Advertisement
Rabla Clasic şi Rabla Plus
Home Finanţare Fonduri publice Paşii pentru înscrierea în programul Rabla Clasic 2020. Persoane fizice şi companii

Paşii pentru înscrierea în programul Rabla Clasic 2020. Persoane fizice şi companii

Ghidul de finanţare al programului Rabla Clasic 2020 prevede modalitatea în care atât o persoană fizică, precum şi una juridică poate achiziţiona o maşină nouă prin casarea uneia vechi, ce a fost înscrisă în circulaţie înainte de 31 decembrie 2012

Potrivit Ordinului ministrului mediului nr. 324/2020 (Ghidul de finanţare al programului Rabla Clasic 2020), valoarea primei de casare, de 6.500 de lei, nu se modifică faţă de nivelul de anul trecut.

În 2020, prima de casare se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC. În cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP, se acordă pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 140 g CO2/km NEDC în regim de funcţionare mixt;

Totodată, în acest an, prima de casare se acordă şi pentru motocicleta nouă, al cărei sistem de propulsie generează maximum 125 g CO2/km WMTC, conform informaţiilor înscrise în COC, dar nu mai mult de 50% din preţul de comercializare.

La prima de casare se poate adăuga un ecobonus, în următoarele condiţii:
– la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie care generează o cantitate de emisii de maximum 96 g CO2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, conform informaţiilor înscrise în COC, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020;
– în cazul în care în COC este înscrisă cantitatea de emisii de CO2 conform standardului WLTP, pentru autovehiculul nou exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 105 g CO2/km NEDC în regim de funcţionare mixt, sau echipat cu motorizare GPL/GNC, se acordă un ecobonus în valoare de 1.000 lei, pentru anul 2020;
– la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid, se acordă un ecobonus în valoare de 2.500 lei.

Dacă maşina nouă întruneşte ambele condiţii de la cele două ecobonusuri de mai sus, atunci se vor putea cumula.

Paşii pentru persoanele fizice – Rabla Clasic 2020

Pasul 1. Alegerea producătorilor validaţi

După publicarea listei producătorilor validaţi care au încheiat contract cu Autoritatea, proprietarul se poate prezenta la oricare dintre aceştia în vederea înscrierii în program.

Pasul 2. Înscrierea

Pentru înscrierea în programul Rabla Clasic 2020, proprietarul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente preliminare:

 • actul proprietarului şi, după caz, actul persoanei căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul”;
 • certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizată;
 • cartea de identitate a autovehiculului uzat, în copie legalizată;
 • actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în copie legalizată, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original sau copie legalizată; din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul casării se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligaţii de plată la bugetul local; după caz, se prezintă şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare;
 • declaraţie pe propria răspundere a proprietarului înscris prin care îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.

În cazul unor situaţii particulare, în afara documentelor prevăzute anterior, proprietarul prezintă producătorului validat şi alte documente, după caz:

 • certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecătorească, sentinţa civilă definitivă, în copie legalizată; atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilă atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;
 • decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul moştenitorului/ comoştenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;
 • decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;
 • certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, în copie legalizată;
 • documentul, în copie certificată „conform cu originalul”, care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţă înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a autovehiculului uzat;
 • împuternicirea notarială, în original, prin care proprietarul mandatează în mod expres o altă persoană să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program; în această situaţie se va prezenta şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în copie certificată „conform cu originalul”.

Neprezentarea documentelor enumerate mai sus sau prezentarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea eliberării notei de înscriere. În toate cazurile, documentul care atestă reprezentarea proprietarului de către o altă persoană (decizia sau împuternicirea) trebuie să facă referire la denumirea completă şi oficială a programului.

Pasul III. Eliberarea notei de înscriere

Producătorul validat eliberează nota de înscriere, generată de aplicaţia PSIPAN, după verificarea documentelor şi introducerea în sistemul PSIPAN a următoarelor date:

1. atributele de identificare a proprietarului persoană fizică şi, după caz, a beneficiarului căruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare: numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon/fax, e-mail;

2. datele de identificare a autovehiculului uzat: categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare şi cantitatea de emisii de CO2 NEDC, exprimată în g/km; numărul, emitentul şi data eliberării certificatului de înmatriculare; seria, numărul, emitentul şi data eliberării cărţii de identitate;

3. numărul de înregistrare şi data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente, cu menţionarea faptului că autovehiculul uzat se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente şi, după caz, a numărului de înregistrare şi datei de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale emitente în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa beneficiarul;

4. declaraţia proprietarului înscris prin care proprietarul îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere sau, după caz, declaraţia proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi declaraţia beneficiarului, prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere;

5. datele privind documentele suplimentare.

PSIPAN este software-ul administrat de Administraţia Fondului pentru mediu (AFM) cu dublu rol: de gestionare a bugetului alocat programului şi a primelor de casare acordate în cadrul acestuia; de stocare şi verificare a informaţiilor privind proprietarii înscrişi şi autovehiculele uzate.

În termen de maximum 5 zile de la data introducerii acestor informaţii, aplicaţia PSIPAN verifică corectitudinea şi realitatea informaţiilor privind proprietarul înscris şi autovehiculul uzat în evidenţa informatizată a DRPCIV şi confirmă sau infirmă corectitudinea şi realitatea acestora, cu afişarea datei confirmării ori infirmării; în cazul infirmării se afişează şi motivul care stă la baza acesteia.

Producătorul validat are obligaţia de a urmări zilnic situaţia confirmărilor sau infirmărilor generate de aplicaţia PSIPAN.

În situaţia confirmării, la data confirmării sau în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat comunică rezultatul
proprietarului înscris şi, după caz, beneficiarului.

Nota de înscriere se întocmeşte câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în două exemplare: unul pentru producătorul validat şi unul pentru proprietarul înscris.

Pasul IV. Casarea autovehiculului uzat

După primirea notei de înscriere, care este valabilă 120 de zile de la data emiterii (cu excepţia anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi 25 noiembrie), proprietarul înscris se poate prezenta, într-o perioadă de maximum 30 de zile, la orice operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăseşte în lista operatorilor economici autorizaţi, elaborată şi publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere. De aici obţine certificatul de distrugere şi a certificatul de radiere.

Pasul V. Radierea autovehiculului uzat

Tot în termen de 30 de zile de la primirea notei de înscriere şi după casarea vehicului uzat, proprietarul înscris în programul Rabla Clasic 2020 procedează la radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat. De aici obţine certificatul de radiere.

Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei trebuie să conţină menţiunea potrivit căreia autovehiculul uzat a fost radiat în urma dezmembrării.

Proprietarul trebuie să păstreze o copie legalizată a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, în vederea completării dosarului de participare.

Pasul VI. Completarea dosarului de participare

După radierea din circulaţie a autovehiculului uzat, tot în termenul celor 30 de zile, proprietarul revine la producătorul care a eliberat nota de înscriere pentru completarea dosarului cu certificatul de distrugere în original sau copie legalizată şi certificatul de radiere, în original.

Pasul VII. Achiziţionarea autovehiculului nou

În termenul de valabilitate a notei de înscriere (120 de zile sau până la 25 noiembrie în 2024) producătorul validat şi proprietarul înscris persoană fizică efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

La achiziţionarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează beneficiarului factura şi certificatul de conformitate.

Producătorul validat emite factura autovehiculului nou în termenul de valabilitate a notei de înscriere (120 de zile).

Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziţionat în cadrul
programului Rabla Clasic 2020, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepţie, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanţarea, sunt achiziţionate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârşitul perioadei de leasing.

Paşii pentru persoanele juridice

Pasul I. Publicarea Dispoziţiei de deschidere a sesiunii dedepunere a dosarelor de acceptare

Pasul II. Depunerea dosarului de acceptare la sediul AFM

Proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale trebuie să depună dosarul de acceptare paginat şi opisat, într-un dosar, în plic sigilat, la registratura AFM.

Plicul conţinând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către AFM în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.

Pasul III. Publicarea listei cu persoanele juridice acceptate

Persoanele juridice pot solicita alocarea primelor de casare numai după includerea lor în lista proprietarilor acceptaţi, publicată pe pagina de internet a AFM (afm.ro).

Pasul IV. Prezentarea la producător cu documentele necesare obţinerii notei de înscriere

Pasul V. Obţinerea notei de înscriere de la producătorul validat, generată de aplicaţia PSIPAN

Persoanele juridice se pot înscrie la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de participare cu AFM, dar nu mai târziu de 31 decembrie a fiecărui an aferent desfăşurării programului, cu excepţia anului 2024, când data-limită de înscriere la unul din producătorii validaţi este 20 noiembrie.

Înscrierea constă în îndeplinirea următoarelor formalităţi:
a) identificarea proprietarului în baza documentelor prezentate;
b) verificarea includerii acestuia în lista proprietarilor acceptaţi de către Autoritate şi corespondenţa cu persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autovehiculului uzat; în situaţia în care de la data emiterii certificatului de înmatriculare şi/sau a cărţii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificări în ceea ce priveşte forma juridică de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidenţiate în documentele autovehiculului uzat, se va/vor solicita documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale şi din cuprinsul căruia/cărora să rezulte modificările efectuate.
c) identificarea autovehiculului uzat şi constatarea condiţiilor privind vechimea şi înmatricularea acestuia, în baza documentelor prezentate;
d) introducerea în aplicaţia PSIPAN a următoarelor date:
1. atributele de identificare a proprietarului persoană juridică: denumire, forma juridică de organizare, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numărul de telefon/fax, e-mail;
2. datele de identificare ale autovehiculului uzat: categoria de folosinţă: M1, M1/N1, N1 marca şi modelul, numărul de înmatriculare, numărul de identificare, seria, puterea şi capacitatea cilindrică a motorului, anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România, norma de poluare şi cantitatea de emisii de CO2 NEDC, exprimată în g/km; numărul, emitentul şi data eliberării certificatului de înmatriculare, seria, numărul, emitentul şi data eliberării cărţii de identitate;
e) generarea automată a contractului de finanţare şi a notei de înscriere şi eliberarea acestora proprietarului.

În cazul reprezentării proprietarului înscris, se introduc în aplicaţia PSIPAN şi atributele de identificare ale împuternicitului (numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon/fax, e-mail,
şi data încheierii de autentificare a împuternicirii notariale şi denumirea biroului notarului public).

Contractul de finanţare şi nota de înscriere se întocmesc câte una pentru fiecare autovehicul uzat, în trei exemplare: unul pentru producătorul validat, unul pentru proprietarul înscris şi unul pentru AFM.

Nota de înscriere este valabilă 120 de zile de la data emiterii, cu excepţia anului 2024, când valabilitatea acesteia nu poate depăşi
noiembrie.

Pasul VI. Casarea autovehiculului uzat prin predarea la un colector autorizat

Proprietarul înscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat să desfăşoare activităţi de colectare, dezmembrare şi/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regăseşte în lista operatorilor economici autorizaţi, elaborată şi publicată pe pagina de internet proprie de către ANPM, în vederea predării autovehiculului uzat pentru distrugere, într-o perioadă de maximum 120 de zile de la data emiterii contractului de finanțare și notei de înscriere, însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a datelor de înscriere.

Proprietarul căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia achiziţiilor publice poate preda autovehiculul uzat la un colector, numai după derularea tuturor procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.

Certificatul de distrugere a autovehiculului uzat se eliberează cu respectarea prevederilor Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările ulterioare.

Pasul VII. Radierea autovehiculului uzat

Radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se face de către proprietarul înscris, în interiorul termenului de 120 de zile de la de la data emiterii contractului de finanţare şi notei de înscriere, însă numai după confirmarea de către aplicaţia PSIPAN a informaţiilor de înscriere şi casarea autovehiculului uzat.

Proprietarul înscris trebuie să păstreze o copie a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, în vederea completării dosarului de participare.

Pasul VIII. Întoarcerea la producător cu documentele casării şi radierii

Completarea dosarului cu certificatul de distrugere în original sau copie legalizată şi certificatul de radiere, în original.

Pasul IX. Achiziţionarea autovehiculului nou

În termenul de 120 de zile a valabilităţii notei de înscriere, producătorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului nou, producătorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

Este obligatorie înmatricularea permanentă, pe numele beneficiarului, a autovehiculului nou achiziţionat în cadrul programului, în termen de 90 de zile de la emiterea facturii. Prin excepţie, în cazul în care autovehiculele noi, pentru care a fost acordată finanţarea, sunt achiziţionate în sistem leasing, înmatricularea permanentă pe numele beneficiarului este obligatorie la sfârşitul perioadei de leasing.

Producătorul validat emite factura autovehiculului nou în termenul de valabilitate a notei de înscriere.

 

CITEŞTE ŞI:

Primul termen de plată pentru impozitul auto, amânat la 30 iunie

Ce bani primesc programele Rabla Clasic şi Rabla Plus în 2020

Tirenna Scavi poate începe construcţia şoselei de centură Timişoara Sud

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

rabla plus 2024
Fonduri publice

Modificările din programul Rabla Plus 2024. Proiectul de Ordin al ministrului mediului

Reducerea cuantumului ecotichetului la 25.500 de lei indiferent de numărul mașinilor casate,...

Schemă de ajutor de stat
Fonduri publice

Schemă de ajutor de stat de 2,25 miliarde lei pentru investițiile în regiunile mai puțin dezvoltate

Ministerul Finanțelor propune o nouă schemă de ajutor de stat care prevede...

rabla plus
Fonduri publice

Bugetul programului Rabla Plus 2024 crește la 1 miliard de lei

Programul Rabla Plus va avea, în 2024, un buget record, de 1...

Germania
Fonduri publice

Germania pune capăt subvențiilor pentru mașini electrice

Germania nu va mai accepta noi solicitări pentru subvenționarea mașinilor electrice, marcând...