Criteriile care influenţează tarifele RCA pentru companii

Datele societăţilor de asigurare arată că, în această perioadă, cele mai importante criterii tarifare pentru companii din punct de vedere al impactului asupra primei RCA sunt domeniul de activitate, tipul şi masa autovehiculului şi numărul de locuri al acestuia.
top culori masini - floteauto 3

În termeni generali, primele de asigurare sunt calculate astfel încât să poată acoperi posibilele daune ce pot apărea într-un contract de asigurare. Calculul porneşte de la probabilitatea de producere a evenimentului asigurat, coroborată cu pierderea financiară probabilă cauzată de daună. Rezultatul, ce poate fi ajustat cu un factor pentru daune întâmplate şi neavizate, este cunoscut sub numele de primă de risc (PR) şi reprezintă punctul de plecare în calculul primei de asigurare RCA.

PR este apoi ajustată pentru a acoperi cheltuielile societăţii de asigurare (cheltuieli de administrare, de distribuţie, cheltuieli financiare), marja de profit urmărită, dar şi cu reducerile estimate (reduceri comerciale, de volum, financiare). Rezultatul obţinut la acest nivel secundar poartă, în general, numele de primă tarifară de bază (PTB).

La următorul nivel se determină prima tehnică (PT), această primă pornind de la PTB, la care se adaugă factorii de ajustare aferenţi criteriilor de risc (de exemplu, vârsta asiguratului, capacitatea cilindrică a motorului, puterea acestuia, zona, masa vehiculului, tipul de activitate a persoanei juridice). Importanţa acestor factori este determinată pe baze statistice, în funcţie de datele istorice ale societăţii.

Prima comercială (PC) se bazează pe prima tehnică, ajustată în funcţie de obiectivele de vânzări ale societăţii.

În cele din urmă, PC este ajustată la rândul său prin aplicarea sistemului bonus-malus, dar şi a eventualelor reduceri de volum, de fidelitate, financiare, ajungându-se astfel la prima finală de asigurare RCA (PF).

Factorii determinanţi

În urma analizei criteriilor tarifare utilizate în formarea primelor RCA, Consiliul Concurenţei a constatat că prima finală de asigurare (PF) practicată de fiecare societate de profil depinde atât de calculul actuarial, cât şi de alte elemente ce ţin de strategia de afaceri adoptată de societate şi alte aspecte comerciale, care nu sunt supuse controlului sau aprobării ASF.

Printre cei mai importanţi factori de risc folosiţi de companiile de asigurări în perioada 2010- 2016, pentru persoane juridice sunt:

1. Domeniul de activitate
Tinând cont de ponderea în prima tehnică, se poate constata că domeniul de activitate în care este folosit vehiculul are o importantă semnificativă. Reprezentanţii Consiliului Concurentei spun că din această perspectivă, prima tehnică poate fi de până la 5 ori mai ridicată atunci când se asigură taxiuri şi autovehicule destinate închirierii (rent-a-car), pe considerentul că aceste categorii de vehicule sunt mai predispuse la a fi implicate în accidente în trafic decât alte categorii de vehicule.

2. Tipul autovehiculului
Din Tabelul de mai jos se poate constata că dauna medie pentru capete de tractor este de aproape 3 ori mai mare decât dauna medie calculată la totalul tipurilor de autovehicule. Acest lucru, coroborat cu frecvenţa destul de mare a daunei (de 1/6) pentru acest tip de autovehicule, constituie o primă explicaţie pentru diferenţele de prime tarifare substanţiale aferente acestui tip de asiguraţi.

Tipul vehiculului Expunere Frecvenţa daunei Dauna medie (lei)
Autoutilitare 679.931 13,46% 9.392
Remorci 198.878 1,10% 12.317
Tractoare 58.055 15,87% 18.564
Autobuze 61.131 11,58% 7.537
Total piaţă 276.3524 9,92% 7.028

Sursa: Consiliul Concurenţei

3. Masa autovehiculului
O influenţă semnificativă în prima tarifară vine din masa autovehiculului. Masa are un impact şi mai mare atunci când se analizează riscul asociat autoutilitarelor, categoriei autoutilitarelor de peste 16 tone, atribuindu-se cea mai mare frecvenţă de daune, conform Tabelului de mai jos.

Masa (kg) Expunere Frecvenţa daunei Dauna medie (lei)
sub 2299 308.109 13,31% 10.922
2300-3499 99.252 9,2% 4.925
3500-7499 111.665 12,94% 5.173
7500-15999 59.846 14,21% 10.412
peste 16000 101.059 18,22% 11.038
Total piaţă 679.931 13,46% 9.392

4. Numărul de locuri
În ceea ce priveşte autovehiculele destinate transportului de persoane, prima tarifară creşte cu numărul de locuri.

„Datele din în tabele explică situaţia ce caracterizează astăzi oferta de RCA pentru diversele categorii de risc. Aşadar, se poate deduce deja că unei autoutilitare sau unui cap tractor cu masa de peste 16 tone folosit în domeniul transporturilor de marfă i se asociază un risc proporţional mai mare, determinat atât de o daună medie mai mare, cât şi de o frecvenţă a daunei ridicată asociată tipului de autovehicul (autoutilitară), masei (peste 16 tone), dar, mai ales, domeniului de activitate (transporturi marfă)”, subliniază reprezentanţii Consiliului Concurenţei. În opinia lor, acest lucru se traduce într-o primă corespunzătoare mai mare asociată acestei categorii de asiguraţi.

Exemple de calcul a tarifelor maxime

Conform OUG nr. 54/2016 privind asigurările auto obligatorii, publicată în Monitorul Oficial din 19 septembrie 2016, tarifele RCA au fost plafonate pe o perioadă de şase luni, la un nivel stabilit de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi aprobat prin HG de Guvern, cu avizul Consiliului Concurenţei. Acest nivel este reprezentat concret prin tarifele de primă maxime, calculate pentru clasa de Bonus/Malus 0.

Formula de calcul a tarifelor maxime cuprinde frecvenţa daunelor, dauna medie, daunele întâmplate, dar neraportate (IBNR), inflaţia daunelor şi încărcarea de siguranţă, care determină prima de risc, la care se adaugă cheltuielile de achiziţie şi administrare, fixe şi variabile, precum şi încărcarea de Bonus/Malus (15%) şi cota de profit (1%).

AUTOVEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI DE MARFĂ – PERSOANE JURIDICE
Indicatori – >=16000
Frecvenţa daunelor – 22,33%
Dauna medie – 16.491
IBNR – 15%
Inflaţia daunelor şi încărcare de siguranţă – 10,19%
Prima de risc – 4.667,02 lei
Cheltuieli de administrare fixe – 70 lei/ unit. de expunere
Cheltuieli de achiziţie şi administrare variabile – 25%
Încărcare BM – 15,03%
Profit – 1%
PRIMA MAXIMĂ – 7.534 LEI

AUTOVEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI DE PERSOANE
Indicatori – >40 DE LOCURI
Frecvenţa daunelor – 19,91%
Dauna medie – 14.265 lei
IBNR – 15%
Inflaţia daunelor şi încărcare de siguranţă – 24,90%
Prima de risc – 4.080 lei
Cheltuieli de administrare fixe – 70 lei/unit. de expunere
Cheltuieli de achiziţie şi administrare variabile – 25%
Încărcare BM – 15,03%
Profit – 1%
PRIMA MAXIMĂ – 6.600 LEI

AUTOTURISME PERSOANE JURIDICE
Indicatori – 1401-1600 cmc
Frecvenţa daunelor – 9,33%
Dauna medie – 4.755 lei
IBNR – 15%
Inflaţia daunelor şi încărcare de siguranţă – 8,49%
Prima de risc – 553,7 lei
Cheltuieli de administrare fixe – 70 lei/unit. de expunere
Cheltuieli de achiziţie şi administrare variabile – 25%
Încărcare BM – 15,03%
Profit – 1%
PRIMA MAXIMĂ – 992 LEI

Potrivit ASF, cheltuielile de achiziţie şi administrare ale societăţilor de asigurare cuprind o cotă de 25%, în care intră contribuţiile asigurătorilor la fondurile de garantare şi compensare a daunelor (FGA, Fondul pentru victimele străzii, Fondul Carte verde) de 8%, cheltuielile cu reţelele de distribuţie şi/sau intermediarii din piaţă (brokeri) – 10%, costul de capital de circa 2%, şi cheltuieli proprii variabile (5%). La aceasta se adaugă o cotă fixă de cheltuieli administrative cu salarii, chirii, în sumă de 70 lei per unitate de expunere, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice.

Alţi termeni utilizaţi:
– IBNR este factorul de încărcare aferent rezervei de daune întâmplate, dar neavizate;
– BM – încărcarea aferentă sistemului Bonus/Malus;
– Prima de risc este determinată ca să asigure acoperirea cheltuielilor cu daunele cu o probabilitate de cel puţin 95%;
– Frecvenţa daunelor istorică reprezintă raportul dintre numărul daunelor şi expunerea la risc (durata de asigurare a poliţei, exprimată în ani, cumulată pentru portofoliul de poliţe care au cel puţin o zi de acoperire de risc în perioada de referinţă);
– Dauna medie istorică reprezintă costul daunelor raportat la numărul daunelor, unde costul daunelor include daunele plătite în perioada de referinţă cumulate cu rezervele de daune avizate pentru toate daunele întâmplate şi avizate în perioada de referinţă, dar încă neplătite la sfârşitul perioadei de referinţă;
– Tarifele de primă maxime includ prima la risc, cheltuielile de administrare şi de achiziţie inclusiv taxe RCA, costul capitalului, încărcarea aferentă sistemului Bonus/Malus, marja de profit.

Potrivit HG care stabileşte nivelul maxim al tarifelor de prima, depăşirea acestuia de către societăţile de asigurare care practică RCA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei. Pe lângă sancţiunile contravenţionale, în funcţie de gravitatea faptei, Consiliul ASF poate aplica şi sanctiuni contravenţionale complementare. Contravenţiile se constată de către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi controlul din cadrul ASF, iar aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de către Consiliul ASF.

După expirarea perioadei de „îngheţare” a tarifelor, ASF va propune, timp de alte şase luni, tarife de referinţă cu caracter orientativ, calculate pe baza daunei medii determinate statistic pentru fiecare categorie de vehicul în parte şi a plăţilor efective de daune achitate de către asigurătorii RCA din piaţă şi raportate la frecvenţa statistică a producerii evenimentelor pe categoria segmentelor de vehicule.

Soluţii pentru ieftinirea poliţelor

Autoritatea de Supraveghere Financiară a întreprins o serie de acţiuni, încercând să corecteze aceste disfuncţionalităţile apărute pe piaţa asigurărilor auto obligatorii.
Soluţiile propuse de ASF se referă la:

  • implementarea decontării directe, cu caracter facultativ pentru consumator;
  • posibilitatea suspendării poliţei pe perioada neutilizării vehiculului;
  • posibilitatea încheierii poliţei şi pe perioade mai mici;
  • posibilitatea plăţii în rate a poliţei RCA;
  • luarea în calcul a istoricului şoferului şi/sau posibilitatea utilizării tehnologiilor telematice pentru determinarea clasei bonus/malus;
  • despăgubiri pentru vătămări corporale pe baza unor tabele cu puncte traumatice; introducerea unei reglementări clare care face referire la obligativitatea asigurării proporţionalităţii între daunalitate şi tarifele RCA practicate de societăţi;
  • relaxarea condiţiilor de autorizare în scopul atragerii şi altor asigurători pe piaţa RCA;
  • eliminarea restricţiilor în ceea ce priveşte ofertarea, promovarea şi comercializarea asigurărilor RCA la alte prime decât cele notificate, indiferent de canalul de vânzare utilizat;
  • eliminarea interdicţiei de a se acorda avantaje colaterale la vânzarea poliţelor RCA.

În plus, ASF mai încearcă să stabilizeze tarifelor şi prin creşterea concurenţei, mai exact prin facilitarea intrării altor jucători pe piaţa asigurărilor generale şi auto precum Ergo şi Grawe.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, noiembrie 2016)

Adaugati comentariu