Ajutor de stat pentru achiziţia de utilitare uşoare şi camioane

Întreprinderilor mici şi mijlocii vor beneficia, în acest an, de trei programe de finanţare nerambursabilă, prin care pot achiziţiona autoutilitare din categoria N1, N2 şi N3. Valoarea totală a ajutoarelor de stat este de aproape 104 milioane de lei.TVA

Pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale din cadrul Ministerului Economiei au fost lansate deja în dezbatere publică trei proiecte de finanţare nerambursabilă a afacerilor în sectorul IMM, Programul naţional de microindustrializare, Programul pentru firmele mici şi mijlocii din mediul rural şi Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START.

În toate acestea, printre clasele de active care pot primi finanţare se numără autoutilitarele din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G şi a vehiculelor pentru societăţile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost.

În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza acest ajutor pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.

În categoria N sunt incluse autovehiculele cu cel puţin patru roţi, concepute şi construite pentru transportul de mărfuri:

  • Categoria N1 – vehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri cu o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 tone;
  • Categoria N2 – vehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri având o masă maximă care depăşeşte 3,5 tone, dar nu depăşeşte 12 tone;
  • Categoria N3 – vehicule concepute şi construite pentru transportul de mărfuri având o masă maximă ce depăşeşte 12 tone.

Schema de microindustrializare

Programului naţional multianual de microindustrializare, are un buget total de 60,89 milioane de lei (peste 13 milioane de euro), statul intenţionând să finanţeze 244 de microîntreprinderi şi IMM-uri, printr-o Alocaţie Financiară Nerambursabilă de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 250.000 lei/beneficiar (aproximativ 50.000 de euro). În aceste condiţii, contribuţia proprie a societăţii este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

bani-lei-floteautoSe pot înscrie în program microîntreprinderile şi IMM-urile, adică firmele care au cel mult 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de maximum 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

Domeniile în care pot activa viitorii beneficiari sunt diverse, cum ar fi industria alimentară; industria uşoară (confecţii şi textile), prelucrarea pielăriei, fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei, vopsirea şi prelucrarea blănurilor; micile fabrici care au ca obiect de activitate prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu exceptia mobilei, fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite. Mai pot beneficia de acest ajutor micii industriaşi din domeniul construcţiilor metalice şi a produselor din metal; cei din domeniile fabricării calculatoarelor, a produselor electronice şi optice, a echipamentelor electrice.

Pentru a putea accesa fondurile nerambursabile prin Schema de microindustrializare, firmele trebuie să aibă o vechime de cel mult cinci ani, să nu înregistreze datorii la stat, să reinvestească anual minim 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocaţiei financiare nerambursabile, să angajeze până la depunerea decontului minimum 2 salariaţi pe perioada nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi, să menţină numărul de salariaţi existenţi timp de cel puţin trei ani şi să nu depăşească plafonul de minim de 200.000 de euro pe durata a trei exerciţii financiare.

Programul de investiţii în mediul rural

La rândul său, Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) în mediul rural debutează cu un buget total pentru 2016 de 25,9 milioane de lei. Cu aceste fonduri, Guvernul intenţionează să sprijine peste 200 de afaceri de la sate.
Firma beneficiară va primi un ajutor de stat nerambursabil de până la 125.000 de lei (aproximativ 27.000 de euro), reprezentând maximum 90% din investiţia pe care trebuie să o realizeze. Resul, minimum 10% din investitie, trebuie asigurat de antreprenor, ca aport propriu. De exemplu, cu un ajutor financiar nerambursabil maxim, antreprenorul trebuie să facă o investiţie totală de aproximativ 138.800 de lei (30.000 de euro), din care 13.800 de lei (3.000 de euro) trebuie să fie contribuţia sa.

Ca în toate programele de sprijin pentru IMM finanţate integral din bugetul de stat, antreprenorul care reuseste sa fie acceptat in programul pentru afaceri rurale va trebui să realizeze toată investiţia mai întâi din fonduri proprii, pentru ca apoi statul să-i deconteze cheltuielile în limita ajutorului nerambursabil obţinut.

bani-lei-floteautŞi în acest nou program, antreprenorii vor cere banii în baza unor planuri de afaceri detaliate, online, pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale, printr-o alicaţie electronică ce se va deschide în ziua demarării competiţiei.

În planul de afaceri online trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăţurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea.

Programul de sprijin este destinat microîntreprinderilor şi IMM-urilor, adică firmelor care au maximum 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de cel mult 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

Pot primi ajutorul de minimis societăţile comerciale; societăţile cooperative, inclusiv cele meşteşugăreşti mixte; persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăţoara activităţi economice în mod independent; întreprinderile individuale; întreprinderile familiale.

În plus, pentru a deveni eligibile la accesarea fondurilor, acestea trebuia să îndeplinească şi o serie de condiţii, cumulativ: au sediul social şi punctul (punctele) de lucru în mediul rural; au cel mult 5 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri; nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru (solicitanţii care au datorii eşalonate nu sunt eligibili pentru a accesa acest program); reinvestesc anual minimm 30% din profit pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocaţiei financiare nerambursabile; angajează până la depunerea decontului cel puţin un salariat; nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

Potrivit reprezentanţilor Direcţiei Generale Politici Antreprenoriale, nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse. De asemenea, nu sunt eligibile nici cheltuielile privind TVA şi alte taxe, avizele, comisioanele, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune şi instruirea personalului pentru utilizarea activelor achiziţionate.

Beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul Oficiului Teritorial pentru IMM (OTIMMC) de care apartine, în maximum 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului. În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială, sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.

Schema START

În ceea ce priveşte programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, bugetul alocat pentru 2016 este de 17 milioane de lei. Guvernul estimează că, prin implementarea acestei scheme, minim 141 de beneficieri vor primi ajutor de minimis.

fiscalitate-bani-floteautoPrintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească societăţile pentru a fi eligibile meţionăm: nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori; au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri; au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei; nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa acest program; nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică şi 100.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost; nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.

Prin Programul Start se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii: Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar; Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi, iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Codul fiscal.

În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar, ajutorul financiar nu se acordă.

Nici pentru această schemă nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

Proceduri de înscriere doar on-line

Înscrierea în cele trei programe, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line, pe site-ul www.aippimm.ro
Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.
Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi al eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile.
Admiterea în programe se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:

  • numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create conform planului de afaceri;
  • achiziţia de echipamente tehnologice;
  • activitatea pe care accesează programul;
  • asociatul/acţionarul/administratorul nu a mai avut/nu are calitatea de asociat/acţionar în altă societate;
  • data şi ora înscrierii în program.

După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect, denumit număr RUE.

 

(Articol publicat în revista Flote Auto, martie 2016)

 

Adaugati comentariu