Ce amenzi le pregăteşte taximetriştilor Primăria Bucureşti

Regulamentul pentru transportul persoanelor în regim taxi, pus în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Capitalei, prevede o serie de amenzi pentru cei care vor încălca "litera legii".
taxi

Cu valori cuprinse între 100 de lei şi 50.000 de lei, amenzile contravenţionale nu vor fi aplicate doar conducătorilor de taxi, ci şi companiilor de transport, dispeceratelor şi chiar clienţilor scandalagii sau care nu-şi plătesc cursa.

Astfel, potrivit proiectului de Regulament, conducătorii auto pot fi amendaţi cu:

a. cu amendă de la 100 la 500 lei pentru:
1. utilizarea unei tinute necorespunzatoare/neingrijite;
2. neîntreţinerea unui aspect curat şi îngrijit al autovehiculelor atât în interiorul, cât şi în exteriorul acestora;
3. compartamentul necivilizat faţă de organele de control şi utilizatorii serviciului de transport public local;
4. utilizarea altor tarifele decât cele vizate de către autoritatea de autorizare;
5. refuzul de a efectua o cursă în interiorul localităţii şi nerespectarea solicitărilor legale ale utilizatorului serviciului de transport public local;
6. neeliberarea bonului emis de aparatul de taxat la finalul cursei;
7. transportarea clientului la destinaţie pe alt traseu decât traseul optim sau solicitat/convenit cu acesta;
8. depăşirea gabaritului sau capacităţii autovehiculului utlizat pentru transportul în regim de taxi;
9. depăşirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere;

b. cu amendă de la 500 la 1.000 lei:
10. efectuarea transportului public de persoane în regim de taxi, staţionarea, parcarea sau utilizarea benzilor de transport unic folosite de RATB, în vederea efectuării unei astfel de activităţi pe teritoriul Municipiului Bucuresti de către transportatorii autorizaţi de către o altă autoritate de autorizare;
11. utilizarea autovehiculului taxi de către conducătorul auto în alte scopuri decât transportul în regim de taxi, fără instituirea poziţiei de ocupare privat;
12. nerespectarea obligaţiei de afişare în interiorul autovehicului la loc vizibil a unei liste, vizate de autoritatea de autorizare, ce trebuie să cuprindă: titularul legal al autorizaţiei taxi, tarifele de distanta de stationare si pornire,ecusonul cu numele şi fotografia conducătorului auto, precum şi numărul Tel Verde, utilizat pentru comunicarea sugestiilor şi reclamaţiilor;
13. efectuarea unui transport în regim de taxi cu aparatul de taxat defect, cu lampa taxi scoasă din funcţiune sau fără a elibera bonul client la finalul cursei;

c. cu amendă de la 1.000 la 50.00 lei:
14. intervenţii asupra componentelor aparatului de taxat, în scopul majorării preţului transportului sau neincluderii unor venituri realizate în memoria fiscală;
15. efectuarea transportui public de persoane în regim de taxi sau staţionarea în vederea efectuării în mod permanent a unor astfel de transporturi în interiorul unei localităţi, alta decât localitatea de autorizare;
16. implicarea taxiul în mod deliberat, direct sau indirect, în activităţi cu caracter infracţional;
17. executarea activităţii de transport în regim de taxi fără a avea sigiliile corespunzătoare la aparatul de taxat;
18. executarea activităţii de transport în regim de taxi fără a avea aparatul de taxat şi lampa taxi în funcţiune pentru poziţia de operare respectivă;
19. sustragerea de la controlul autorităţilor abilitate sau refuzul prezentarii documentelor care atestă calitatea de titular al autorizatiilor taxi conform dispozitiilor prezentului regulament;
20. executarea unei curse în afara localităţii de autorizare, în alte condiţii decât cele prevăzute in art. 18 din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi şi în regim de inchiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
21. nerespectarea prevederilor cu privire la îndeplinirea obligatiilor prevăzute de art. 32 din prezentul regulament;
22. amplasarea în interiorul şi/sau pe caroseria unui autovehicul, care nu deţine, după caz, autorizaţia taxi ori copia conformă valabilă, a însemnelor, a înscrisurilor, a dotărilor şi a accesoriilor specifice autovehiculelor autorizate să execute transport public în regim de taxi.

La rândul lor, transportatorii autorizaţi vor putea fi sancţionaţi cu:

a. cu amendă de la 500 la 1.000 lei:
1. executarea transportului în regirn de taxi fără utilizarea serviciului de dispecerat;
2. executarea altor categorii de transporturi publice decât transportul în regim de taxi, cu taxiuri agreate şi având însemnele de personalizare şi identificare proprii;
3. utilizarea serviciilor unor conducători auto care nu deţin certificate de atestare a pregătirii profesionale şi care nu corespund prevederilor prezentului regulament, sau care înregistreaza abateri grave în cazierul de conduită profesională;
4. neprezentarea în termen a aparatul de taxat, după instalarea pe taxi, la prima verificare metrologică a taximetrului, precum şi ulterior la termenele scadente;
5. omisiunea de a furniza la solicitarea autorităţilor cu atribuţii de control şi a autorităţii de autorizare a informaţiilor privind activitatea de transport desfăşurată;

b. cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei:
6. nerespectarea prevederilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 32 ;
7. omisiunea comunicării modificărilor survenite cu privire la condiţiile de acordare a autorizaţiilor de transport si taxi;
8. nerespectarea dispozitiilor art. 26 al prezentului regulament cu privire la aspectul estetic unitar al autovehiculului taxi; suspendare
9. utilizarea serviciilor conducătorilor auto care nu sunt apţi medical şi psihologic sau nu deţin atestat profesional valabil.

c. amendă de la 5000 la 25.000 lei:
10. încheierea de contracte de subdelegare a serviciului de transport public în regim de taxi cu terţe persoane;
11. nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale în vigoare privind procedura de cesionare totală/partială după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi;
12. nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la elementele din conţinutul tarifului practicat în desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi;
13. nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la modului de stabilire a tarifului practicat în desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi.

d. amendă de la 25.000 la 50.000 lei:
14. desfăşurarea activităţii de transport în regim de taxi, fără a deţine autorizaţie de
transport/autorizaţie taxi valabile;

Pentru dispeceratele de taxi, sancţiunile sunt următoarele:

a. amendă de la 1.000 la 5.000 lei:
1. desfăşurarea activităţii de dispecerat de către orice persoană juridică autorizata de autoritatea de autorizare din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, pe raza unei alte localitati decat cea a municipiul Bucuresti;
2. omisiunea a comunica, la solicitarea autorităţilor de control abilitate/autoritatii de autorizare informaţiile privind utilizatorii serviciilor de dispecerat taxi;
3. neindeplinirea obligatiei de a comunica, în momentul solicitării serviciului de transport de către un client, tariful sau gama de tarife pe care taxiurile deservite le practică;
4. lipsa controlului privind respectarea de către transportatorii autorizaţi a obligaţiilor ce derivă din prevederile contractelor de dispecerizare incheiate cu aceştia;

b. amendă de la 5.000 la 25.000 lei:
5. lipsa registrului special de evidenţă ;
6. deservirea autovehiculelor taxi dotate cu mijloace de preluare comenzi taxi, deţinute ilicit;
7. aplicarea unor practici discriminatorii privind deservirea transportatorilor autorizaţi, detinerea controlului asupra pieţei taximetriei, precum şi realizarea unor practici monopoliste;
8. dispecerizarea unor transportatori autorizaţi care desfăşoară serviciul de transport în regim de taxi în afara localitatii de autorizare a acestora.

c. amendă de la 25.000 la 50.000 lei:
9. desfasurarea activitatii de dispecerat taxi, fara a detine autorizatie de dispecerat valabila;
10. deservirea unor transportatori care desfăşoară activitatea de transport în regim de taxi fără a deţine autorizaţie de taxi valabilă.

Regulamentul mai prevede şi o serie de sancţiuni pentru clienţii scandalagii sau pentru cei care nu-şi plătesc cursa:
– provocarea sau menţinerea de către client a unor stări conflictuale în timpul desfăşurării activităţii de transport în regim de taxi – amendă de la 100 la 500 lei;
– neachitarea preţului ca urmare a executării transportului de persoane în regim de taxi – amendă de la 1000 la 5000 lei;
– folosirea oricăror mijloace de natură a impiedica transmiterea de către conducătorul autovehiculului taxi a informaţiilor referitoare la întreruperea efectuării unei curse sau a altor evenimente privind siguranţa transportului în condiţii optime – amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

 

 

Adaugati comentariu