Despăgubirea poate fi încasată de la asigurătorul RCA şi fără reparaţia vehiculului

Aproape jumătate (45%) dintre şoferi nu cunosc faptul că pot încasa despăgubirea direct de la asigurătorul RCA fără obligativitatea reparaţiei vehiculului, arată o cercetare sociologică realizată recent de IRES pentru UNSAR. În acest context, iată care este procedura de despăgubire în temeiul asigurării RCA.
Rabla Plus

Asigurătorul RCA are obligaţia de a despăgubi partea prejudiciată pentru pierderile suferite în urma accidentului produs prin intermediul vehiculului asigurat, potrivit pretenţiilor formulate în cererea de despăgubire, dovedite prin orice mijloc de probă.

Despăgubirile pot fi stabilite:
– înainte de efectuarea reparaţiilor, pe baza ofertei făcută de asigurator şi acceptată de solicitant, caz în care acesta trebuie să depună la asigurător cererea de despăgubire;
– după efectuarea reparaţiilor, caz în care solicitantul trebuie să depună la asigurător cererea de despăgubire, însoţită de devizul de reparaţie şi facturi emise de unităţi de specialitate.

Cererea de despăgubire se poate formula de către persoana prejudiciată sau prin mandatari, inclusiv prin mijloace electronice (e-mail). În termen de cel mult 30 de zile de la data la care a fost transmisă cererea, asigurătorul RCA este obligat fie să răspundă cererii părţii solicitante, formulând în scris o ofertă de despăgubire justificată, transmisă cu confirmare de primire, în cazul în care se dovedeşte răspunderea asiguratului în producerea riscurilor acoperite prin asigurarea obligatorie RCA, iar prejudiciul a fost cuantificat, fie să notifice părţii prejudiciate în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care nu a aprobat, în totalitate sau parţial, pretenţiile de despăgubire.

Dacă în acest interval de 30 de zile asigurătorul RCA nu a notificat respingerea pretenţiilor de despăgubire şi motivele respingerii, acesta este obligat la plata despăgubirii.

La stabilirea ofertei de despăgubire se iau în considerare:
– pentru evaluarea costurilor de readucere a vehiculului la starea anterioară producerii evenimentului: piese şi materiale noi care pot fi utilizate legal în procesele de reparaţie în România şi statele membre; manopera aferentă reparaţiei şi cea aferentă operaţiilor necesare din punct de vedere tehnic şi tehnologic, conform tehnologiei producătorului;
– pentru evaluarea valorii de vânzare de piaţă: factori specifici de corecţie; existenţa unor avarii preexistente; istoricul de exploatare a vehiculului, precum utilizarea în regim de şcoală de şoferi, taxi, închiriere şi altele.

La stabilirea ofertei de despăgubire sunt luate în considerare modificările structurii de echipare a vehiculului, survenite între data comercializării şi cea a producerii accidentului. Solicitantul despăgubirii va primi oferta de despăgubire care trebuie să cuprindă modul detaliat de calcul al costurilor reparaţiei, inclusiv tarifele la care este calculată manopera de reparaţie. În cazul daunei totale economice, oferta de despăgubire trebuie să cuprindă modul de calcul al valorii bunului la data evenimentului; modul de calcul al valorii epavei; sursele de referinţă ale costurilor avute în vedere.

Când se plătește despăgubirea

Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la data acceptării de către solicitant a ofertei de despăgubire formulată de asigurătorul RCA sau de la data hotărârii judecătoreşti definitive, respectiv a soluţionării alternative a litigiului.

În cazul în care despăgubirea este achitată anticipat efectuării reparaţiilor, se poate solicita reanalizarea cuantumului despăgubirii şi plata eventualelor costuri suplimentare fundamentate, dovedite cu documente justificative.

Asigurătorul RCA răspunde solicitării de reanalizare în termen de 10 zile lucrătoare, fie efectuând plata diferenţei de despăgubire, în baza ofertei transmise ulterior reanalizării şi acceptată de păgubit, fie notificând în scris, cu confirmare de primire, motivele pentru care a respins pretenţiile formulate.

Dacă asigurătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile legale de plată sau le îndeplineşte defectuos (de exemplu, întârzie achitarea despăgubirii sau diminuează nejustificat cuantumul acesteia), acesta va fi obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa neachitată.

Despăgubirile se plătesc în contul indicat de persoana prejudiciată sau mandatarul acesteia.

Alte despăgubiri ce pot fi acordate

În situaţia în care persoana păgubită, formulează pretenţii de despăgubiri pentru hârtii de valoare, acte, manuscrise, bijuterii, pietre preţioase, obiecte de artă, alte obiecte din platină, aur sau argint, mărci poştale, timbre şi pentru dispariţia sau distrugerea banilor, este important de ştiut că acestea se stabilesc prin hotărâre judecătorească.

Dacă vehiculul nu este deplasabil prin forţă proprie, se pot solicita despăgubiri pe baza documentelor justificative şi pentru cheltuielile de transport a persoanelor aflate în vehiculul avariat până la domiciliul acestora, precum si a mărfurilor, în limita unor tarife prevăzute de lege.

Prejudiciile ce rezultă din lipsa de folosinţă a vehiculului asigurat RCA sunt stabilite pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul de o clasa similară ori inferioară, închiriat de la entităţi autorizate sau pe baza documentelor justificative din care rezultă costurile privind transportul zilnic suportate de către persoana prejudiciată.
Perioada pentru care se calculează lipsa de folosinţă este fie perioada de indisponibilitate a utilizării vehiculului avariat începând cu momentul efectuării constatării avariilor şi introducerea vehiculului în reparaţie, fie cea cuprinsă între data constatării avariilor şi data înaintării ofertei de despăgubire, în situaţia daunei totale economice.

Despăgubirile pentru clădiri, construcţii sau alte bunuri sunt stabilite pe baza sistemelor de evaluare specializate sau a documentelor din care să reiasă dovedirea prejudiciului suferit.

Despăgubirile pentru vătămarea sau pierderea animalelor aflate în vehiculul avariat sunt stabilite pe baza valorii de pe piaţa locală a animalului respectiv, la data producerii evenimentului, la care se adaugă acoperirea cheltuielilor prilejuite de accident precum cheltuielile cu transportul animalelor ca urmare a vătămării acestora, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze si/sau alimentaţie suplimentară, conform prescripţiilor medicale, probate cu documente justificative si/sau eventuale cheltuieli prilejuite de decesul acestora.

 

CITEȘTE ȘI:

Angajaţii din companiile private se pot vaccina la locul de muncă; vor avea acces şi familiile acestora

Traficul rutier prin vama Porțile de Fier I, suspendat temporar pe timpul nopții

Concept EQT, o nouă clasă se prezintă în mai

 

 

Adaugati comentariu