85 de modificări fiscale pe care nu trebuie să le ratezi în 2016

În Monitorul Oficial nr. 688, din 10 septembrie 2015 a fost publicată Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2016. Cele mai importante modificări  legislative aduse de noul Cod fiscal sunt prezentate în continuare.depunerea declaraţiilor fiscale

Dispoziţii Generale

● Introducerea principiului predictibilităţii impunerii, conform căruia nu pot interveni modificări în stabilirea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor obligatorii pe o perioadă de cel puţin un an de la data intrării lor în vigoare;

● Introducerea de noi definiţii pentru o serie de termeni comuni cum ar fi: centrul intereselor vitale,
locul conducerii efective, stock option plan, principiul valorii de piaţă, metoda scutirii etc.; totodată,
sunt amendate/suplimentate definiţii precum: părţi afiliate, redevenţe, titluri de valoare, dividende etc.;

● Introducerea de completări cu privire la metodele de stabilire a valorii de piaţă a tranzacţiilor, prin includerea metodei marjei nete şi a metodei împărţirii profitului;

● Introducerea de reglementări conform cărora, la definirea sediului permanent, se vor avea în vedere comentariile de la art. 5 „Sediul permanent” din modelul convenţiei de evitare a dublei impuneri al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică;

● Introducerea de clarificări cu privire la situaţiile în care autorităţile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacţie care nu are scop economic, inclusiv pentru tranzacţii transfrontaliere, respectiv obligaţia organului fiscal de a indica în decizia de impunere, elementele relevante şi mijloacele de probă avute în vedere.

Impozitul pe profit

● Introducerea de reglementări cu privire la posibilitatea de corectare a erorilor în anul în care are loc înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi a cheltuielilor;

● Introducerea unei noi clase de active pentru care se aplică scutirea de impozit a profitului reinvestit, respectiv clasa 2.2.9 în cadrul căreia regăsim active precum: calculatoare electronice şi echipamente periferice, maşini şi aparate de casă, control şi de facturat, programe informatice etc.;

85-de-modificari-fiscale-pe-care-nu-trebuie-sa-le-ratezi-in-2016-floteauto● Dividendele primite de la o persoană juridică română vor fi tratate ca venituri neimpozabile, eliminându-se condiţia potrivit căreia persoana juridică care primeşte dividendele trebuie să deţină, la data înregistrării acestora, pe o perioadă neîntreruptă de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividendele;

● Introducerea de noi elemente în categoria veniturilor neimpozabile, printre care despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, sumele primite ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturile acţionarilor/asociaţilor, cu ocazia reducerii capitalului social, etc.;

● Eliminarea exemplelor cu privire la cheltuielile deductibile din vechea reglementare (e.g. cheltuielile de transport, cheltuielile de reclamă şi publicitate, etc.), cheltuieli deductibile fiind considerate toate cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice;

● Modificarea modului de calcul privind cheltuielile de protocol, respectiv aplicarea unei cote de 2% asupra profitului contabil, fără a mai fi necesară ajustarea acestuia cu veniturile neimpozabile şi cheltuielile aferente acestora;

● Creşterea cotei de deductibilitate a cheltuielilor sociale de la 2% la 5%;

● În cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate (cu o masă totală maximă autorizată de maxim 3.500 kg si cu cel mult 9 scaune) care fac obiectul unui contract de leasing, cheltuieli ce reprezintă diferenţe de curs valutar, limita de 50% se aplică asupra diferenţei nefavorabile (pierderii) dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/financiare, şi nu asupra cheltuielilor înregistrate;

● Introducerea de noi condiţii pentru ca, cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a
mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, să fie
considerate drept cheltuieli deductibile (au fost degradate calitativ şi se face dovada distrugerii, au
fost încheiate contracte de asigurare, etc.);

85-de-modificari-fiscale-pe-care-nu-trebuie-sa-le-ratezi-in-2016-floteauto● Eliminarea limitelor cu privire la cheltuielile efectuate în numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, precum şi cele referitoare la primele de asigurare voluntară de sănătate, urmând a fi taxate la nivelul angajatului dacă se depăşeşte plafonul de 400 de euro/an/angajat pentru fiecare tip;

Pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor sunt deductibile în cazul în care au fost
încheiate contracte de asigurare pentru acele sume;

●Majorarea limitei de 0,3% din cifra de afaceri până la 0,5% din cifra de afaceri în cazul creditului fiscal pentru cheltuieli cu sponsorizarea/mecenat;

● Modificarea modului de calcul cu privire la rezerva legală, respectiv aceasta este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicate asupra profitului contabil, fără a mai fi necesară ajustarea acestuia cu veniturile neimpozabile şi cheltuielile aferente acestora;

● În cazul în care nivelul capitalului social subscris şi vărsat sau al patrimoniului a fost diminuat, partea din rezerva legală corespunzătoare diminuării, care a fost anterior dedusă, reprezintă element similar veniturilor;

● Introducerea unor condiţii astfel încât ajustările pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile să fie considerate cheltuieli deductibile (i.e. sunt distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau altor cazuri de forţă majoră, au fost încheiate contracte de asigurare);

● Introducerea unor modificări cu privire la determinarea gradului de îndatorare utilizat în vederea deducerii cheltuielilor cu dobânzile şi diferenţelor de curs valutar, în sensul includerii în calcul şi a împrumuturilor pentru care nu s-a prevăzut plata de dobândă;

● Termenul limită pentru declararea şi plata impozitului aferent ultimului trimestru în cazul contribuabililor ce aplică sistemul plăţilor anticipate devine 25 decembrie;

● Reducerea nivelului dobânzii maxim deductibilă utilizată pentru împrumuturile în valută de la 6% la 4%;

● Cota de impozit pe dividende scade de la 16% la 5% începând cu 1 ianuarie 2017.

Impozitul pe Veniturile Microîntreprinderilor

● Introducerea unei cote de impozitare redusă de 1% pentru companiile nou-înfiinţate, pentru primele 24 de luni, condiţionată de respectarea anumitor criterii cu privire la numărul de salariaţi, perioada de angajare şi calitatea acţionarilor / asociaţilor;

85-de-modificari-fiscale-pe-care-nu-trebuie-sa-le-ratezi-in-2016-floteauto● În situaţia în care în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, se va datora impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite, luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu acest trimestru, spre deosebire de vechea reglementare în care erau luate în considerare veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal;

● Introducerea unor clarificări conform cărora veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, se scad din baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor doar dacă au fost tratate drept cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil;

● Introducerea unor noi categorii de venituri neimpozabile, cum ar fi despăgubirile primite în baza hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, veniturile obţinute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin etc.

Impozitul pe venit

● Adăugarea unor noi elemente de cheltuieli deductibile integral în cazul activităţilor independente;

● Deducerea cheltuielilor reprezentând contribuţii sociale obligatorii se va efectua de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale aferent activităţilor independente;

● Majorarea cotei de cheltuieli forfetare la calculul venitului net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor lucrări de artă monumentală, la 40% (în loc de 20%, respectiv 25%);

85-de-modificari-fiscale-pe-care-nu-trebuie-sa-le-ratezi-in-2016-floteauto● Nu sunt impozabile la calculul impozitului pe venitul din salarii avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50%;

● Vor fi neimpozabile la calculul impozitului pe veniturile din salarii cadourile şi tichetele cadou oferite de angajatori pentru toţi angajaţii şi nu doar cele oferite copiilor acestora;

● Majorarea cotei de cheltuieli forfetare utilizată la stabilirea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor, inclusiv arenda, de la 25%la 40%;

● Majorarea plafonului neimpozabil utilizat la calculul impozitului veniturilor din pensii de la 1.000 lei la 1.050 lei, cu o majorare de 50 de lei în fiecare an fiscal, până ce plafonul ajunge la 1.200 lei/lunar;

● Majorarea termenului de recuperare a pierderii fiscale de la 5 ani la 7 ani în cazul veniturilor obţinute din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

Contribuţii Sociale Obligatorii

● Neincluderea în baza de calcul a contribuţiilor sociale obligatorii a cadourilor şi tichetelor cadou oferite cu anumite ocazii pentru toţi salariaţii şi nu doar cele oferite pentru copiii minori ai acestora;

85-de-modificari-fiscale-pe-care-nu-trebuie-sa-le-ratezi-in-2016-floteauto● Includerea veniturilor din activităţi independente în categoria celor asupra cărora se aplică, contribuţia la asigurările sociale (CAS), chiar dacă se obţin şi venituri de natură salarială;

● Exceptarea de la plata CAS, printre altele, a veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale;

● Modificarea bazei de calcul în cazul plăţilor anticipate cu titlu de CAS pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente în sistem real, respectiv în loc de venitul declarat, aceasta va reprezenta echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate;

● Modificarea bazei lunare de calcul a CAS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, aceasta reprezentând diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia;

● Introducerea posibilităţii optării pentru cota integrală de CAS corespunzătoare condiţiilor normale de muncă (26,3%) pentru contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente;

● Modificarea bazei lunare de calcul a CASS în cazul veniturilor din pensii, aceasta reprezentând partea ce depăşeşte valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, faţă de limita anterioară de 740 de lei;

85-de-modificari-fiscale-pe-care-nu-trebuie-sa-le-ratezi-in-2016-floteauto● Introducerea unor prevederi specifice cu privire la contribuţiile sociale obligatorii datorate în România de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale. pe Reprezentanţele Firmelor Străine Înfiinţate în România

● Introducerea unor modificări în ceea ce priveşte categoriile veniturilor impozabile obţinute din România de către nerezidenţi, cum ar fi veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanţă dacă sunt primite de la un rezident sau sunt cheltuieli ale unui sediu permanent;

● Introducerea unor prevederi potrivit cărora veniturile obţinute în cazul reducerii capitalului social, potrivit legii, altele decât cele primite ca urmare a restituirii cotei-părţi prin aporturi, reprezintă venituri din lichidarea unei persoane juridice;

● Reglementarea regimului fiscal cu privire la impozitul datorat de nerezidenţi, membri într-o
asociere/entitate transparentă fiscal, care desfăşoară activităţi în România;

● Reducerea cotei de impunere aplicabilă dividendelor începând cu 1 ianuarie 2017 de la 16% la 5%;

● Eliminarea veniturilor din dividende obţinute de nerezidenţi din categoria veniturilor supuse cotei de
impozitare majorate de 50%.

Taxa pe Valoarea Adăugată

● Introducerea unor prevederi conform cărora transferurile de active în cadrul operaţiunilor de divizare/fuziune nu intră în sfera de aplicare a TVA, fără a mai fi subiectul restricţiilor specifice transferurilor de active aplicabile altor operaţiuni decât cele de divizare/fuziune; în plus, conform noilor reglementări, primitorul activelor trebuie să fie stabilit în România;

● Ajustarea bazei de impozitare şi în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească, prin care creanţa creditorului a fost modificată sau eliminată;

Reducerea cotei standard de TVA la 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016; începând cu 1 ianuarie 2017 aceasta se va reduce la 19%;

● Diminuarea cotei de TVA de la 9% la 5% în cazul livrării de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii, precum şi pentru serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, cinematografe, dar şi a evenimentelor sportive;

Majorarea plafonului de la 380.000 lei la 450.000 lei în cazul aplicării cotei reduse de TVA de 5% pentru locuinţele sociale;

85-de-modificari-fiscale-pe-care-nu-trebuie-sa-le-ratezi-in-2016-floteauto● Introducerea de noi clarificări cu privire la calificarea unei construcţii drept construcţie nouă, respectiv în cazul persoanelor impozabile care au obligativitatea de a conduce evidenţa contabilă şi care nu aplică metoda de evaluare bazată pe cost în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, valoarea transformării construcţiei se va raporta la valoarea contabilă a imobilului;

● Introducerea de noi prevederi cu privire la aplicarea pro ratei;

● Introducerea unor noi prevederi potrivit cărora, în cazul în care organul fiscal a stabilit TVA colectată furnizorilor pe perioada inspecţiei fiscale, dreptul de deducere al taxei poate fi exercitat în cel mult un an de la data primirii facturii de corecţie de către beneficiarul operaţiunilor, sub sancţiunea decăderii;

● Modificarea definiţiei bunurilor de capital şi a regulilor de ajustare a TVA în cazul acestora, în sensul introducerii în această categorie a activelor a căror durata normală de utilizare stabilită pentru amortizarea fiscală este mai mică de 5 ani;

● Eliminarea prevederilor cu privire la răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei;

● Persoanele impozabile ce efectuează achiziţii destinate realizării de investiţii utilizate atât pentru realizarea de operaţii care dau drept de deducere, cât şi pentru cele fără drept de deducere, vor putea deduce integral TVA pe parcursul procesului de investiţie, urmând ca ulterior taxa să fie ajustată în mod corespunzător;

● În cazul în care este obligatorie ajustarea bazei impozabile, iar furnizorul de bunuri/prestatorul de servicii nu emite factura de corecţie, beneficiarul trebuie să emită o autofactură în vederea ajustării taxei deductibile, cel târziu până în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care au intervenit evenimentele respective;

● Eliminarea prevederilor potrivit cărora de la data de 1 ianuarie 2017 nu se va face plata efectivă a TVA la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scop de TVA. Astfel, TVA aferentă importurilor va fi plătită la organul vamal;

● Introducerea taxării inverse în cazul clădirilor, părţilor de clădire şi terenurilor de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare prin efectul legii sau prin opţiune, precum şi a furnizărilor de telefoane mobile, dispozitive cu circuite integrate, console de jocuri, tablete de PC şi laptopuri; pentru această categorie s-a limitat aplicarea taxării inverse.

Accize şi Alte Taxe Speciale

● Diminuarea nivelului accizelor începând cu anul 2017 la principalele produse energetice (benzină fără plumb, benzină cu plumb, motorină);

● Modificarea nivelului accizării începând cu anul 2016 în sensul scăderii accizei pentru produse accizabile precum bere, vinuri spumoase, bături fermentate spumoase, produse intermediare, alcool etilic şi în sensul creşterii pentru băuturi fermentate liniştite şi ţigarete;

Eliminarea din sfera de impozitare a ţiţeiului din producţia internă, precum şi eliminarea accizelor nearmonizate pentru produsele din categoria „Alte produse accizabile”, respectiv cafea, bijuterii din aur şi/sau din platină, arme de vânătoare şi muniţia aferentă, autoturisme cu o capacitate a motorului mai mare de 3000 cc, iahturi, motoare de iahturi şi alte nave şi ambarcaţiuni pentru agrement etc.;

85-de-modificari-fiscale-pe-care-nu-trebuie-sa-le-ratezi-in-2016-floteauto● Introducerea în categoria accizelor nearmonizate a substanţelor utilizate în ţigarete electronice şi a produselor din tutun încălzit;

● Extinderea perioadei de valabilitate a autorizaţiei de antrepozit fiscal de la 3 ani la 5 ani;

● Introducerea posibilităţii restituirii accizelor pentru orice produs accizabil reintrodus în antrepozitul fiscal;

● Eliminarea de la obligaţia marcării a băuturilor fermentate;

● Introducerea obligaţiei ca ambalajele băuturilor alcoolice să conţină şi informaţii privind producătorul.

Impozite şi Taxe Locale

● Introducerea unor noi definiţii prin intermediul cărora se individualizează clădirile rezidenţiale,
nerezidenţiale şi cele cu destinaţie mixtă;

● Introducerea de modificări la nivelul categoriilor de clădiri scutite de la plata impozitului, cum ar fi clădirile folosite ca domiciliu în proprietatea / coproprietatea persoanelor prevăzute de Decretul – lege 118/1990 etc.;

● Introducerea unor prevederi potrivit cărora consiliie locale pot hotărî să acorde scutiri sau reduceri ale impozitului/taxei pe clădiri;

● Începând cu 1 ianuarie 2016, sunt introduse noi cote de impozitare în funcţie de destinaţia clădirilor şi nu în funcţie de proprietar cum este reglementarea actuală, după cum urmează:
1. pentru clădirile rezidenţiale o cotă cuprinsă între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii;
2. pentru clădirile nerezidenţiale o cotă cuprinsă între 0,2%-1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii;
3. în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial;

● În cazul clădirilor aflate în proprietatea unei persoane juridice pentru care nu a fost actualizată valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului pe clădiri este 5%;

85-de-modificari-fiscale-pe-care-nu-trebuie-sa-le-ratezi-in-2016-floteautoEliminarea prevederilor potrivit cărora, în cazul clădirilor aflate în proprietatea unei persoane juridice, la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către locatar, acesta avea obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective;

● Eliminarea prevederilor referitoare la majorarea impozitului pentru persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri în proprietate;

● Eliminarea prevederilor potrivit cărora impozitul pentru teren nu se datorează pentru terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;

● Introducerea unor modificări la nivelul terenurilor scutite de la plata impozitului;

● Introducerea unor modificări la nivelul categoriilor de mijloace de transport scutite de la plata
impozitului;

● Modificarea unor prevederi cu privire la majorarea cotelor de impozitare. Astfel, autorităţile publice
locale pot majora cu până la 50% cotele de impozitare faţă de nivelurile stabilite prin Codul fiscal,
anterior fiind posibilă o majorare de până la 20%;

● Eliminarea taxei hoteliere.

Impozitul pe Construcţii

● Extinderea categoriei construcţiilor pentru care nu se datorează impozit, de la subgrupa 1.2.9  “Terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole” până la subgrupa 1.2 “Construcţii agricole” din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

● Introducerea unei prevederi potrivit căreia impozitul pe construcţii se va aplica până la data de 31 decembrie 2016.

 

 

 

 

 

Adaugati comentariu