Modificarea programului Rabla Plus, în dezbatere publică

Ministerul Mediului intenţionează să introducă, în programul Rabla Plus, condiţia ca solicitantul persoană fizică să poate achiziţiona, pe parcursul unui an calendaristic, un singur autovehicul nou, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de un ecotichet.deloitte

Ministerul Mediului a publicat pe site-ul propriu, spre dezbatere publică, proiectul Ordinului de Ministru privind modificarea şi completarea Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (Rabla Plus), 2017 – 2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 660/2017.

Principalele modificări propuse sunt:

1. Solicitantul persoană fizică poate achiziţiona, pe parcursul unui an calendaristic, un singur autovehicul nou în cadrul Programului, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de un ecotichet. Această completare este introdusă în scopul prevenirii posibilităţii de utilizare a finanţării acordate în afara obiectivelor prevăzute de Ghidul de finanţare.

2. Introducerea spațiului privat virtual pentru emiterea certificatelor de atestare fiscală, eliminarea ștampilei pentru operatorii economici, publicarea listei beneficiarilor de ajutor de minimis, monitorizarea ajutoarelor de minimis sunt de natură a realiza corelarea cu prevederile legale specifice, în materia debirocratizării

3. Obligaţia producătorilor validaţi de a introduce în aplicaţia informatică în termen de 10 zile de la emiterea facturii informaţiile privind achiziţia autovehiculului nou (seria, numărul şi data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii) este introdusă pentru a facilita contabilizarea finanţărilor acordate prin Program, astfel încât Autoritatea să poată urmări îndeplinirea condiţiilor de acordare şi respectarea noii condiţii referitoare la lipsa înstrăinării autovehiculelor noi pe o perioadă de 1 an de la achiziţionare.

4. Introducerea termenului de 60 de zile pentru înscrierea la producătorii validaţi, cu excepţia celor care trebuie să desfăşoare proceduri de achiziţie publică. Termenul de 60 de zile pentru înscrierea producătorilor a fost introdus având în vedere că solicitanţii aprobaţi în cursul unui an calendaristic se pot înscrie în perioada de derulare a programului, iar Autoritatea trebuie să pună la dispoziţia acestora sumele necesare înscrierii. Lipsa acestui termen poate crea premisele blocării fondurilor alocate pe parcursul mai multor ani bugetari. În acest context, pentru eficientizarea utilizării fondurilor, se impune introducerea unui termen maxim în care persoanele juridice de drept privat aprobate se pot înscrie.
Înmatricularea în termen legal pe numele beneficiarului de la emiterea facturii (pentru persoane juridice care primesc ajutor de minimis); va fi introdus un termen de 90 de zile pentru înmatricularea autovehiculelor noi achiziţionate prin Program.
Emiterea facturii şi introducerea datelor aferente vor fi făcute în termenul de valabilitate a notei de înscriere; modificarea este necesară astfel încât toate persoanele să beneficieze de termenul de 120 de zile, nemaifiind condiţionate de sfârşitul fiecărui an al derulării programului.

5. Introducerea unui termen de 7 zile pentru depunerea documentelor în vederea soluţionării neconcordanţelor referitoare la informaţiile aferente cererilor de decontare depuse de producătorii validaţi, sub sancţiunea neincluderii în respectiva cerere de decontare, urmăreşte fluidizarea procesului de decontare, astfel încât să nu mai existe întârzieri în corectarea informaţiilor transmise de către producători.

6. Au fost propuse modificări şi în ceea ce priveşte monitorizarea ajutoarelor de minimis, aceasta constând în verificarea înmatriculării în termenul precizat în ghid şi respectarea condiţiei de neînstrăinare. În ceea ce priveşte introducerea recuperării ajutoarelor de minimis, aceasta se impune pentru corelarea cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Adaugati comentariu