Advertisement
salarii
Home Miscellanea Financiar Proiect guvernamental pentru amânarea ratelor la credite și leasing până la 9 luni. Cine beneficiază

Proiect guvernamental pentru amânarea ratelor la credite și leasing până la 9 luni. Cine beneficiază

Ministerul Finanţelor a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență care prevede amânarea ratelor la credite și la finanțările prin leasing pe o perioadă de până la 9 luni.

Beneficiarii sunt persoanele juridice şi persoanele fizice afectate de criză.

Potrivit proiectului de act normativ, prin derogare de la prevederile OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, și ale OG nr. 51/1997privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 aprilie 2022, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.

Debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligațiilor de plată pentru fiecare împrumut, potrivit proiectului de ordonanță de urgență.

Sunt exceptate de la aplicarea actului normativ facilitățile revolving, inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, a overdraft-ului și a liniilor de credit acordate atât debitorilor persoane fizice, cât și debitorilor persoane juridice.

Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor, precum și în HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă”, cu modificările și completările ulterioare, poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată.

Pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturității creditelor depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor, aceștia procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

Facilitatea poate fi acordată doar pentru creditele care nu au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor de plată.

Măsura se acordă exclusiv debitorilor care au fost afectați financiar de situația gravă generată de criza actuală, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, așa cum rezultă din evaluările efectuate de creditori cu privire la îndeplinirea cerințelor din actul normativ.

Pe perioada aplicării facilității de amânare la plată, debitorii persoane juridice, cu excepția întreprinderilor publice așa cum sunt definite în OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu pot distribui și nu pot plăti dividende și nu pot acorda sau rambursa credite către acționari.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin mijloace electronice de comunicare, la datele de contact stipulate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit de creditor, cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile prevederile viitoarei ordonanțe de urgență. Solicitarea trebuie însoțită de declarațiile pe proprie răspundere.

Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.

Creditorul analizează solicitarea și o aprobă în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării.

Pentru solicitările aprobate, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data la care debitorul a comunicat creditorului solicitarea de suspendare.

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. Comisioanele amânate la plată, în sold la finele perioadei de suspendare, se plătesc conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare.

Prin excepție, pentru creditele contractate de persoane fizice, în baza OUG nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Acest regim nu se aplică plăților scadente în perioada de amânare la plată potrivit prezentei ordonanțe de urgență, aferente creanței prevăzute de art. 4 alin. (2) din OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, cu modificările și completările ulterioare.

Plățile scadente aferente creanței prevăzute la art. 4 alin. (2) din OUG nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare, pot fi amânate la plată pe perioada prevăzută, fără percepere de dobânzi pentru această perioadă. Plata de către debitor a sumelor astfel amânate se efectuează, ulterior perioadei de suspendare acordate, eșalonat numai pe durata rămasă, determinată conform prevederilor dispozițiilor art. 4 alin. (2) din OUG nr. 37/2020.

Statul român, prin Ministerul Finanțelor, garantează în proporție de 100% plata dobânzii aferentă creditelor contractate de debitori persoane fizice în baza OUG nr. 60/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor viitoarei ordonanțe de urgență se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale. În termen de 30 de zile de la data la care solicitarea a fost aprobată în baza documentației complete transmise de debitor, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate.

În cazul creditelor garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, toate garanțiile aferente contactului de credit se mențin. Efectele modificării contractelor de credit se extind prin efectul legii asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat, și devin opozabile acestora fără încheierea de acte adiționale și fără acceptul expres al acestora. Perioada de valabilitate a garanțiilor aferente creditelor se prelungește corespunzător perioadei cu care se prelungește creditul ca urmare a amânării la plată.

Fiecare creditor informează o singură dată, cel târziu până în data de 30 august 2022, inclusiv garantul cu privire la creditele garantate de acesta, care fac obiectul amânării la plată.

Fiecare creditor comunică F.N.G.C.I.M.M. pe propria răspundere valoarea totală a angajamentului de garantare rezultat din cumularea sumelor de plată conform graficelor de eșalonare a plății sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori.

După efectuarea plății valorii de executare a garanției de Ministerul Finanțelor, F.N.G.C.I.M.M. întocmește un titlu de creanță prin care se individualizează obligațiile de plată ale persoanelor fizice beneficiare ale facilității. Titlul de creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.

Pentru neplata la scadenţă a obligaţiilor rezultate din executarea scrisorilor de garanţie, debitorul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se calculează începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea scrisorii de garanție şi până la data stingerii inclusiv, se comunică şi se recuperează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Regimul prevăzut la art. 4 alin. (3) nu afectează termenii și condițiile în care a
fost acordată garanția statului potrivit dispozițiilor OUG nr. 37/2020.

Condițiile pentru beneficiari

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii – persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, profesiile liberale, persoanele juridice cu contracte de credit și leasing, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– prezintă declarația pe propria răspundere, cu privire la afectarea, în sensul scăderii, în contextul crizei actuale, cu minimum 25% a mediei rezultatelor lunare pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021. În situația debitorilor care nu au o perioadă similară de raportare în anul 2021, fiind înființați cu mai puțin de 1 an în urmă, analiza se va realiza prin raportare la media rezultatelor de la înființare. Rezultatul lunar se determină potrivit normelor de aplicare;

– prezintă declarația pe propria răspundere că nu vor distribui și nici nu vor plăti dividende pe perioada aplicării facilității de amânare la plată și nu vor acorda sau rambursa credite către acționari, cu excepția întreprinderilor publice așa cum sunt definite în OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

– nu au fost înregistrate incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăți în legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele 6 (șase) luni anterioare datei solicitării;

– nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;

– prezintă declarația pe propria răspundere că nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit bilanțului la 31.12.2021 depus și înregistrat la autoritățile fiscale, după caz;

– nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, persoanele fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

– să nu se afle în incapacitate de plată la data solicitării suspendării rambursării creditului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;

– prezintă declarația pe propria răspundere cu privire la creșterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021;

– nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență .

 

 

CITEȘTE ȘI:

Principala preocupare a românilor în această perioadă este legată de inflaţie

Se închide traficul pentru două nopți la pasajul Oltenița, în intervalul orar 22.00 – 05.00

 

 

 

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

ges
Juridic

Guvernul a aprobat Strategia pe termen lung pentru reducerea emisiilor de GES

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul a aprobat, în ședința...

gaze cu efect de seră
Juridic

7 aspecte-cheie despre raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Directiva CSRD

Raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, prevăzută de Directiva privind...

Venitul Minim European Adecvat
Financiar

Venitul minim european adecvat – nicio acțiune concretă pentru transpunerea în România

La începutul acestui an aduceam în atenție faptul că România trebuie să...

Schengen
Juridic

Parlamentul European vrea ca toate subvențiile pentru combustibilii fosili să fie eliminate, la nivel global, până în 2025

Parlamentul European a convenit asupra recomandărilor pe care le va prezenta la...