Principalele noutăţi din proiectul Legii RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară a înaintat Parlamentului proiectul de lege privind asigurările obligatorii de răspundere civilă auto, care prevede o serie de noutăţi, dar şi modificări ale cadrului actual de reglementare. Primele dezbateri vor avea loc în Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat.rca-floteauto

Principalele noutăţi pe care le aduce proiectul de lege se referă la reglementarea contractului de asigurare RCA, posibilitatea menţinerii clasei B/M prin răscumpărarea prejudiciului de către asigurat, metoda compensării directe şi srabilirea despăgubirilor nepatrimoniale în funcţie de puncte traumatice.

Contractul de asigurare RCA poate fi suspendat

În baza contractului RCA căruia sunt stabilite condiţiile generale şi particulare ale acoperirii asigurării RCA, modalitatea şi termenele de plată în cazul în care se optează pentru plata în rate, riscurile suplimentare celor obligatorii prevăzute de lege.

Contractul RCA se încheie pe o perioadă de o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului. Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat şi asigurătorul RCA.

Proiectul de lege prevede posibilitatea suspendării contractului RCA la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizarii tehnice a vehiculului. În situaţia producerii riscului pe perioada suspendării contractului RCA, asigurătorul este obligat la plata despăgubirii, acesta având drept de regres împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului. Procedura suspendării se stabileşte prin reglementări comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor şi ASF.

De asemenea, în proiect sunt reglementate limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene astfel:

 • pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 1.000.000 euro;
 • pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor păgubite, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 5.000.000 euro.

Limitele de răspundere sunt revizuite din 5 în 5 ani, în funcţie de evoluţia indicelui european al preţurilor de consum (IEPC) şi sunt prevăzute în reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Soluţie pentru menţinerea clasei B/M

O altă noutate o constituie posibilitatea răscumpărării părţii din prejudiciu suportată de asigurat pentru menţinerea clasei de bonus/malus. Prin contractul RCA părţile pot conveni posibilitatea răscumpărării, respectiv suportarea de către asigurat a contravalorii despăgubirii corespunzătoare evenimentului, asiguratul compensând asigurătorului RCA cuantumul acesteia, ulterior achitării despăgubirii cuvenite persoanei prejudiciate.

Compensarea directă

De asemenea, proiectul de lege introduce posibilitatea aplicării procedurii compensării directe în cazul asigurărilor RCA. Astfel, în baza unei clauze contractuale opţionale asiguratul va putea să se adreseze propriului asigurător RCA pentru obţinerea despăgubirilor, acesta recuperând ulterior contravaloarea daunei achitate de la asigurătorul persoanei vinovate.

În urma compensării directe, asigurătorul RCA al persoanei prejudiate recuperează contravaloarea daunei de la asigurătorul RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.

 • Compensarea directă poate opera în următoarele situaţii:
 • accidentele auto se produc pe teritoriul României;
 • vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate/înregistrate în România;
 • prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
 • ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
 • prejudiciile exclud vătămările corporale.

Procedura compensării directe se stabileşte prin convenţii multilaterale încheiate între asigurătorii RCA.

Sistemul compensării directe nu afectează dreptul persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acţiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

Despăgubiri pe bază de puncte traumatice

Un alt aspect nou reglementat constă în stabilirea unor criterii generale de evaluare a despăgubirii, atât pe cale amiabilă, cât şi pe cale judecătorească, în caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii ori de deces rezultate în urma unui accident de vehicule.

Stabilirea punctajului pe baza căruia se evaluează prejudiciul nepatrimonial rezultat în urma vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii se realizează de către medicii legişti din Reţeaua Naţională de Medicină Legală. Procedura de evaluare a persoanelor vătămate şi raporturile dintre Institutul Naţional de Medicină Legală şi părţile interesate se stabilesc prin reglementări ale ASF.

Suma punctajului aferent leziunilor multiple nu va putea depăşi 200 de puncte
traumatice, echivalentul stării vegetative persistente – SVP, indiferent de numărul, natura sau gravitatea leziunilor.

Valoarea unui punct traumatic este egală cu dublul salariului de bază minim brut pe
ţară garantat în plată de la data producerii accidentului.

Potrivit proiectului, despăgubirile se pot ajusta în funcţie de particularităţile fiecărui caz în parte, pe bază de probe; sarcina probei pentru majorarea, respectiv diminuarea cuantumului despăgubirilor evaluate conform reglementărilor A.S.F. va reveni părţii care a propus ajustarea.

Ajustarea nivelului despăgubirii nu va putea depăşi 25 % faţă de nivelul mediu prezumat.

BAAR devine asociaţie independentă

Totodată, prin proiectul de lege, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România se constituie ca asociaţie profesională, independentă şi autonomă a tuturor societăţilor de asigurare, indiferent de forma de organizare şi de statul în care îşi au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România îndeplineşte atribuţiile conferite prin lege, precum:

 • birou de Carte Verde,
 • administrare a fondului naţional de protecţie,
 • organism de plată a despăgubirilor,
 • centru de informare,
  organism de compensare,
 • administrare a bazei de date privind evidenţa contractelor RCA,
 • colectare şi centralizare de date în vederea publicării de statistici privind asigurările auto la nivel naţional şi internaţional,
  publicare a tarifelor de referinţă în domeniul asigurării RCA, rezultate din prelucrarea datelor colectate, fără a afecta însă dreptul fiecărui asigurător RCA de a le stabili în mod liber,
 • elaborare şi publicare de analize şi studii comparative privind tarifele utilizate de asigurătorii RCA din statele membre şi alte informaţii considerate relevante pentru asigurarea RCA.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor de birou naţional auto, de organism de plată a despăgubirilor şi de organism de compensare, Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România îşi constituie o structură proprie denumită Fondul naţional de protecţie, prin contribuţia tuturor membrilor, proporţional cu volumul primelor brute încasate din vânzarea contractelor RCA/Carte Verde.

 

 

 

Adaugati comentariu