Avocatul Poporului intervine într-un caz privind timbrul de mediu

Avocatul Poporului cere obligarea Direcţiei Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi a serviciului specializat din cadrul Prefecturii Constanţa să înmatriculeze un autoturism dotat cu cutie hidramată, fără plata timbrului de mediu şi să despăgubească pe cetăţeanul căruia i-a fost refuzat acest drept.avocatul-poporului

Avocatul Poporului a intentat o acţiune în contencios administrativ prin care solicită obligarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi Prefecturii Constanţa – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor să înmatriculeze un autoturism dotat cu cutie hidramată şi să plătească proprietarului (persoană cu dizabilităţi) vehiculului despăgubiri materiale şi morale.

Acţiunea Avocatului Poporului este urmarea unei petiţii adresate, în 17 noiembrie 2016, de către un contribuabil prin care semnala faptul că i-a fost refuzată înmatricularea autovehiculului proprietate personală, fără plata timbrului de mediu. Respectivul cetăţean a declarat că este pensionat pentru pierderea capacităţii de muncă, fiind încadrat în gradul 3 de invaliditate, datorită faptului că a fost rănit prin împuşcare cu un glonţ exploziv, în decembrie 1989. Beneficiază şi de titlul de Luptător pentru victoria revoluţiei române din Decembrie 1989 – Luptător rănit. Din cauza afecţiunilor cauzate de invaliditate, a fost nevoit să renunţe la autoturismul deţinut anterior, cu comandă manuală, şi să achiziţioneze unul având cutie de viteze care funcţionează în regim automat.

În vederea înmatriculării acestui autoturism, în 21 iulie 2016 s-a adresat Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa, solicitând să fie scutit de la plata timbrului de mediu. După mai multe răspunsuri contradictorii, furnizate pe parcursul lunilor august, septembrie, octombrie şi noiembrie 2016, i s-a comunicat că autovehiculul deţinut nu poate fi înmatriculat fără plata timbrului de mediu, întrucât nu se încadrează nici în excepţiile prevăzute în O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule şi nici între facilităţile acordate de Legea nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977.

Avocatul Poporului constată că petiţia sus-menţionată este întemeiată şi apreciază că în mod greşit instituţiile publice implicate au refuzat înmatricularea autoturismului, comunicându-i petentului că nu poate beneficia de scutirea la platatimbrului de mediu, întrucât nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute în O.U.G. nr. 9/2013, din moment ce acest act normativ reprezintă cadrul legal general privitor la instituirea timbrului de mediu, în timp ce Legea nr. 341/2004 reprezintă reglementarea specială, cu strictă aplicare faţă de: eroii-martiri, persoanele care au avut un rol determinant
pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi luptătorii participanţi la acţiunile desfăşurate pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Este adevărat că, la acest moment, prin art. XII din Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule este abrogată, dar petentul a suportat consecinţele interpretării şi aplicării greşite a acestui act normativ, toate solicitările sale referitoare la înmatricularea autoturismului, fără plata timbrului de mediu, fiindu-i refuzate prin raportare la dispoziţiile din această ordonanţă.

Conform principiului specialia generalibus derogant, autorităţile publice erau datoare să înlăture de la aplicare legea generală, reprezentată în prezenta speţă de O.U.G. nr. 9/2013, şi să se raporteze la legea specială, respectiv Legea nr. 341/2004, chiar dacă în legea specială nu se dispune în mod expres acest fapt, el fiind de la sine înţeles. Prin urmare, dispoziţia specială, care este mai detaliată, trebuia aplicată cu prioritate.

Avocatul Poporului consideră că, în mod nelegal, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa şi Instituţia Prefectului Judeţul Constanţa – Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor nu au dat curs cererilor petentului referitoare la înmatricularea autoturismului proprietate personală, cu scutire de la plata timbrului de mediu, din moment ce acesta a făcut dovada îndeplinirii tuturor condiţiilor necesare înmatriculării autoturismului fără plata timbrului de mediu.

În acest context, având în vedere că O.U.G. nr. 9/2013 este abrogată, rezultând aşadar că, la această dată, petentul poate înmatricula autoturismul fără să mai fie nevoit să achite timbru de mediu, s-ar putea trage concluzia că prezenta acţiune ar putea fi lipsită de obiect. Însă primul capăt de cerere constă în obligarea pârâtelor să înmatriculeze autoturismul pe numele proprietarului, fără ca acesta să mai fie nevoit să formuleze o nouă cerere (a câta ??) în acest sens, ci doar prin dispoziţia instanţei de judecată autorităţile să fie obligate să îndeplinească ceea ce au refuzat anterior.

În plus, prezenta cerere de chemare în judecată are ca obiect şi solicitarea de reparare a pagubelor materiale cauzate petentului prin refuzul autorităţilor sus-menţionate de a dispune înmatricularea autoturismului fără plata timbrului de mediu, precum şi acordarea reparaţiilor pentru daunele morale suferite. În context, trebuie reţinut că prima solicitare de scutire la plata timbrului de mediu, în vederea înmatriculării autoturismului, a fost adresată Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Constanţa încă din data de 21 iulie 2016, aşa cum rezultă din înscrisurile depuse de petent. Datorită refuzului instituţiilor implicate de a soluţiona favorabil cererile petentului, acesta a fost nevoit ca, o perioadă mai mare de 6 luni de la data la care a cerut înmatricularea autoturismului dotat cu o cutie de viteze automată, să
fie pus în imposibilitatea de a conduce un astfel de autoturism. Consecinţa acestui fapt este cauzarea unor prejudicii materiale şi morale ireversibile, constând, pe de o parte, în cheltuirea unor sume de bani necesare transportului propriu, având în vedere că vechiul autoturism a fost vândut, iar cel recent achiziţionat nu a putut fi folosit, nefiind înmatriculat, iar pe de altă parte, prin accentuarea suferinţelor fizice existente, prin depunerea unor eforturi fizice crescute, cu ocazia deplasărilor efectuate, inclusiv numeroasele drumuri făcute la sediul instituţiilor publice incriminate. De asemenea, trebuie avute în vedere şi suferinţele morale cauzate, raportat la disconfortul creat de atitudinea potrivnică a autorităţilor, de natură a duce la degradarea stării psihice a petiţionarului.

Celelalte motive de drept şi de fapt care stau la baza acţiunii formulate de către Avocatul Poporului, pot fi consultate pe site-ul instituţiei, la secţiunea Contencios Administrativ.

 

Adaugati comentariu