Advertisement

Home Administrare flote Asigurări ASF a adoptat trei norme care reglementează piaţa asigurărilor

ASF a adoptat trei norme care reglementează piaţa asigurărilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunţat astăzi adoptarea unui set de măsuri prudenţiale cu impact direct asupra întăririi solidităţii industriei asigurărilor, predictibilităţii tarifelor RCA şi a protecţiei consumatorilor de servicii financiare non-bancare.

Setul de măsuri se referă la modificarea normelor RCA, îmbunătăţirea procedurii de soluţionare a petiţiilor din sectorul asigurări şi ajustarea, în scop prudenţial, a cerinţelor minime referitoare la calitatea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor.

I. În privinţa Normei RCA, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2015, modificările au impact asupra activităţii de subscriere a poliţelor RCA şi asupra activităţii de constatare şi lichidare a daunelor.

Impactul asupra activităţii de subscriere a poliţelor RCA

a) Pentru o mai bunătransparenţă a procesului de vânzare a poliţelor către asiguraţi au fost stabilite în sarcina asigurătorilor obligaţii privind modul de ofertare a poliţelor RCA, indiferent de canalul de distribuţie (direct sau prin intermediar);

 • Asigurătorii RCA/intemediarii în asigurări nu pot oferta, promova şi comercializa asigurări RCA la alte prime de asigurare decât cele rezultate din aplicarea tarifelor de primă notificate Autorităţii de Supraveghere Financiară;
 • Asigurătorii RCA au obligaţia de a practica aceeaşi primă de asigurare indiferent de canalul de distribuţie utilizat;
 • Este interzisă asigurătorilor RCA/intemediarilor în asigurări acordarea oricăror avantaje colaterale asiguraţilor la încheierea unei poliţe de asigurare RCA;
 • Oferta asigurătorului trebuie să fie valabilă pentru o perioadă de minimum 3 zile şi să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii: prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achiziţie directă şi data până la care oferta este valabilă;
 • Oferta trebuie să conţină criteriile specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv răspunsurile oferite de către potenţialul asigurat (spre exemplu: vârstă, domiciliu, marcă vehicul etc.).

b) Interzicerea modificării tarifelor de primă mai devreme de 12 luni de la ultima modificare (notificată către ASF);

c) Obligaţia asigurătorului RCA de a utiliza tarife de primă astfel încât să se acopere toate obligaţiile ce decurg din încheierea contractelor de asigurare RCA. Prevederea nu permite acoperirea pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare;

d) Limitarea reducerilor comerciale ce pot fi acordate de către asigurători în baza tarifului de primă;

e) Menţionarea pe poliţa de asigurare a comisionului de intermediere sau a cheltuielii medii de achiziţie directă, acestea fiind incluse în prima de asigurare totală;

f) Asigurătorii au obligaţia să efectueze analize trimestriale privind nivelul cheltuielilor de achiziţie înregistrate şi să adopte măsurile care se impun pentru a asigura concordanţa politicilor de achiziţie cu obligaţiile asumate prin poliţele încheiate. ASF îşi rezervă dreptul ca, pe baza analizei indicatorilor raportaţi, în scopul protejării asiguraţilor/păgubiţilor, să intervină prin limitarea comisionului de intermediere;

g) Intermediarii au obligaţia de a încasa prima de asigurare pentru RCA direct în contul asigurătorului, iar în cazul plăţilor în numerar să vireze integral în contul societăţii de asigurare prima încasată aferentă poliţelor RCA în cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării;

h) Poliţele RCA pot fi încheiate cu cel mult 30 de zile înainte de data intrării în valabilitate a acestora;

i) Asigurătorul trebuie să restituie diferenţa de primă de asigurare RCA în cazul rezilierii poliţelor (spre exemplu transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului) în termen de maximum 10 zile.

Impactul asupra activităţii de constatare şi lichidare a daunelor

 1. posibilitatea externalizării activităţii de constatare şi lichidare a daunelor RCA;
 2. în cazul daunelor totale, stabilirea valorii reale a vehiculului pe baza sistemelor de specialitate (eliminarea grilei de uzură);
 3. în stabilirea cuantumului despăgubirilor, limitarea acoperirii poliţelor RCA la nivelul preţurilor practicate de reprezentanţele auto din România;
 4. stabilirea unor termene şi obligaţii privind constatarea daunelor (spre exemplu efectuarea reconstatărilor în termen de maximum 3 zile de la solicitare).

II. În privinţa normei privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor în asigurări, printre modificări se regăsesc:

a) se definesc noţiunile de “petent”, “împuternicit legal” şi “petiţie” în mod clar, pentru a stabili persoanele îndreptăţite să depună petiţii referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare;

b) Societăţile de asigurare au obligaţia de a publica lunar, pe site-ul propriu, informaţiile pentru toate petiţiile înregistrate indiferent de provenienţa acestora (atât direct la societatea de asigurare, cât şi petiţiile înregistrate la ASF). Datele sunt actualizate în primele 7 zile ale fiecărei luni. Trimestrial, brokerii de asigurare trebuie să raporteze la ASF situaţia petiţiilor înregistrate;

c) Se detaliază modul de înregistrare a petiţiilor în registrul electronic unic, în condiţii de securitate. Modificarea a rezultat ca urmare a controalelor efectuate de către ASF la societăţi, care au relevat un mod neunitar de înregistrare a petiţiilor;

d) Brokerii de asigurare trebuie să aibă şi să transmită ASF proceduri scrise de soluţionare a petiţiilor şi să pună la dispoziţia ASF, în format electronic, în termen de cel mult 10 zile calendaristice, documentele solicitate. Se detaliază tipurile de documente care vor trebui puse la dispoziţia ASF pentru instrumentarea unei petiţii;

e) în cazul solicitărilor întemeiate de prelungire a termenelor de transmitere a documentaţiilor solicitate de către ASF, limita temporală se reduce de la 7 zile lucrătoare la 5 zile calendaristice;

f) Se introduce o nouă raportare calitativă atât pentru asigurători, cât şi pentru brokeri ca urmare a recomandării nr. 5 din ghidul EIOPA.

Scopul acestor modificări este soluţionarea mai rapidă şi eficientă a petiţiilor asiguraţilor/păgubiţilor referitoare la societăţile/brokerii de asigurare.

III. În privinţa modificărilor privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor, ASF doreşte să determine asigurătorii să reducă ponderea activelor nelichide din portofolii în vederea creşterii capacităţii lor de a-şi onora obligaţiile asumate prin contractele de asigurare.

Modificarea este de natură prodenţială, iar asigurătorii trebuie să se conformeze noilor cerinţe începând cu trimestrul IV al exerciţiului financiar 2014 (situaţia trebuie depusă până la sfârşitul lunii ianuarie 2015).

Printre modificări se numără:

a) se elimină anumite tipuri de active admise (spre exemplu terenuri agricole şi extravilane);

b) se ajustează/introduc unele limite de reprezentare a rezervelor tehnice pentru 3 tipuri de active:

 • 20% din rezervele tehnice brute în terenuri şi construcţii;
 • 90% din rezervele tehnice brute în depozite şi disponibilităţi la instituţii de credit, dar nu mai mult de 20% din rezerve într-o singură instituţie de credit;
 • 5% din partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare la asigurători/reasigurători care nu deţin un rating acordat de cel puţin una dintre agenţiile de rating înregistrate sau certificate în conformitate cu regulamentul Comisiei Europene (1060/2009).

c) se introduc reguli suplimentare de evaluare a activelor în privinţa creanţelor de la asiguraţi şi intermediari.

Modificările adoptate de către ASF în privinţa reglementării şi supravegherii sunt derivate din necesităţile pieţei asigurărilor, transformării cadrului general în care se desfăşoară activitatea economică generală şi de nevoia unei îmbunătăţiri permanente a protecţiei asiguraţilor/păgubiţilor, prin măsuri prudenţiale, preventive, în scopul creşterii stabilităţii pieţei financiare non-bancare.

Comentați?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole similare

auto
Asigurări

Piaţa poliţelor auto a crescut, anul trecut, la 13 miliarde de lei

Valoarea primelor brute subscrise pentru asigurările auto, RCA şi Casco, s-a situat...

tarifele RCA
Asigurări

Tarifele RCA rămân plafonate până la 30 septembrie 2024

Guvernul a decis prelungirea cu trei luni, până la 30 septembrie 2024,...

casco
Asigurări

Aproximativ 2.000 de notificări de daune în baza polițelor CASCO ca urmare a furtunii de săptămâna trecută

Ca urmare a furtunii de săptămâna trecută, companiile de asigurare membre ale...

auto
Asigurări

Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungită până la 30 septembrie 2024

Plafonarea tarifelor RCA ar putea fi prelungită până la 30 septembrie 2024,...