Clarificări privind regimul „mini-ghişeu unic”

Prin Ordinul nr. 4023 al preşedintelui ANAF s-a aprobat Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile în vederea aplicării regimurilor speciale (EU si non EU) pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea TVA.
ghiseu-taxe-floteauto

Procedura se adresează persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice sau dispun de un sediu fix în România, precum şi persoanelor impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care prestează aceste servicii către persoane neimpozabile stabilite în Uniunea Europeană, au explicat consultanţii PwC.

În vederea înregistrării în România, aceste persoane impozabile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • Să nu fie deja înregistrate pentru utilizarea unuia dintre regimurile speciale într-un alt stat membru UE;
  • Să nu se afle în perioada în care li s-a interzis să utilizeze unul sau ambele regimuri speciale;
  • Competenţa în vederea administrării persoanelor impozabile care utilizează aceste regimuri a fost atribuită Administraţiei fiscale pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti.
  • Persoanele impozabile care optează pentru utilizarea regimului special şi al căror Stat Membru de înregistrare este România trebuie să depună în format electronic, la organul fiscal competent, o declaraţie de începere a activităţii.
regimul-mini-ghiseu-unic-floteauto
În vederea înregistrării în România, persoanele impozabile care au optat pentru aplicarea regimurilor speciale trebuie să îndeplinească cumulativ patru condiţii

În cazul în care persoanele impozabile deţin în alte State Membre sedii fixe, aceste sedii vor fi de asemenea înscrise în declaraţia de începere a activităţii împreună cu toate datele de identificare.

Persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană trebuie să depună în plus şi o declaraţie prin care să confirme că nu sunt înregistrate în scopuri de TVA în Uniunea Europeană.

În urma înregistrării, persoanele impozabile depun la organul fiscal competent, pe cale electronică, o declaraţie specială de TVA pentru fiecare trimestru calendaristic, indiferent dacă au fost sau nu prestate servicii în perioada de raportare.

Consultanţii PwC menţionează că orice modificare a datelor declarate iniţial trebuie notificată organului fiscal competent până la data de 10 a lunii următoare celei în care a survenit modificarea.

În situaţia în care, după înregistrare, persoanele impozabile care nu au sediul activităţii economice, dar deţin mai multe sedii fixe în Uniunea Europeană, intenţionează să îşi aleagă un alt stat de înregistrare, acestea pot schimba statul cel mai devreme începând cu 1 ianuarie al celui de-al treilea an calendaristic următor celui în care s-au înregistrat în România.

În cazul în care se optează pentru renunţarea la utilizarea regimului special, persoanele impozabile trebuie să transmită o notificare în acest sens organelor fiscale competente, cu cel puţin 15 zile înainte de sfârşitul trimestrului calendaristic anterior celui în care persoanele respective intenţionează să renunţe la utilizarea regimului.

 

 

Adaugati comentariu