Cele mai importante prevederi din Ordonanța de modificare a Codului Fiscal

Ordonanța de modificare a Codului Fiscal, adoptată de Guvern săptămâna trecută, aduce schimbări în numeroase arii, respectiv impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul cu reținere la sursă, impozite și taxe locale, impozitul Horeca, impozit pe venit și taxa pe valoarea adăugată.inspecție fiscală

Iată cele mai importanteprevederi din Ordonanța nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar – fiscale.

Impozit pe profit

– Se adaugă o nouă categorie de active pentru care se aplică scutirea de profit reinvestit, și anume, activele utilizate în activitatea de producție, procesare și activele reprezentând retehnologizare. Acestea se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor.

– Se clarifică modalitatea de aplicare a facilității privind profitul reinvestit în cazul microîntreprinderilor care devin plătitori de impozit pe profit în timpul anului.

– Cota de impozitare a dividendelor distribuite/plătite unei persoane juridice române va crește la 8%.

– Condițiile de scutire de impozit asupra dividendelor plătite/distribuite între persoane juridice române se aliniază Directivei Europene în ceea ce privește forma de organizare a persoanei plătitoare/beneficiare și statutul acestora de plătitor de impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit; astfel, scutirea se aplică și dacă persoana juridică beneficiară/plătitoare are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidența legislației române (în afară de „societate pe acțiuni”, „societate în comandită pe acțiuni”, „societate cu răspundere limitată”, „societate în nume colectiv”, „societate în comandită simplă”).

– Prevederile privind impozitarea dividendelor distribuite către o altă persoană juridică română se vor aplica și dividendelor distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat și/sau fondurilor de pensii facultative.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

– Se modifică condițiile de definire a unei microîntreprinderi, respectiv o persoană juridică română care:
a) a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție
de peste 80% din veniturile totale;
b) are cel puțin un salariat;
c) are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, inclusiv persoana pentru care se verifică îndeplinirea condițiilor;
d) se modifică pragul de încadrare în ceea ce privește veniturile realizate (scade de la 1 milion euro la 500.000 euro).

– Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor devine opțional. Se elimină prevederile conform cărora pot opta pentru aplicarea acestui impozit doar persoanele juridice cu capital social de cel puțin 45.000 lei și care au cel puțin 2 salariați.

– Companiile din industria Horeca pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor chiar dacă nu îndeplinesc condițiile privind veniturile realizate.

– Se introduce regula potrivit căreia, în cazul deținerii, de către oricare dintre asociați, mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de 3 microîntreprinderi, doar 3 dintre acestea pot aplica sistemul de impozitare pe veniturilor microîntreprinderilor, pentru restul fiind aplicabile prevederile impozitului pe profit. Alegerea este la latitudinea acționarului.

– Se elimină prevederile aplicabile pentru microîntreprinderile care nu au salariați – inclusiv cota de impozitare de 3% (având în vedere noua condiție de a avea cel puțin 1 salariat). Astfel, cota de impozitare a microîntreprinderilor va fi unică, de 1%.

– Se introduc noi reguli privind ieșirea din sistem în cazul neîndeplinirii noilor condiții introduse.

– Se introduce o nouă regulă conform căreia dividendele primite de la o filială a microîntreprinderii, persoană juridică situată într-un alt stat membru al Uniunii Europene pot fi neimpozabile (în aceleași condiții ca și în cazul plătitorilor de impozit pe profit).

– Se introduc noi reguli privind ordinea în care o microîntreprindere poate scădea din impozitul datorat sponsorizările, respectiv costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale.

Impozitul cu reținere la sursă

– Cota de impozitare a dividendelor obținute de nerezidenți din România va crește la 8%.

– Scutirea de impozit asupra dividendelor se aplică și dacă persoana juridică beneficiară/plătitoare are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflată sub incidența legislației române (în afară de „societate pe acțiuni”, „societate în comandită pe acțiuni”, „societate cu răspundere limitată”, „societate în nume colectiv”, „societate în comandită simplă”).

– Se elimină scutirea de impozit a dividendelor plătite către fonduri de pensii, așa cum sunt definite în legislația statului membru al Uniunii Europene sau a unuia dintre statele Spațiului Economic European (rămân scutite dobânzile plătite către acestea, cu condiția existenței unui instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații).

Impozite și taxe locale

– Cotele de impozitare asupra clădirilor se majorează, iar metoda de determinare a bazei impozabile a clădirilor se modifică.

– Astfel, cotele de impunere aplicabile vor fi:

 • un procent de minimum 0,1% pentru clădirile rezidențiale;-
 • un procent de minimum 0,5% pentru clădirile nerezidențiale;

– În ceea ce privește valoarea impozabilă a clădirilor, nu va mai exista un tratament fiscal diferit aplicat în funcție de tipul proprietarului (persoană juridică sau fizică). Valoarea impozabilă a clădirilor se va determina în funcție de studiile de piață administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

– Prin excepție,

 • în cazul clădirilor nerezidențiale – dacă valorile nu sunt disponibile în aceste studii, se va folosi ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal.
 • în cazul clădirilor rezidențiale, dacă valorile nu sunt disponibile în aceste studii sau sunt mai mici decât valorile determinate conform regulilor în vigoare la 31 decembrie 2022, cea din urmă valoare prevalează pentru determinarea impozitului datorat începând cu 2023.

Impozit specific Horeca

– Începând cu data de 1 ianuarie 2023, se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Acești contribuabili pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau a impozitului pe profit.

Impozit pe venit

Capitolul dedicat impozitului pe venit suferă cele mai importante modificări fiind amendate substanțial aproape toate categoriile de venit (cote de impozit, baze impozabile, condiții formale etc.).

Modificări ale Codului Fiscal cu impact asupra angajatorilor

Facilități fiscale în domeniul construcțiilor, în sectorul agricol și industria alimentară

– Se introduc o serie de amendamente privind condițiile și limitele aplicării acestor facilități, dintre care menționăm: facilitățile fiscale disponibile pentru angajații în aceste domenii vor fi limitate la:

 • veniturile din salarii lunare brute de până la 10.000 lei – aplicabil pentru veniturile obținute începând cu august 2022;
 • veniturile din salarii și asimilate realizate doar în baza contractelor individuale de muncă – aplicabil pentru veniturile obținute începând cu ianuarie 2023.

– Pentru aplicarea facilităților de către angajatorii din domeniul construcțiilor existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an, indicatorii privind cifra de afaceri vor fi calculați cumulat de la începutul anului, până la luna pentru care se aplică scutirea – în vigoare din 18 iulie 2022;

– Calculul cifrei de afaceri realizate efectiv din activitatea de construcții din cifra de afaceri totală se va calcula diferit prin raportare doar la cifra de afaceri aferentă activităților eligibile desfășurate pe teritoriul României – în vigoare din 18 iulie 2022;

Facilități pentru activități sezoniere

Au fost eliminate facilitățile fiscale disponibile pentru persoanele fizice care desfășoară activitate pe baza unui contract de muncă de 12 luni asociate anumitor activități sezoniere – aplicabil de la 01.01.2023.

Venituri salariale și asimilate salariilor

Începând cu ianuarie 2023 se modifică semnificativ regulile privind tratamentul fiscal pentru marea majoritate a beneficiilor acordate salariaților, dintre care menționăm:

– Introducerea unui plafon de 33% aplicabil la salariul de bază al fiecărui angajat pentru a aplica regimul de neimpozitare (atât în scop de impozit pe venit cât și în scop de contribuții sociale) disponibil pentru anumite beneficii și venituri asimilate salariului calculate cumulat (cu respectarea condițiilor particulare fiecărui astfel de beneficiu/venit), precum:

 • Contribuțiile pentru pensiile facultative, precum și primele de asigurare voluntară și servicii medicale sub formă de abonament acordate și suportate de angajator în limita plafoanelor anuale de 400 de euro pentru fiecare tip de beneficiu în parte;
 • Indemnizația de telemuncă acordată angajaților în limita unui plafon lunar de 400 de lei;
 • Contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, în limita unui tichet de masă/persoană/zi;
 • Cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/de locuit acordate de angajatori, în limita unui plafon neimpozabil de 20% din salariul minim brut pe țară/lună/persoană;
 • Contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul pe durata concediului, în limita unui plafon egal cu câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în care au fost acordate;
 • Anumite venituri acordate în baza clauzelor de mobilitate, cu excepția prestațiilor suplimentare acordate lucrătorilor mobili care efectuează activități mobile de transport potrivit legii, în limita a 2,5 ori nivelul legal pentru indemnizația de delegare/detașare stabilită pentru personalul din instituții publice.

Ordinea în care sunt luate în calcul beneficiile în vederea încadrării acestora în limita de 33% din salariul de baza este stabilită de către angajator.

Începând cu ianuarie 2023 se modifică sistemul deducerilor personale, acestea urmând a fi aplicate în limita venitului impozabil lunar realizat.

Vor exista două tipuri de deduceri:

– Deducerea personală de bază:

 • în limita unui venit brut lunar de până la 2.000 de lei peste nivelul salariului minim brut pe țară în vigoare în luna de realizare (e.g., pentru anul 2022, limita este de 4.550 lei);
 • se stabilește în funcție de nivelul salariului brut obținut în luna respectivă, numărul de persoane aflate în întreținere și este acordată ca procent din salariul minim brut pe țară.

– Deducere personală suplimentară:

 • 15% din salariul minim brut stabilit pe țară pentru persoanele cu vârsta de până la 26 de ani care realizează venituri salariale în limita anterior menționată pentru deducerea personală de bază;
 • 100 de lei pentru fiecare copil cu vârsta de pană la 18 ani, înscris într-o unitate de învățământ. Deducerea se acordă doar unui singur părinte, indiferent de nivelul salarial obținut.

– Se modifică definiția persoanelor în întreținere și se introduce conceptul de părinte.

Pentru veniturile obținute începând cu august 2022, se modifică regimul de impozitare în cazul contractelor individuale de muncă cu normă de timp întreagă sau parțială (e.g., part-time) Pentru acestea, contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile sociale de asigurări sociale de sănătate nu pot fi mai mici decât cele aplicabile salariului minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile, calculate corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna în care contractul a fost activ. Astfel, dacă există diferențe între contribuțiile sociale obligatorii datorate conform salariului agreat și contribuțiile sociale obligatorii aplicabile salariului minim brut, diferența este suportată de către angajator, în numele angajatului. Excepție fac anumite categorii de contribuabili (e.g., elevi, studenți pană la 26 de ani, anumiți pensionari etc).

Modificări ale Codului Fiscal cu impact asupra persoanelor fizice

Veniturile din dividende – aplicabil de la 01.01.2023

– Crește cota de impozitare aplicabilă veniturilor din dividende (inclusiv câștigul obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de legislația în materie la organisme de plasament colectiv), de la 5% la 8%.

Veniturile din cedarea folosinței bunurilor – aplicabil de la 01.01.2023

– Se renunță la deducerea cotei forfetare de cheltuieli de 40% pentru calculul bazei impozabile în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor (veniturile din chirii), altele decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală. Baza impozabilă în cazul acestor venituri va fi venitul brut.

– Se reintroduce obligația contribuabililor de a înregistra contractul încheiat între părți, în termen de cel mult 30 zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

Veniturile din activități independente – aplicabil pentru veniturile obținute începând cu ianuarie 2023

– Scade plafonul pentru venitul brut anual pe baza căruia contribuabilii determină regimul de impozitare (i.e., în sistem real sau pe bază de norme de venit) de la 100.000 de euro la 25.000 de euro.

– Se modifică baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru veniturile realizate din activități independente și proprietate intelectuală, prin raportare la un venit ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

 • nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, pentru veniturile între 12 și 24 salarii minime brute pe țară, respectiv
 • nivelul de 24 salarii minime pentru veniturile de peste 24 salarii minime brute pe țară.

– Pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anumite venituri pentru care există obligație de reținere la sursă (e.g., din drepturi de proprietate intelectuală, arendă) plătitorul are obligația de a reține contribuția de sănătate dacă venitul estimat pentru anul curent este cel puțin egal cu 6 salarii minime brute pe țară. Metoda de calcul pentru această contribuție este prevăzută expres în noile modificări și detaliată în secțiunea de mai jos „Alte aspecte privind contribuțiile sociale obligatorii”.

Veniturile din jocuri de noroc – aplicabil pentru veniturile obținute începând cu august 2022

– Se modifică baza și modul de calcul pentru venitul obținut din jocuri de noroc, cotele de impunere fiind între 3% și 40%, comparativ cu 1% și 25%, aplicabile în prezent.

Veniturile din transferul dreptului de proprietate asupra construcțiilor și terenurilor – aplicabil de la 01.01.2023

– Se modifică modalitatea de calcul a impozitului pentru veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia asupra construcțiilor și terenurilor, din patrimoniul personal.

– Impozitul se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea unor cote distincte in funcție de perioada de deținere:

 • 3% pentru deținere de până la 3 ani
 • 1% pentru deținere de peste 3 ani.

Alte aspecte privind contribuțiile sociale obligatorii

– Sunt aduse modificări în ceea ce privește exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane (e.g., studenții, ucenici cu vârste între 18 și 26 de ani). Mai exact, aceștia datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii, activități agricole sau activități independente obținute, indiferent de valoarea lor– în vigoare din 18 iulie 2022;

– Pentru veniturile obținute începând cu ianuarie 2023, altele decât cele salariale (e.g., activității independente, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții etc.), se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate dacă valoarea acestora depășește valoarea a 6 salarii minime brute pe țară. De asemenea, se modifică baza anuală de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată pentru toate aceste venituri, astfel:

 • 6 salarii minime brute pe țară pentru un venit total între 6 și 12 salarii minime brute pe țară, sau
 • 12 salarii minime brute pe țară pentru un venit total între 12 și 24 salarii minime brute pe țară, sau
 • 24 salarii minime în cazul veniturilor totale realizate de peste 24 salarii minime brute pe țară.

Taxa pe valoare adăugată

– Se va aplica cota redusă de 9% în loc de 5% pentru:

 • cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 (băuturi care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate) și 2202 99 (alte băuturi).

– Se va aplica cota redusă de 9% pentru:

 • serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 (băuturi care conțin zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate) și 2202 99 (alte băuturi).

– Plafonul maxim de 700.000 lei se va reduce la 600.000 lei pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%. (Anterior, din punctul de vedere al valorii, limitarea de o locuință per persoană fizică se aplica doar dacă valoarea acesteia era între 450.000 – 700.000 lei , nefiind aplicabilă pentru locuințe cu o valoare sub pragul de 450.000 lei).

– Se introduce limitarea temporară a aplicării cotei reduse pentru anumite produse, respectiv:

 • până la data de 31 decembrie 2031, aplicarea cotei de 9% pentru livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide chimice;
 • până la data de 31 decembrie 2029, aplicarea cotei reduse de 5% pentru livrarea de lemn de foc.

– A fost modificat nivelului accizelor pentru produsele din tutun în mod sistematic.

 

(Sursa articolului Deloitte Tax)

 

 

CITEȘTE ȘI:

Se deschide circulația pe întreg tronsonul Slatina – Balș, parte din Drumul Expres Craiova – Pitești

CNAIR a lansat licitația pentru modernizarea sectorului Târgoviște – Sinaia, parte din DN 71

 

 

 

Adaugati comentariu