brokerul in cauza si aplica masurile sanctionatoare daca se constata incalcarea prevederilor legale.

Petitiile depuse de catre asigurati, contractanti, beneficiari, persoane prejudiciate sau reprezentanti ai acestora, persoane juridice sau fizice române, impotriva societatilor care desfasoara activitate de asigurare pe teritoriul României in baza libertatii de a presta servicii sau dreptului de stabilire, sunt administrate de catre organismul care se ocupa cu solutionarea petitiilor din statul a carei legislatie este aplicabila contractului de asigurare.

In situatia in care A.S.F. primeste o petitie ce vizeaza o societate care practica activitate de asigurare pe teritoriul României in baza libertatii de a presta servicii sau dreptului de stabilire, iar contractul este incheiat in baza legislatiei din România, aceasta aplica urmatoarea procedura:
a) in cazul societatilor care practica activitate de asigurare in baza dreptului de stabilire, A.S.F. transmite petitia sucursalei din România in vederea solutionarii acesteia, iar sucursala transmite ulterior A.S.F. o nota de fundamentare privind solutia adoptata, insotita de documentele justificative aferente cazului;
b) in cazul societatilor care practica activitate de asigurare in baza libertatii de a presta servicii, A.S.F. transmite petitia reprezentantului de daune din România sau societatii sau autoritatii din statul care a acordat autorizatia de functionare societatii, in vederea solutionarii acesteia, cu informarea A.S.F.;
c) A.S.F. informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine cu privire la petitia primita.

Conform art. 5, pentru asigurarea transparentei modului de inregistrare si solutionare a petitiilor, societatile publica pe site-ul propriu urmatoarele informatii:

 • numărul total de petiţii inregistrate unic per petent şi per caz;
 • numărul total de petiţii soluţionate favorabil inregistrate unic per petent si per caz;
 • numărul de petitii solutionate favorabil referitoare la dosare de dauna;
 • numărul total de petitii pentru care dosarele de dauna au fost achitate;
 • numărul total de petitii finalizate nefavorabil inregistrate unic per petent si per caz;
 • numărul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor;
 • numărul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor solutionate efectiv;
 • numărul total al solicitarilor de solutionare alternativa a litigiilor solutionate favorabil
  asiguratilor, contractantilor, beneficiarilor, persoanelor prejudiciate sau reprezentantilor
  acestora.

Potrivit art. 7, in vederea solutionarii pe cale amiabila a disputelor dintre societati, brokeri si asigurati, contractanti, beneficiari, persoane prejudiciate sau reprezentantii acestora, la solicitarea uneia dintre parti, se utilizeaza metodele alternative de solutionare a litigiilor, prevazute de dispozitiile legale in vigoare, respectiv in cazul persoanelor fizice entitatea de solutionare alternativa a litigiilor SAL-FIN, iar in cazul persoanelor juridice medierea sau arbitrajul.

Solutionarea amiabila sau prin intermediul metodelor de solutionare alternativa a litigiilor nu limiteaza dreptul partilor de a se adresa instantelor de judecata abilitate.

Conducerea executiva a societatilor si brokerilor si coordonatorul colectivului de analiza si solutionare a petitiilor se asigura de:

 • buna organizare si desfasurare a activitatii de primire, evidentierea si rezolvarea petitiilor ce le sunt adresate;
 • legalitatea solutiilor adoptate;
 • comunicarea solutiilor adoptate, insotite de documentatiile complete aferente cazurilor, in termenul legal catre A.S.F. sau catre petenti, dupa caz;
 • asigurarea participarii la procedurile de solutionare alternativa a litigiilor, precum conciliere prin intermediul SAL-FIN, mediere sau arbitraj, dupa caz, atunci când se solicita de catre consumator.

 

Adaugati comentariu