Noile reglementări privind mijloacele de transport

În ultima decadă a lunii martie au fost publicate în Monitorul Oficial două acte normative care reglementează tranzacţiile cu mijloace de transport, precum şi modalitatea de plată a impozitului aferent lor. Este vorba despre OUG 8/2016 pentru modificarea Legii Codului fiscal şi HG 159/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a acesteia.masini-floteauto


Modificarea Normelor de aplicare a Codului fiscal, realizată prin adoptarea HG 159/2016, introduce noi reglementări privind atât actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, cât şi modalitatea prin care se realizarea schimbului de informaţii dintre organele fiscale locale şi organele competente privind înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor. Actul normativ a fost publicat în Monitorul oficial nr.208 din 21 martie 2016.

1. Actul de vânzare-cumpărare
În cazul unui proprietar (persoană fizică sau persoană juridică) de mijloc de transport care face obiectul înmatriculării/înregistrării în România şi care îl înstrăinează/dobândeşte prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, organul fiscal are obligaţia înregistrării actului de înstrăinare sau de dobândire în Registrul de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării.

Documentele translative ale dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport încheiate anterior datei de 1 ianuarie 2016 se utilizează şi după această dată în relaţia cu autorităţile/instituţiile/serviciile publice centrale sau locale, după caz.

2. Domiciul fiscal
Dacă ambele părţi (cumpărătorul şi vânzătorul) au domiciliul fiscal în România, actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport se prezintă de persoana care înstrăinează, în original, precum şi patru fotocopii ale acestuia, cu menţiunea “Conform cu originalul”.
Cele 5 exemplare sunt utilizate după cum urmează:

  • exemplarul original rămâne la persoana care dobândeşte;
  • un exemplar rămâne în arhiva organului fiscal local la care este luată în evidenţa fiscală persoana care înstrăinează;
  • un exemplar rămâne la persoana care înstrăinează proprietatea;
  • un exemplar, pe care se înscrie şi de către organul fiscal de la domiciliul dobânditorului numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă, se depune la organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport;
  • un exemplar se depune la organul fiscal local unde îşi are domiciliul fiscal persoana care dobândeşte proprietatea.

În cazul unui mijloc de transport înstrăinat de către o persoană fizică cu domiciliul fiscal în România unei persoane fizice sau unei persoane juridice care nu are domiciliul fiscal în România, persoana care înstrăinează prezintă actul de înstrăinare-dobândire a mijlocului de transport, în original, precum şi trei fotocopii ale acestuia, cu menţiunea “Conform cu originalul”, sub semnătura ambelor părţi, menţionând, lizibil şi olograf, identitatea fiecărei persoane semnatare, pe fiecare din acestea înscriindu-se numărul de înregistrare din Registrul de evidenţă de către organul fiscal de la domiciliul fiscal al persoanei care înstrăinează.

Cele 4 exemplare sunt utilizate după cum urmează:

  • exemplarul original rămâne la persoana care dobândeşte;
  • un exemplar rămâne în arhiva organului fiscal local la care este luată în evidenţa fiscală persoana care înstrăinează;
  • un exemplar rămâne la persoana care înstrăinează proprietatea;
  • un exemplar se depune la organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport.

Pe baza actului de înstrăinare-dobândire, organul fiscal local unde se afla înregistrat mijlocul de transport înstrăinat scoate din evidenţele fiscale mijlocul de transport respectiv.

3. Documente de plată
În cazul în care dobândirea unui mijloc de transport se face pe bază de factură emisă de un operator economic din România sau din alt stat, precum şi baza altor documente emise din statul de provenienţă, proprietarii dobânditori declară la organul fiscal local de domiciliu vehiculele. Aceştia vor anexa copii ale documentelor certificate “Conform cu originalul”, precum şi cu menţiunea “Documentele anexate sunt corecte şi complete, conforme cu realitatea”, sub semnătura contribuabilului, iar în cazul documentelor completate în altă limbă decât româna, şi copii ale documentelor traduse în limba română de către un traducător autorizat.
Factura este actul de înstrăinare-dobândire, care se prezintă, în cinci exemplare, ca în cazul în care ambele părţi au domiciliul fiscal în România.

4. Registrul mijloacelor de transport
Organul competent cu înmatricularea mijloacelor de transport comunică autorităţilor administrativ teritoriale înmatriculările şi radierile de autoturisme avute în evidenţa acestei instituţii. Comunicarea se efectuează în format electronic cel puţin anual. În functie de mărimea unităţii administrativ teritoriale, comunicările pot fi făcute şi lunar, după cum se înţeleg cele două entităţi.
Pct. 101 din HG nr. 1/2016 privind normele de aplicare ale Codului fiscal instituie obligaşia autorităţii publice locale să ţină un registru al mijloacelor de transport aferente localităţii respective. În cazul unei cesiuni de autoturisme, vânzătorul trebuie să înscrie contractul de vânzare-cumpărare în registrul respectiv.
În plus, contractul de vânzare-cumpărare trebuie în mod obligatoriu să menţioneze acest număr din registru pe lângă celelalte elemente minime ale vânzării.

5. Înstrăinarea
La instrăinarea unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000, transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, urmând ca apoi cumpărătorul să declare mijlocul de transport la organul fiscal local pe raza căruia are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la data actului de dobândire şi să înmatriculeze/înregistreze pe numele său mijlocul de transport la autorităţile competente. Actul de înstrăinare-dobândire se înregistrează în registru.
Pentru mijloacele de transport dobândite de către contribuabili până la 31 decembrie a anului curent, care au fost înmatriculate/înregistrate în România anterior dobândirii, contribuabilii dobânditori datorează impozitul pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor anului curent, chiar dacă nu l-au înmatriculat/înregistrat pe numele lor după data de 31 decembrie.

6. Alte prevederi
În cazul mijloacelor de transport aflate în coproprietate, scutirea de impozit pe mijloacele de transport se acordă corespunzător cotei-părţi din dreptul de proprietate asupra respectivului vehicul.
La încetarea contractului de leasing financiar la termenul scadent în contract, locatarul care optează pentru achiziţionarea vehiculului are obligaţia depunerii la organul fiscal competent a documentelor aferente transferului proprietăţii, respectiv dovada plăţii facturii valorii reziduale şi o dovadă a achitării tuturor eventualelor debite restante emisă de locator. Anualitatea impozitării ia în considerare data facturii reziduale şi a documentelor care dovedesc transferul proprietăţii.
Normele metodologice mai stabilesc faptul că elementele minime obligatorii dintr-un contract de vânzare-cumpărare de autoturisme vor fi prevăzute într-un formular tipizat. Registrul, formularul tipizat privind înstrăinarea-dobândirea mijloacelor de transport şi protocolul-cadru pentru realizarea schimbului de informaţii dintre organele fiscale locale şi organele competente privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport, respectiv instrucţiunile de aplicare, se aprobă prin ordin comun al ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al ministrului Finanţelor Publice şi al ministrului Afacerilor Interne.

Amânarea termenelor de plată

Primul termen de plată din 2016 a impozitelor şi taxelor pe mijloace de transport a fost amânat de la 31 martie până la 30 iunie, conform OUG 8/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 225 din 25 martie 2016.
Totodată, se extinde până la 30 iunie şi termenul până la care se aplică o reducere de 10% la plata integrală a impozitului pe maşini. “Termenul era de 31 martie, dar s-a prelungit pentru ca toată lumea să poată plăti, să poată beneficia de clarificările pe care Ministerul de Finanţe le-a adus în ultimele săptămâni în privinţa noului Cod fiscal şi a normelor de aplicare ale acestuia”, a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu.
Cel de-al doilea termen de plată pentru impozitul pe mijloace de transport este 30 septembrie 2016, termen la care nu se mai aplică şi reducerea de 10%.

„Considerăm că prin asemenea facilităţi, nu mai avem presiune la nivelul agenţiilor Fiscului, se poate face o plată civilizată şi încurajăm conformarea voluntară”, a adăugat Dan Suciu.

Potrivit OUG 8/2016, persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 31 mai 2016 inclusiv.

Impozitul este calculat în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu o sumă corespunzătoare din Codul fiscal.
Pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv, suma fixă luată în calcul la stabilirea impozitului este de 18 lei/200 cmc, la cele cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2.600 cmc inclusiv – 72 lei/200 cmc, la cele cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi 3.000 cmc inclusiv – 144 lei/200 cmc, iar la cele cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc suma de luat în calcul la stabilirea impozitului este de 290 lei/200 cmc.

 

(Articol publicat in revista Flote Auto, aprilie 2016)

Adaugati comentariu